Szkolenia dla Jednostek Samorządu Terytorialnego


Zobacz aktualnie realizowane szkolenia...

Finansowanie oświaty od 01.01.2018 r. - Ustawa o Finansowaniu Zadań Oświatowych

Program:

I. CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ W 2018 R. – wzrost wysokości.

II. DOTACJA OŚWIATOWA
1. Zmiany:
– dotacja obliczana z uwzględnieniem wydatków takich samych typów szkół (pominięcie rodzaju szkoły)
– obowiązek najbliższej gminy do przekazania gminie dotującej danych służących do naliczenia dotacji
– wskaźnik zwiększający: wzór, objaśnienie
– aktualizacja: procentowa wartość wyrównywania dotacji
– dodatkowa dotacja na absolwentów szkół dla dorosłych (uzależniona od zdania egzaminu maturalnego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe)
– przekazanie danych do SIO warunkiem otrzymania dotacji
– nowa uchwała dotacyjna!
– pozostałe zmiany: odsetki podatkowe od nieterminowo przekazanych kwot, ograniczenie okresu przedawnienia roszczenia o wypłatę do 3 lat, wyłączenie dotacji oświatowej spod egzekucji administracyjnej i sądowej.
2. Wydatki bieżące: rozumienie, najnowsze orzecznictwo, analiza przypadku.
3. Najbliższa gmina / powiat – weryfikacja przy zastosowaniu aplikacji.
4. Statystyczna liczba dzieci i jej aktualizacja.
5. Podstawowa kwota dotacji, ustalenie wysokości dotacji oświatowej (rola wskaźnika zwiększającego).
6. Prawo wstrzymania wypłaty dotacji oświatowej.
7. Aktualizacja kwoty dotacji (w tym ze względu na szczególne uzasadnione przypadki w dowolnym miesiącu roku budżetowego).
8. Kontrola prawidłowości pobrani i wykorzystania dotacji oświatowej (prawa kontrolującego, konsekwencje).
9. Wzór uchwały na potrzeby szkoleniowe – omówienie.

III. ROZLICZENIA FINANSOWE MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.

IV. DOTACJA CELOWA NA PODRĘCZNIKI I MATERIAŁY ĆWICZENIOWE.

V. PRZEPISY PRZEJŚCIOWE.

VI. PYTANIA I KONSULTACJE.

więcej...
Działalność wodociągowo-kanalizacyjna według nowego prawa wodnego


Cele i korzyści:
 • Poznanie zakresu nowelizacji prawa wodnego – zmian w zakresie dotychczasowych narzędzi gospodarowania wodami (dotyczących m.in. pozwoleń wodnoprawnych) oraz wprowadzonych ustawą całkowicie nowych instytucji (takich jak np.usługi wodne, zgłoszenia i oceny wodnoprawne), a także systemu opłat związanych z gospodarką wodno-ściekową.
 • Przygotowanie uczestników do prowadzenia /udziału w postępowaniach mających na celu uzyskanie zgód wodnoprawnych wg nowej regulacji oraz ponoszenia związanych z tym kosztów wynikających z nowych taryf , w tym, możliwości ich zakwestionowania.
więcej...
Wydawanie decyzji w sprawie dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników po nowelizacji przepisów KPA

