Szkolenia dla Jednostek Samorządu Terytorialnego


Zobacz aktualnie realizowane szkolenia...

Podstawy prawne zlecania realizacji zadań organizacjom pozarządowym w 2016 roku


Cele i korzyści:
 • zapoznanie słuchaczy ze zmianami w prawie jakie zachodzą w roku 2016 które bezpośrednio dotyczą zagadnień współpracy z „trzecim sektorem”
 • ułatwienie organizacji konkursów , zlecania zadań w trybie uproszczonym oraz usprawnienie rozliczania i kontroli powierzonych lub wspartych zadań.
więcej...
Projekty z EFS w ramach RPO województwa mazowieckiego w perspektywie finansowej na lata 2014-2020


Cele i korzyści:
 • Przygotowanie uczestników do aktywnego aplikowania po środki unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego z perspektywy finansowej na lata 2014-2020, które przeznaczone są na wsparcie przedsiębiorczości oraz inicjatyw społecznych.
 • Uczestnicy poznają struktury funduszy unijnych, instytucji wdrażających i zasad obowiązujących w nowej perspektywie.
 • Nabędą wiedzę na temat celów tematycznych Funduszy Europejskich określonych przez Komisję Europejską.
 • Nabędą umiejętności przygotowania wniosku, harmonogramu, konstruowania budżetu projektu oraz samodzielnej pracy w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych Województwa Mazowieckiego.
 • Uczestnicy będą umieli szukać informacji o konkursach w nowej perspektywie finansowej, pracować w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych, poruszać się po dokumentach programowych i dzięki nim identyfikować z którego działania można sfinansować swoje przedsięwzięcie.
więcej...
Wydawanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego i ustalanie warunków zabudowy dla innych inwestycji

Program:
 1. Określenie inwestycji celu publicznego.
 2. Rodzaje inwestycji celu publicznego i  stosowanie odpowiedniej procedury przy wydawaniu decyzji.
 3. Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego lub warunków zabudowy, treść wniosku,  charakterystyka inwestycji we wniosku, wezwanie do uzupełnienia,  wymogi formalne wniosku.
 4. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania, forma zawiadomienia, skutki zawiadomienia i braku zawiadomienia stron o wszczęciu postępowania.
 5. Udział stron w postępowaniu,  przeglądanie akt, oględziny, rozprawa administracyjna, protokoły i notatki służbowe.
 6. Uzgodnienia lokalizacji z innymi organami i forma uzgodnienia. (art. 106 K.p.a.).
 7. Analiza funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu.
 8. Zawieszenie postępowania – zasady, przyczyny i forma prawna zawieszenia.
 9. Sporządzanie projektu decyzji, elementy decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji warunkach zabudowy, załączniki do decyzji.
 10. Doręczanie decyzji, dokumentowanie doręczeń, skutki doręczenia.
 11. Wygaśnięcie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy.
 12. Wznowienie postępowania – przyczyny wznowienia.
więcej...
Ustawa o rewitalizacji jako warunek zrównoważonego rozwoju miast i gmin - najbardziej oczekiwany akt prawny dotyczący polityki miejskiej

Program:
 1. Cel ustawy o rewitalizacji i zakres regulacji (zakres podmiotowy, zakres przedmiotowy, wpływ ustawy na inne akty prawne, społeczne aspekty rewitalizacji, finansowanie procesów rewitalizacji).
 2. Zakres przedmiotowy wprowadzonej regulacji prawnej:
 • rozwiązania wprowadzone w ustawie,
 • rewitalizacja, jako zadanie własne gminy
 • społeczne budownictwo czynszowe, jako kolejny „cel publiczny”,
 • definicje ustawowe – rewitalizacja, interesariusz rewitalizacji, obszar zdegradowany, obszar rewitalizacji,
 • partycypacja społeczna w rewitalizacji.
 1. Gminny Program Rewitalizacji (GPR)- jako podstawowe narzędzie prowadzenia rewitalizacji na obszarach zdegradowanych. Procedura opracowania i uchwalania krok po kroku. Zawartość merytoryczna programu. Przyjęcie uchwały delimitującej obszar rewitalizacji. Specjalna Strefa Rewitalizacji. Uzgodnienia i opiniowanie.
 2. GPR a planowanie przestrzenne w gminie.
 3. Plan miejscowy dla obszaru zdegradowanego (miejscowy plan rewitalizacji – MPR).
 4. Gromadzenie danych na potrzeby GPR.
 5. Proces inwestycyjno-budowlany i gospodarka nieruchomościami.
 6. Instrumenty ekonomiczne i społeczne.
 7. Przepisy przejściowe. Akty wykonawcze. Powołanie nowych organów lub instytucji- Komitet Rewitalizacji.
 8. Pytania i odpowiedzi. Dyskusja.
więcej...
Świadczenia rodzinne po 1 stycznia 2016 r. Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – Program Rodzina 500 plus


