Należymy do:

PIFS

Szkolenia dla Jednostek Samorządu Terytorialnego


Zobacz aktualnie realizowane szkolenia...

Świadczenia rodzinne w roku 2014. Nowa ustawa


Cele i korzyści:
 • W dniu 1.05.2014 r. wchodzi w życie ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, która normuje na nowo kwestie przyznawania i wypłaty świadczeń pielęgnacyjnych, które wygasły z dniem 30.06.2013 r.
więcej...
Nowelizacja ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, kodeksu postępowania administracyjnego, ordynacji podatkowej oraz ustawy prawo o postępowaniu sądowoadministracyjnym


Cele i korzyści:

Podstawowym zadaniem szkolenia jest wskazanie przewidywanych konsekwencji wprowadzanych zmian w przepisach ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących działania publiczne, kpa, ordynacji podatkowej i ppsa. Przedmiotem szkolenia będzie też próba wskazania sposobów realizacji nowych regulacji prawnych, uchwalonych w ustawie z dnia 10 stycznia 2014 roku.

więcej...
Nowelizacja świadczeń rodzinnych w zakresie świadczeń opiekuńczych


Cele i korzyści:
 • Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z nowymi przepisami, a także usystematyzowanie wiadomości na temat świadczeń rodzinnych oraz przybliżenie uczestnikom zagadnień teoretycznych i praktycznych z zakresu nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych w przedmiocie świadczeń opiekuńczych. 
więcej...
Absolutorium komunalne. Uprawnienia kontrolne komisji rewizyjnej

Program:

1. Formalno prawne znaczenie instytucji absolutorium komunalnego.

 • kształt wniosku komisji rewizyjnej
 • procedury związane z przebiegiem sesji absolutoryjnej
 • konsekwencja przyjęcia uchwały w sprawie udzielenia absolutorium
 • konsekwencja przyjęcia uchwały w sprawie nie udzielenia absolutorium
 • konsekwencje nie podjęcia uchwały w sprawie absolutorium komunalnego

2. Zakres dokumentów podlegających analizie komisji rewizyjnej w procedurze absolutoryjnej.
3. Metody weryfikacji danych zawartych w:

 • sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu j. s. t.
 • sprawozdaniu rocznym : SP ZOZ , samorządowych instytucji kultury oraz innych samorządowych osób prawnych utworzonych w celu wykonywania zadań publicznych
 • informacji o stanie mienia komunalnego oraz zmian w tym stanie

4. Aktualna i projektowana rola RIO w procedurze absolutoryjnej.
5. Metody dokonania szybkiej, niezależnej od aparatu pomocniczego organu wykonawczego, oceny sytuacji ekonomicznej i finansowej jednostki.

 • analiza wskaźnikowa oparta na danych przygotowanych i corocznie publikowanych na stronach internetowych Ministerstwa Finansów

6. Zakres kompetencji komisji rewizyjnej :

 • określenie skali samodzielności komisji co do ustalania terminu rozpoczęcia,zakresu tematycznego i okresu którego dotyczyć ma kontrola
 • określenie wykazu jednostek które mogą być kontrolowane przez komisję rewizyjną
 • określenie zakresu informacji które nie mogą być udostępniane zespołowi kontrolnemu komisji rewizyjnej
 • określenie sposobu prezentacji wyników kontroli
 • określenie procedur umożliwiających podmiotowi kontrolowanemu odniesienie się do ustaleń kontroli
więcej...
Zamówienia publiczne o wartości poniżej 30 tys. euro


Cele i korzyści:
 • Celem szkolenia jest przedstawienie teoretycznych zagadnień oraz doświadczeń w zakresie wydatkowania środków bez stosowania procedury przewidzianej przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, ze szczególnym wskazaniem obszarów ryzyka i zagrożeń z tym związanych, jak też udzielenie wskazówek dotyczących praktycznych rozwiązań w tym zakresie.
więcej...
Zatrudnianie personelu projektu w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki


Cele i korzyści:
 • Celem szkolenia jest przedstawienie praktycznych aspektów związanych z angażowaniem personelu projektu POKL oraz rozliczaniem wydatków w tym zakresie. Przedstawione zagadnienia teoretyczne poparte będą dotychczasowym doświadczeniem, tak aby podkreślić zagrożenia i skutki popełnionych błędów, ale także wskazać praktyczne rozwiązania wpływające na poprawność procesu.
więcej...
Najczęściej popełniane błędy w zamówieniach publicznych oraz zasady wymierzania korekt finansowych w świetle kontroli projektów finansowanych ze środków UE


Cele i korzyści:
 • Celem szkolenia jest zarówno wskazanie zagrożeń, jak i przedstawienie praktycznych rozwiązań, które pozwolą  na uniknięcie negatywnych skutków związanych z nieprawidłowościami przy udzielaniu zamówień publicznych w ramach projektów współfinansowanych ze środków UE, które skutkują nałożeniem korekt finansowych oraz przedstawienie mechanizmu nakładania korekt finansowych na beneficjentów w związku z naruszeniami przepisów dotyczących udzielania zamówień publicznych, wskazanie zasad odzyskiwania kwot nieprawidłowo wydatkowanych, ustalania wysokości korekt finansowych oraz sposobów ich unikania.
więcej...
Świadczenia rodzinne, najczęstsze problemy widziane z perspektywy ministerstwa pracy i polityki społecznej na podstawie porad udzielanych przez departament polityki rodzinnej MPIPS


