Szkolenia dla Jednostek Samorządu Terytorialnego


Zobacz aktualnie realizowane szkolenia...

Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu


Cele i korzyści:

Szkolenie obejmuje także projektowane na marzec – kwiecień 2018 r. zmiany w ustawach objęte projektem ustawy z dnia 20 września 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z uproszczeniem procesu inwestycyjno–budowlanego

więcej...
Zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów. Kary za zniszczenie zieleni i usunięcie drzew i krzewów.

Program:

1. Najnowsze zmiany w ustawie, m. in.

 •  system zgłoszeń w miejsce braku zezwoleń dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej
 • charakter zgłoszenia, treść podania, wydawanie zaświadczeń o możliwości usunięcia drzew
 • postępowanie w sprawie rozpatrywania zgłoszeń, możliwość złożenia sprzeciwu
 • charakter sprzeciwu, składniki, forma, przesłanki negatywne
 • postępowanie w sprawie drzew po wydaniu sprzeciwu, skutki nie wystąpienia ze zgłoszeniem, decyzja w sprawie opłat,
 • drzewa na terenach gospodarstw rolnych
 • nowe zasady zezwoleń na drogach publicznych, powrót uzgodnień z RDOŚ
 • odpowiedzialność w przypadku wykorzystania nieruchomości na cele związane z dzielnością gospodarczą w ciągu 3 lat od usunięcia drzew na zasadach zgłoszenia.

2. Przepisy przejściowe. Obowiązywanie nowych i dotychczasowych regulacji.
3. Ogólne zasady i pojęcia

 • definicji pojęć
 • kręgu podmiotów uprawnionych do wystąpienia o zezwolenie
 • składników wniosku
 • warunku nasadzeń zastępczych
 • nowe sytuacje wyłączeń z systemu zezwoleń
 • opłat za usunięcie drzew
 • kar za usunięcie drzew lub krzewów bez zezwolenia

4. System zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów w przepisach prawa – wyłączenia obowiązku.
5. Obowiązki gminy w zakresie ochrony zieleni w tym drzew na nieruchomościach komunalnych oraz monitorowanie takiej ochrony na innych nieruchomościach – Zasady prowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych.
6. Procedura wydawania zezwoleń dla służebności przesyłu – orzekanie o odszkodowaniu.
7. Status właściciela i posiadacza nieruchomości w postępowaniu w sprawie zezwoleń i kar za niewłaściwą pielęgnację zieleni. Wzajemna zależność. Doprecyzowanie pozycji użytkownika wieczystego. Spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe.
8. Właściwe oznaczenie strony w postępowaniu o wydanie zezwolenia i w decyzji nakładającej karę za usunięcie lub zniszczenie drzew i krzewów.
9. Starosta jako organ właściwy do wydania zezwolenia i nałożenia kary za zniszczenie drzew i krzewów rosnących na nieruchomościach gminnych.
10. Postępowanie wyjaśniające poprzedzające wydanie zezwolenia:

 • wniosek o wydanie zezwolenia – dokumenty i załączniki, Metryka sprawy, zakładanie, wpisywanie danych.
 • postępowanie wyjaśniające w tym w zakresie gatunków chronionych w obrębie zadrzewień
 • oględziny i opinie biegłych, świadkowie

11. Drzewa w pasie drogowym – nowe zasady wydawania zezwoleń.
12. Kary za zniszczenie i uszkodzenie zieleni – NOWE ZASADY. Kary za usunięcie drzew bez zgłoszenia, i za usunięcie drzew po wniesieniu sprzeciwu.
13. Administracyjne kary pieniężne za zniszczenie zieleni a odpowiedzialność karna.
14. Okoliczności mające wpływ na wysokość kary. Stosowanie ulg. Stan wyższej konieczności.
15. Typowe błędy merytoryczne i proceduralne popełniane przez organy administracji w procesie stosowania administracyjnych kar pieniężnych nakładanych za zniszczenie zieleni na tle orzecznictwa Samorządowych Kolegiów Odwoławczych i sądów administracyjnych.

więcej...
Ochrona zabytków w gminie

Program:
 1. System ochrony zabytków w Polsce.
 1. Zagadnienia podstawowe.
 2. Katalog form ochrony zabytków.
 1. Rola gminy w systemie ochrony zabytków. Podział kompetencji między administrację rządową i samorządową.
 2. Zabytki w planowaniu przestrzennym.
 1. Ustalenia ochrony miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 2. Strefy ochrony konserwatorskiej w planowaniu przestrzennym,
 3. Najczęstsze błędy w ustaleniach planów miejscowych,
 4. Ustalenia ochrony w decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenów,
 5. Problemy tzw. starych wpisów – brak załączników graficznych, brak jednoznacznych wpisów itp.
 1. Gminna ewidencja zabytków.
 1. Charakter prawny gminnej ewidencji zabytków.
 2. Skutki wpisu do gminnej ewidencji zabytków.
 3. Błędy w gminnej ewidencji zabytków.
 1. Gminny program opieki nad zabytkami.
 2. Zagadnienia proceduralne związane z decyzjami wydawanymi przez organy ochrony zabytków.
 3. Przegląd orzeczeń sądowych w zakresie ochrony zabytków w gminie.
 4. Dyskusja.
więcej...
Wybrane zagadnienia z planowania przestrzennego przegląd najnowszego orzecznictwa i rozstrzygnięć nadzorczych po zmianach w latach 2017-2018