Program:
 1. Kwestie proceduralne w ramach postępowania o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych – ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty:
  • załączniki do wniosku – kopie dokumentów i zasady ich potwierdzania
  • osoba prowadząca zakład pracy w imieniu pracodawcy
  • rozumienie pojęcia „osoby zatrudnionej u pracodawcy”
  • prowadzenie przygotowania zawodowego młodocianych a wymagane kwalifikacje osoby prowadzącej
  • zmiana pracodawcy w czasie trwania umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego
  • likwidacja zakładu pracy w czasie trwania umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego
  • śmierć pracodawcy i kwestia następstwa prawnego
  • proporcjonalny podział kwoty dofinansowania pomiędzy pracodawców
  • okoliczności uzasadniające odmowę dofinansowania
 2. Procedura administracyjna przyznawania dofinansowania po nowelizacji KPA:
 • Zasada in dubio pro libertate – art. 7a kpa
 • Zasada pewności prawa – art. 8 kpa
 • Obowiązek wskazania niespełnionych przesłanek do wydania decyzji zgodnej z żądaniem strony – art. 79a kpa
 • Nakaz rozstrzygania niedających się usunąć wątpliwości faktycznych na korzyść strony – art. 81 a
 • Prawo do zrzeczenia się odwołania
 • Zmiana w zakresie terminu na uzupełnienie braków formalnych – wezwanie do usunięcia braków formalnych w powiazaniu z nowymi zasadami ogólnymi postępowania

Bezczynność organu i przewlekłość postępowania:

 • zmiany w art.36-38 kpa
 • ponaglenie jako środek zaskarżania bezczynności

Postępowanie dowodowe – nowe zasady poświadczania dokumentów.

Decyzja administracyjna – elementy. Prawomocność.

 1. Pomoc de minimis – podstawy prawne
  • dzień udzielenia pomocy
  • pomoc de minimis udzielania spółce cywilnej
  • ustalenie wartości i intensywności pomocy de minimis udzielonej spółce cywilnej
  • koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą
  • wystawianie zaświadczenie o udzieleniu pomocy de minimis
 2. Sprawozdanie o pomocy de minimis – system SHRiMP.
 3. Upublicznienie informacji o udzielonej pomocy.
więcej...
Wydawanie decyzji w przedmiocie naliczenia opłat adiacenckich i rent planistycznych z uwzględnieniem nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami

Program:
 1. Pojęcie opłaty adiacenckiej oraz renty planistycznej.
 2. Wszczęcie postępowania – przesłanki, ustalanie kręgu stron.
 3. Terminy wszczęcia i załatwienia sprawy.
 4. Prowadzenie postępowania – wymogi formalne: zawiadomienie o wszczęciu postępowania, zawiadomienie o zgromadzeniu materiału dowodowego, inne pisma kierowane do strony w toku postępowania, doręczanie pism.
 5. Operat szacunkowy – zakres badania operatu szacunkowego, „kontroperat”, ocena prawidłowości sporządzenia operatu szacunkowego przez organizację zawodowa rzeczoznawców, aktualizacja operatu szacunkowego.
 6. Udostępnianie stronom operatu szacunkowego.
 7. Postępowanie w przypadku śmierci zobowiązanego do uiszczenia opłaty.
 8. Decyzja z art. 37 ust. 7 ustawy o planowaniu i (…) – tzw. decyzja informacyjna.
 9. Ustalenie renty planistycznej w przypadku wystąpienia tzw. luki planistycznej (tj. w sytuacji gdy dany obszar nie był przez pewien okres czasu objęty miejscowym planem).
 10. Treść decyzji o ustaleniu opłaty.
 11. Rozkładanie na raty opłaty adiacenckiej w oparciu o art. 147 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
 12. Możliwość zmiany lub weryfikacji decyzji przez organ pierwszej instancji.
 13. Tryb załatwiania wniosków właścicieli nieruchomości, których wartość uległa zmniejszeniu w wyniku uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 14. Możliwość ustalania renty planistycznej w przypadku, gdy wzrost wartości nieruchomości wynika z decyzji o ustaleniu warunków zabudowy.
więcej...
Rozliczanie projektów powiatowych urzędów pracy z wykorzystaniem Centralnego Systemu Teleinformatycznego SL2014 – nowości