Cele i korzyści:
 • Celem szkolenia jest przybliżenie uczestnikom najnowszych zagadnień związanych z świadczeniami rodzinnymi oraz funduszem alimentacyjnym. Zapoznanie z nowymi procedurami postępowania wobec dłużników alimentacyjnych. Wskazanie ścieżek rozwiązań w najczęściej występujących problemach dotyczących świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego. Ułatwienie realizatorom wdrażanie systemów wsparcia rodzin.
więcej...
Zmiany prawne i nowe kierunki orzecznicze w przedmiocie kierowania do domu pomocy społecznej i ustalanie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej wraz z tematyką dochodzenia przez gminę zwrotu poniesionych wydatków za pobyt w domu pomocy społecznej. Analiza najczęściej popełnianych b

Program:

1. Właściwość gminy kierującej do domu pomocy społecznej

 • właściwość gminy dla mieszkańca domu pomocy społecznej.

2. Procedura administracyjna w procesie kierowania osoby do domu pomocy społecznej

 • wniosek osoby ubiegającej się o skierowanie do dps,
 • wniosek przedstawiciela lub innej osoby za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego

3. Ustalanie stanu faktycznego i prawnego w sprawie-przy uwzględnieniu przepisów k.p.a.

 • kierowanie do domu pomocy społecznej odpowiedniego typu.
 • zlokalizowanego najbliżej miejsca zamieszkania osoby kierowanej chyba ze okoliczności sprawy wskazują inaczej (konieczność wskazania jakie okoliczności i uzyskanie zgody osoby kierowanej lub jej przedstawiciela ustawowego)
 • wyjątek od zasady kierowania do dps zlokalizowanego najbliżej miejsca zamieszkania (art. 54 ust 2 a).
 • brak bezwzględnego kierowania się wolą strony
 • kierowanie do dps w drodze wykonania wyroku sądowego
 • kierowanie do dps dla osób uzależnionych od alkoholu (termin).
 • przeprowadzanie rodzinnego wywiadu środowiskowego, a w szczególności zbadania możliwości samodzielnego funkcjonowania

4. Umieszczenie w dps.

 • wpisanie na listę osób oczekujących.
 • umieszczenie w dps dla osób uzależnionych od alkoholu (termin).

5. Ustalanie odpłatności za pobyt w dps.

 • przeprowadzanie rodzinnego wywiadu środowiskowego.
 • ustalanie na etapie kierowania do dps składu rodziny osoby kierowanej do dps oraz ich adresów.
 • wydawanie decyzji w sprawie odpłatności ; dla osoby skierowanej do dps łacznie z innymi osobami zobowiązanymi do ponoszenia odpłatności.
 • wydawanie odrębnej decyzji dla osoby skierowanej do dps i odrębnych decyzji dla osób zobowiązanych do ponoszenia odpłatności za dps.
 • czy możliwe jest wpisywanie w decyzji ustalającej odpłatność za pobyt w dps także kosztów podnoszonych zastępczo przez gminę
 • wydawanie decyzji na określony czas i na czas pobytu.
 • zawieranie umów z członkami rodziny –charakter prawny tych umów i następnie decyzji o odpłatności za dps.
 • zwolnienia z opłat za pobyt w domu pomocy społecznej obligatoryjne i fakultatywne.
 • zwolnienia dla osób zobowiązanych do ponoszenia odpłatności za pobyt osoby w dps a niewywiązywanie się z zobowiązań alimentacyjnych

6. Zmiana decyzji o odpłatności. Procedura Art. 106 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej.

 • zmiana decyzji w sytuacji zmiany wysokości kosztu w dps.
 • zmiana decyzji na podstawie art. 155 k.p.a.
 • zmiana decyzji w sprawie jednego z elementów decyzji

7. Śmierć osoby umieszczonej w dps – umorzenie postępowania gdy śmierć strony następuje w trakcie prowadzonego postępowania lub wygaśnięcie decyzji gdy śmierć następuje po wydaniu decyzji.
8. Ustalanie odpłatności dla osób zobowiązanych do odpłatności za dps po śmierci osoby umieszczonej w dps.
9. Dochodzenie zwrotu środków poniesionych zastępczo przez Gminę.
10. Stosowanie zasad z ustawy o pomocy społecznej i zasad ogólnych k.p.a oraz procedury k.p.a w postępowaniu dotyczącym kierowania oraz umieszczania i ustalania odpłatności za pobyt w dps.

więcej...

Zobacz aktualnie realizowane szkolenia...

Copyright © 2006 ISIAG Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA Wszystkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie lub kopiowanie tekstów i zdjęć umieszczonych na stronie może odbywać się tylko za zgod‘ autora.