Program:
 1. Podstawy stwierdzenie nieważności aktów planistycznych – właściwość organu, tryb, zasady sporządzania – ostatnie zmiany.
 2. Uchylenie aktu planistycznego w trybie autokontroli przez radę gminy.
 3. Cmentarze w planowaniu przestrzennym.
 4. Drogi wewnętrzne w planie miejscowym.
 5. Lokalizacja infrastruktury technicznej w terenach rolnych i leśnych.
 6. Scalanie i podział w planowaniu przestrzennym.
 7. Określenie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu.
 8. Uzasadnienie do projektu planu. Rola oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planów miejscowych.
 9. Linie zabudowy.
 10. Inne najczęściej pojawiające się problemy w praktyce sporządzania aktów planistycznych gminy.
więcej...
Opłata dodatkowa za nieuiszczenie opłaty za postój w strefie płatnego parkowania i opłata za zatrzymanie środka transportu na przystanku komunikacyjnym lub dworcu - metodyka pracy w postępowaniu egzekucyjnym

Program:

I. Opłata dodatkowa za nieuiszczenie opłaty za postój pojazdu na drodze publicznej w strefie płatnego parkowania.

 1. Dokumentowanie zdarzeń powodujących powstanie obowiązku zapłaty opłaty dodatkowej.
 2. Czynności przedegzekucyjne.
 3. Zarzuty egzekucyjne:
 • nieistnienie obowiązku:
 • miejsce wyznaczone (wyznaczenie znakami pionowymi oraz poziomymi),
 • miejsce dla osoby niepełnosprawnej,
 • najnowsze orzecznictwo.
 • błąd co do osoby zobowiązanego:
 • ciężar dowodu,
 • współwłasność pojazdu; leasing; kredyt i inne przypadki.
 • pozostałe zarzuty.
 1. Rola wierzyciela przy rozpoznaniu zarzutów zobowiązanego.

II. Opłata za zatrzymanie środka transportu na przystanku komunikacyjnym lub dworcu.

 1. Definicja „przewoźnika”.
 2. Powstanie obowiązku uiszczenia opłaty.
 3. Charakter opłaty (możliwość stosowania ustawy o podatkach i opłatach lokalnych lub Ordynacji podatkowej).
 4. Pobieranie opłaty (wydanie decyzji administracyjnej czy dokonanie czynności materialno-technicznej).
 5. Przystanki komunikacyjne w pasach drogowych dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych – możliwość pobierania opłaty przez gminę, w której granicach administracyjnych znajdują się przystanki.
 6. Sposób wyliczenia opłaty.
 7. Rola wierzyciela przy rozpoznaniu zarzutów zobowiązanego.

 

więcej...
Krajowy zasób nieruchomości

Program:

 

 1. Krajowy Zasób Nieruchomości – informacje ogólne
 • struktura organizacyjna,
 • zadania KZN.
 1. Wykazy nieruchomości Skarbu Państwa i przekazywanie nieruchomości do zasobu KZN
 • informacje zawarte w wykazach,
 • oznaczenie nieruchomości, których przekazanie KZN jest niezasadne,
 • procedura tworzenia wykazów,
 • przekazywanie nieruchomości do zasobu KZN i skutki przekazania,
 • wyłączenie nieruchomości z zasobu KZN.
 1. Gospodarowanie nieruchomościami KZN
 • oddanie w użytkowanie wieczyste,
 • sprzedaż,
 • nieodpłatne przekazanie jst,
 1. Operator mieszkaniowy
 • status operatora mieszkaniowego,
 • obowiązki operatora publicznego,
 • upadłość operatora publicznego.
 1. Najem instytucjonalny lokalu mieszkalnego:
 • podmioty uprawnione do zawarcia umowy,
 • treść i forma umowy najmu instytucjonalnego,
 • opłaty z tytułu najmu,
 • skutki wygaśnięcia lub rozwiązania umowy najmu.
 1. Najem w ustawie o krajowym zasobie nieruchomości:
 • kryteria pierwszeństwa zawarcia umowy najmu (art. 56 ukzn),
 • ogłoszenie o naborze najemców,
 • wniosek o najem,
 • najem z opcją i najem bez opcji, przekształcenie umowy najmu bez opcji w umowę najmu z opcją,
 • czynsz normowany,
 • okres zawarcia umowy najmu,
 • administracyjne kary pieniężne (art. 108 – 110 ukzn).
 1. Pozostałe zagadnienia:
 • ustanowienie odrębnej własności samodzielnego lokalu mieszkalnego po wejściu w życie ustawy o KZN
więcej...
Udzielanie i kontrola wykorzystania dotacji celowych w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawę o sporcie. Postępowanie w sprawie zwrotu dotacji w warunkach obowiązywania nowelizacji kodeksu postępowania administracyjnego.