Cele i korzyści:
 • Uaktualnienie i poszerzenie wiedzy z zakresu rozliczania projektów pozakonkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy w ramach PO WER i RPO
 • Cele osiągnięte zostaną poprzez zapoznanie się z materiałami dydaktycznymi, wysłuchanie wykładu, udział w ćwiczeniach, warsztatach realizowanych w małych grupach, tzw. „grupach brzęczących” bądź indywidualnie w zależności od treści, poziomu skomplikowania zadania i zamierzonych do osiągnięcia efektów kształcenia.
więcej...
Dotacje oświatowe na przedszkola i szkoły po nowelizacjach

Program:

I. Zmiany w przepisach prawa:
a) definicje w systemie dotowania i doprecyzowanie przepisów regulujących dokonywanie wpisów do ewidencji szkół niepublicznych
b) podstawowa kwota dotacji i wydatków bieżących
c) rozliczenie między gminami
d) obowiązek publikacji podstawowych kwot dotacji oraz statystycznej liczby uczniów przyjętej do ich wyliczenia
e) zmiany w sposobie wykorzystania dotacji

II. Beneficjenci dotacji oświatowych: procedura wpisu szkoły/przedszkola niepublicznego do ewidencji prowadzonej przez JST oraz ubiegania się o udzielenie dotacji – obowiązki organu prowadzącego szkołę/placówkę i organu dotującego.

III. Dotacje dla nowych jednostek oświatowych:
a) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – dotowanie na podstawie wydatków gminnych oddziałów
b) przedszkola specjalne – dotowanie według subwencji oświatowej
c) rozdzielenie zasad dotowania szkół publicznych na dotowanie szkół:
– dla dzieci i młodzieży – istotna zmiana naliczania dotacji,
– dla dorosłych – nowe zasady naliczania.
d) dotacja dla uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych – według subwencji oświatowej
e) najbliższa gmina, powiat, województwo – dla obliczania dotacji poszczególnym jednostkom oświatowym
f) wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca najbliższej gminy lub powiatu.

IV. Ustalanie wysokości dotacji i jej waloryzacja – zmiany
a) rodzaje podstaw dotacji
b) podstawy ustalania wysokości dotacji
c) pojęcie wydatków bieżących
– definicja wydatków bieżących
– jednolita zasada wyliczania dotacji, na podstawie oświatowych wydatków bieżących – zaplanowanych w budżecie samorządu
– zasady obliczania nowej „podstawowej kwoty dotacji”
– rodzaje wydatków bieżących samorządu – przyjmowanych do obliczania dotacji, oraz (nowych) wydatków – wyłączanych z podstawy dotowania
d) oddzielne obliczanie, przekazywanie i rozliczanie dotacji na rzecz oddziału przedszkolnego szkoły podstawowej
e) stawki (mnożniki procentowe)
f) wniosek o udzielenie (wypłatę) dotacji rocznej i jego /budżetowe/ znaczenie
g) pojęcie najbliższej gminy/powiatu
h) zasady ustalania faktycznej liczby uczniów i sposób obliczania nowej tzw. „statystycznej liczby uczniów” – przyjmowanej do obliczania podstawowych kwot dotacji
i) subwencja oświatowej a wysokość dotacji dla dzieci niepełnosprawnych i objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju
j) waloryzacja: zmiana podstawy wydatków bieżących lub subwencji / zmiana ilości uczniów
k) wyrównanie między dotacją przekazaną a dotacją należną
l) potrącenia w trakcie roku
m) potrącenia z dotacji nowego roku kalendarzowego
n) jakie dane i dokumenty beneficjent może żądać od dotującego organu celem samodzielnego ustalenia należnej kwoty dotacji?
o) obowiązek organów dotujących ogłaszania w Biuletynie Informacji Publicznej: podstawowych kwot dotacji oraz statystycznej liczby uczniów i ich aktualizacji.