Cele i korzyści:
 • Zapoznanie się z nowymi uregulowaniami w zakresie świadczenia wychowawczego.
 • Nabycie wiedzy w zakresie trybu przyznawania świadczenia wychowawczego – wskazany zostanie zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy, przesłanki negatywne przyznania świadczenia, a także okres na jaki świadczenie wychowawcze można przyznać.
 • Omówiona zostanie konstrukcja prawna decyzji oraz problematyka przyznawania świadczenia wychowawczego.
 • Poruszona zostanie problematyka wzajemnej relacji pomiędzy ustawą Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci – program Rodzina 500 plus a ustawą o świadczeniach rodzinnych.
 • Zapoznanie organów właściwych do przyznawania świadczeń rodzinnych z podpisanymi już i projektowanymi zmianami w zakresie ustawy o świadczeniach rodzinnych.
 • Uczestnicy szkolenia będą mogli zapoznać się z obowiązującymi od dnia 1 stycznia 2016 r. nowymi uregulowaniami ustawy o świadczeniach rodzinnych związanymi z wprowadzeniem zasady przyznawania świadczeń „złotówka za złotówkę”, jak również wprowadzonego nowego świadczenia rodzicielskiego.
 • Beneficjenci szkolenia będą mogli nabyć wiedzę w zakresie trybu przyznawania świadczeń rodzicielskich, wskazany zostanie zakres podmiotowy i przedmiotowy świadczenia, przesłanki negatywne przyznania świadczenia, a także okres na jaki świadczenie rodzicielskie można przyznać. Omówiona zostanie konstrukcja prawna decyzji oraz problematyka przyznawania świadczeń rodzicielskich w odniesieniu osób uprawnionych, których dzieci urodziły się jeszcze w 2015 r.
 • Przedstawiona zostanie praktyczna strona przyznawania świadczeń w myśl zasady „złotówka za złotówkę”, omówiony zostanie sposób przyznawania świadczeń przy zastosowaniu nowej regulacji, sformułowanie sentencji decyzji administracyjnej, wskazane zostaną okoliczności zmiany decyzji w sytuacji zmiany dochodu strony oraz nienależnie pobranego świadczenia.
 • Nadto omówiona zostanie nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych związana z informatyzacją podmiotów przyznających świadczenia rodzinne. Uczestnicy szkolenia będą mogli  zapoznać się z treścią wniosku składanego w systemie teleinformatycznym i obowiązkami jakie będą ciążyły na nich w związku ze zmianami.
 • Nadto beneficjenci zapoznają się z planowanymi zmianami w zakresie trybu dochodzenia świadczeń nienależnie pobranych (nowej decyzji), jak również możliwości uzyskania zwrotu świadczeń wypłaconych na konto w sytuacji śmierci uprawnionego, a także potrącenia nienależnie wypłaconego zasiłku pielęgnacyjnego przez ZUS.
 • Poza powyższym uczestnicy poznają stanowisko organów odwoławczych oraz sądów administracyjnych z zakresu problemów jakie niesie za sobą stosowanie ustawy o świadczeniach rodzinnych. Przedstawione zostaną praktyczne ścieżki rozwiązań.
więcej...
Planowanie przestrzenne w procesie inwestycyjnym po zmianach 2015

Program:
 1. Uchwalenie, zakres i skutki studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
 2. Uchwalanie, zakres i skutki uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 3. Formy udziału społeczeństwa w uchwalaniu regulacji planistycznych.
 4. Procedura zmiany studium uwarunkowań lub planu miejscowego.
 5. Uchwalanie, zakres i skutki uchwalenia tzw. uchwały reklamowej.
 6. Skutki finansowe uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego- odszkodowanie i tzw. renta planistyczna.
 7. Wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 8. Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy, w tym m.in. dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych po zmianie przepisów.
 9. Planowanie przestrzenne a podziały i wywłaszczenie nieruchomości.
 10. Planowanie przestrzenne a ograniczenia środowiskowe.
 11. Planowanie przestrzenne a inwestycje drogowe.
 12. Nowe narzędzia ochrony krajobrazu.
 13. Inne wybrane przepisy szczególne dotyczące planowania przestrzennego.
więcej...
Prawo wodne. Naruszenie stosunków wodnych na gruncie ze szkodą dla gruntu sąsiedniego. Planowane zmiany na 2016r.