Cele i korzyści:
 • Zapoznanie słuchaczy z najnowszymi wynikami kontroli RIO w zakresie stosowania rozporządzeń w sprawie wzorów  ofert , wzorów sprawozdań i ramowych wzorów umów.
 • Wskazanie najczęściej popełnianych błędów skutkujących naruszeniem dyscypliny finansów publicznych lub utrudniających lub nawet uniemożliwiających prawidłowe rozliczenie dotacji.
 • Omówienie wybranych przepisów zawartych w nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego (obowiązującej od czerwca 2017 roku) w zakresie ich wpływu na wydawanie decyzji o zwrocie dotacji.
 • Zapoznanie uczestników z podstawowymi  kierunkami zmian  legislacyjnych dotyczących współpracy z trzecim sektorem a w szczególności: ustawy o Instytucie Wolności – Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego i ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i obywatelskiej , których regulacje mają obowiązywać już w odniesieniu do konkursów organizowanych w końcu 2017 roku.
więcej...
Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych


Cele i korzyści:
 • przedstawienie i omówienie praktycznych aspektów odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w świetle aktualnych przepisów,
 • przygotowanie uczestników szkolenia do właściwego postępowania w trakcie kontroli oraz w przypadku stwierdzania nieprawidłowości w gospodarowaniu środkami publicznymi.
więcej...
Decyzja lokalizacyjna i decyzja o warunkach zabudowy

Program:
 1. Określenie inwestycji celu publicznego.
 2. Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, wniosek o ustalenie warunków zabudowy, treść wniosku, wezwanie do uzupełnienia wniosku.
 3. Ustalanie stron postępowania – interes prawny.
 4. Bieg terminu do załatwienia sprawy. Procedura – zawiadomienie o wszczęciu postępowania, udział stron w postępowaniu.
 5. Analiza funkcji i cech zabudowy, obszar analizowany, dokumentowanie analizy.
 6. Uzgodnienie decyzji o warunkach zabudowy.
 7. Zawieszenie postępowania – zasady, przyczyny i forma zawieszenia.
 8. Sporządzenie projektu decyzji, elementy formalne decyzji i treść rozstrzygnięcia.
 9. Uzasadnienie decyzji.
 10. Rola załączników do decyzji.
 11. Doręczenia decyzji, skutki doręczenia.
 12. Uchylenie decyzji przez organ odwoławczy, obowiązki organu, zakres związania organu  decyzją organu odwoławczego.
 13. Wznowienie postępowania.
 14. Szczególne decyzje lokalizacyjne.
 15. Planowane zmiany – przegląd ustawodawstwa.
więcej...
Wydawanie decyzji przez zarządców dróg w świetle obszernych zmian kodeksu postępowania administracyjnego od dnia 1.06.2017 r.

Program:
 1. Zasady ogólne postępowania. Omówienie zmian dotyczących zarządców dróg.
 2. Rozstrzyganie wątpliwości prawnych i faktycznych na korzyść strony.
 3. Elementy decyzji wydawanych przez zarządców dróg. Nowa treść pouczenia.
 4. Terminy załatwiania spraw i skutki ich niedotrzymania.
 5. Milczące załatwienie sprawy.
 6. Mediacja i ugoda w sprawach dróg publicznych.
 7. Poświadczenie zgodności odpisu dokumentu z oryginałem.
 8. Postępowanie uproszczone.
 9. Posiedzenie w trybie współdziałania.
 10. Nowe zasady wymierzania administracyjnych kar pieniężnych.
 11. Wydawanie zezwoleń na lokalizację lub przebudowę zjazdów z dróg. Nowa treść zezwolenia. Procedura budowlana dotycząca zjazdów.
 12. Zasady wymierzania kary pieniężnej za wybudowanie zjazdu bez zezwolenia lub niezgodnie z parametrami określonymi w zezwoleniu.
 13. Nakazanie przywrócenia pasa drogowego do stanu poprzedniego.
 14. Przeniesienie w drodze decyzji praw i obowiązków wynikających z zezwolenia na zajęcie pasa drogowego.
 15. Ustalanie z urzędu w drodze decyzji nowej wysokości opłaty
 16. Zezwolenie na lokalizowanie obiektów, urządzeń oraz reklam w pasie drogowym.
 17. Zasady i tryb wydawania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i umieszczanie w nim obiektów i urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi.
 18. Zasady umieszczania materiałów wyborczych w pasie drogowym.
 19. Zasady stosowania opłat za zajęcie pasa drogi, w tym opłaty rocznej za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym. Postępowanie przy zmianie właściciela urządzenia lub kategorii drogi.
więcej...

Zobacz aktualnie realizowane szkolenia...

Copyright © 2006 ISIAG Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA Wszystkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie lub kopiowanie tekstów i zdjęć umieszczonych na stronie może odbywać się tylko za zgod‘ autora.