V. Wniosek
a) skutki uchybienia terminowi do przekazania wniosku
b) dopuszczalność uzyskania „zgody” na odstąpienie od terminu złożenia informacji

VI. Dotacje w uchwałach organu stanowiącego samorządu, projekcie budżetu, uchwale budżetowej, planie finansowym i sprawozdawczości budżetowej
a) podstawa prawna uchwał
b) zakres przedmiotowy (materia) uchwał
c) praktyka JST, orzecznictwo

VII. Zasady dysponowania środkami pochodzącymi z dotacji – terminy i zasady wydatkowania środków, dokumentowanie i rozliczanie dokonanych wydatków.
a) wydatki bieżące
b) wynagrodzenia
c) rzecznictwo, praktyka

VIII. Rozliczanie i wykorzystanie dotacji oświatowych – zmiany
a) zasada kasowego wykorzystania dotacji (według daty zapłaty) – zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych
b) podatkowanie wynagrodzenia osoby prowadzącej dotowaną jednostkę, pełniącej funkcję dyrektora – zasady opodatkowania
c) możliwości wykorzystania dotacji na kształcenie specjalne

IX. Kontrolowanie beneficjentów przez JST: prawidłowość uzyskania i wydatkowania dotacji – zakres i zasady przeprowadzania kontroli, uprawnienia osób kontrolujących, prawa i obowiązki podmiotów kontrolowanych.

X. Windykacja zwrotu dotacji oświatowej, w tym dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem i odpowiedzialność za naruszenie prawa dotacyjnego.

XI. Dyskusja, odpowiedzi na pytania i problemy.

więcej...
Karta Dużej Rodziny wg przepisów i w praktyce z uwzględnieniem najnowszych i planowanych zmian w tym zakresie


Cele i korzyści:
 • podniesienie wiedzy uczestników z zakresu Karty Dużej Rodziny obowiązujących przepisów,
 • doskonalenie praktycznej umiejętności wdrożenia i stosowania obowiązujących przepisów w tym zakresie
więcej...
Realizacja Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o Świadczeniach Rodzinnych oraz zasady zmiany wysokości świadczeń z funduszu alimentacyjnego


Cele i korzyści:

Na warsztacie będą udzielane wyjaśnienia na wszystkie przedstawione przez Państwa pytania z zakresu świadczeń rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz indywidualne konsultacje.

więcej...
Kodeks Urbanistyczno-Budowlany jako rewolucyjny, wieloetapowy program zmian w polskim prawie budowlanym

Program:

1. Założenia Kodeksu urbanistyczno – budowlanego (filozofia kodeksu):
– prawo zabudowy nie jest elementem prawa własności,
– wolność budowlana – każdy może realizować inwestycję zgodnie z przepisami miejscowymi, z poszanowaniem interesów osób trzecich,
– wypełnienie luk w zabudowie poza planem miejscowym,
– przewidywalne zasady finansowania urbanizacji,
– dostosowanie procedur do „ciężaru gatunkowego” inwestycji,
– inwestycje publiczne – zachowanie dotychczasowej sprawności, przy większym poszanowaniu ładu przestrzennego i społeczności lokalnych.

2. Zakres regulacji i cel kodeksu urbanistyczno-budowlanego:
a) zakres:
– planowanie przestrzenne,
– przygotowanie terenu inwestycji oraz przygotowanie i realizacja inwestycji,
– nabywanie praw do nieruchomości przeznaczonych na cele publiczne,
– utrzymanie obiektów budowlanych,
– postępowanie w przypadku katastrofy budowlanej oraz naruszenia przepisów Kodeksu.
b) zmienione przepisy dotyczą:
– planowanie i zagospodarowanie przestrzenne,
– prawo budowlane,
– gospodarka nieruchomościami,
– prawo geodezyjne i kartograficzne,
– specustawy inwestycyjne,
– polityka rozwoju, ocena oddziaływania na środowisko, ewidencje i zbiory danych.
c) cel:
– przywrócenie i utrwalenie ładu przestrzennego,
– usprawnienia procesów inwestycyjno-budowlanych,
– zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji procesów inwestycyjnych.