Program:

1. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne – przedmiot i cele regulacji.
2. Właściwość organów administracji publicznej w zakresie gospodarowania wodami.
3. Prawo własności wód.
4. Obowiązki właścicieli wody i właścicieli innych nieruchomości.

 • Utrzymywania i regulowania stanu wody, brzegu, stanu technicznego koryta, kanału , zapewnienia dostępu do wody itd.

5. Pozwolenia wodnoprawne.
6. Obowiązki właściciela nieruchomości gruntowej w zakresie stosunków wodnych.

 • Zakaz zmiany stanu wody na gruncie – jako zakaz o charakterze względnym.
 • Zakaz odprowadzania wód i ścieków na grunty sąsiednie – jako zakaz bezwzględny.
 • Obowiązek usunięcia przeszkód oraz zmian w odpływie wody, powstałych na jego gruncie wskutek przypadku lub działania osób trzecich, ze szkodą dla gruntów sąsiednich.

7. Warunki dopuszczalności zmiany stanu wody na gruncie.

 • Brak szkody na gruncie sąsiednim – pojęcie szkody, pojęcie gruntu sąsiedniego.
 • Ugoda administracyjna – pojęcie ugody administracyjnej, zakres przedmiotowy ugody, procedura zawierania ugody (art. 30 ustawy Prawo Wodne, art. 114 – 122 kodeksu postępowania administracyjnego).

8. Konsekwencje administracyjne naruszenia stosunków wodnych na gruncie ze szkodą dla gruntu sąsiedniego (art. 29 ust. 3 k.p.a.). Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji nakazującej właścicielowi gruntu przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonania urządzeń zapobiegających szkodom.

 • Właściwość organów administracji publicznej.
 • Strony postępowania, reprezentacja stron, uprawnienia stron.
 • Przebieg postępowania.
 • Przedmiot postępowania wyjaśniającego.
 • Zasadność powołania biegłego z zakresu hydrologii, rola biegłego, ocena opinii biegłego przez organ administracji publicznej.

9. Przesłanki wydania decyzji nakazującej właścicielowi gruntu przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom. Konstrukcja decyzji administracyjnej.
10. Egzekucja obowiązków wynikających z decyzji nakazującej właścicielowi gruntu przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom.
11. Przegląd orzecznictwa dotyczącego przedmiotu szkolenia.

więcej...
Tworzenie samorządowych centrów usług wspólnych ze szczególnym uwzględnieniem przekształcania ZEASÓW

Program:
 1. Regulacje ustawy z 15 maja 2015 roku o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw – główne założenia, charakterystyka najważniejszych zmian i rola centrów usług wspólnych.
 2. Nowe zasady obsługi finansowo-księgowej jednostek budżetowych i pozabudżetowych gmin, powiatów, województw.
 3. Samorządowe Centra Usług Wspólnych (SCUW)– nowa regulacja.
 4. Podział kompetencji pomiędzy kierownika SCUW oraz kierownika jednostek obsługiwanych.
 5. Powierzanie obowiązków w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości do SCUW.
 6. Przepisy przejściowe dt. ZEAS-ów – praktyczne propozycje przekształceń.
 7. Pytania i odpowiedzi. Dyskusja.
więcej...
Służebność przesyłu


Cele i korzyści:
 • omówienie przepisów prawa materialnego regulujących ustanowienie, wykonywanie i ustanie służebności przesyłu na tle orzeczeń sądów powszechnych i Sądu Najwyższego
 • przedstawienie przebiegu postępowań sądowych w sprawach dotyczących ustanowienia służebności przesyłu, wynagrodzenia za ustanowienie i korzystanie ze służebności przesyłu, zasiedzenia służebności przesyłu
więcej...
Zasady zawierania i sporządzania umów najmu lokali stanowiących własność gminy, a także ogólne zasady zarządzania nieruchomościami gminnymi.


Cele i korzyści:
 • omówienie regulacji dotyczącej zasad oraz sposobu prawidłowego sporządzania i zawierania umów najmu lokali stanowiących własność gminy ze wskazaniem na ogólne zasady zarządzania takimi nieruchomościami w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy powszechnie obowiązującego prawa,
 • orzecznictwo sądów powszechnych, w tym także wzory umów najmu lokali stanowiących własność gminy.
więcej...

Zobacz aktualnie realizowane szkolenia...

Copyright © 2006 ISIAG Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA Wszystkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie lub kopiowanie tekstów i zdjęć umieszczonych na stronie może odbywać się tylko za zgod‘ autora.