3. Relacje pomiędzy prawem budowlanym, a przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:
a) dotychczasowy stan prawny – wielość dokumentów i procedur:
– decyzja o warunkach zabudowy,
– zgłoszenie / zgłoszenie z projektem,
– pozwolenie na budowę,
– zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania,
– podział nieruchomości.
b) jedna zgoda inwestycyjna:
– jej charakter,
– procedura wydawania,
– stopień skomplikowania w zależności od kategorii obiektu.

4. Przepisy ogólne:
a) inwestycje celu publicznego:
– definicja i ich zakres,
– lokalizacja inwestycji celu publicznego.
b) zasady realizacji inwestycji,
c) nowe zasady sytuowanie obiektów budowlanych.

5. Planowanie przestrzenne:
a) zakres nowych regulacji,
b) wyważenie interesu publicznego i prywatnego,
c) wiążąca moc studium przy braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
d) inwestowanie dla obszarów bez miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
– obszar porządku przestrzennego,
– obszar siedliskowy,
– pozostałe obszary
e) obowiązek sporządzania planów dla terenów o istotnych walorach,
f) wyeliminowane z obrotu prawnego decyzji o warunkach zabudowy:
– ocena dopuszczalności inwestycji w przypadku jej braku,
– umowy inwestycyjne zawierane przez podmioty publiczne z inwestorami jako nowe rozwiązanie zastępujące decyzję o warunkach zabudowy.
g) udział społeczeństwa oraz zakres jej realizacji.

6. Proces inwestycyjny:
a) uczestnicy procesu inwestycyjnego,
b) przygotowanie inwestycji,
c) realizacja inwestycji:
– zgoda inwestycyjna,
– procedura uzależniona od kategorii inwestycji,
– zmiana zgody inwestycyjnej,
– brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
– decyzja zintegrowana dla inwestycji celu publicznego,
– realizacja inwestycji,
– przystąpienie do użytkowania.

7. Utrzymanie obiektów budowlanych. Katastrofa budowlana.

8. Postępowanie administracyjne w sprawach objętych kodeksem urbanistyczno-budowlanym:
a) właściwość organu,
b) precyzyjne zdefiniowanie stron postępowania.

więcej...
Wydawanie, cofanie oraz stwierdzanie wygaśnięcia zezwoleń na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych z uwzględnieniem orzecznictwa sądów administracyjnych oraz zmian obowiązujących od 2018r.

Program:

I. Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
a) wymogi wniosku,
b) postępowanie opiniodawcze przed gminną komisją rozwiązywania problemów alkoholowych,
c) uchwały rady gminy wydane w oparciu o art. 12 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
d) postępowanie przed organem właściwym do udzielenia zezwolenia, kryteria wyboru wniosków,
e) postępowanie w sprawie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w związku z organizacją przyjęć.

II. Cofanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
a) przesłanki cofnięcia zezwolenia:
– sprzedaż nieletnim, nietrzeźwym na kredyt lub pod zastaw,
– sprzedaż z naruszeniem zakazów określonych w art. 14 ust. 3 i 4,
– inne przypadki nieprzestrzegania zasad sprzedaży,
– nieprzestrzeganie warunków sprzedaży napojów alkoholowych,
– zakłócanie porządku publicznego,
– inne przesłanki cofnięcia zezwolenia,
b) postępowanie w sprawie cofnięcia zezwolenia:
– omówienie zasad postępowania dowodowego.

III. Wygaszanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
a) przesłanki wygaśnięcia zezwolenia,
b) stwierdzanie wygaśnięcia zezwolenia,
c) skutki wygaszenia zezwolenia.

IV. Dyskusja.
– omówienie szczegółowych zagadnień związanych z tematyką szkolenia, zgłoszonych przez uczestników szkolenia organizatorowi w drodze mailowej.

więcej...

Zobacz aktualnie realizowane szkolenia...

Copyright © 2006 ISIAG Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA Wszystkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie lub kopiowanie tekstów i zdjęć umieszczonych na stronie może odbywać się tylko za zgod‘ autora.