Szkolenia dla Jednostek Samorządu Terytorialnego


Zobacz aktualnie realizowane szkolenia...

Rodzinny wywiad środowiskowy w świetle zmian przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej. Zmiany związane z programem Rodzina 500 plus


Cele i korzyści:
 • zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu weryfikacji sytuacji dochodowej osoby ubiegającej się o świadczenia pomocy społecznej lub korzystającej ze świadczeń pomocy społecznej,
 • zdobycie wiedzy z zakresu wprowadzonych zmian w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej dotyczących przeprowadzania wywiadu środowiskowego w kontekście wzmocnienia bezpieczeństwa pracownika socjalnego, elektronicznego przeprowadzania wywiadu środowiskowego,
 • podniesienie poziomu wiedzy w zakresie weryfikacji prawa do świadczeń pomocy społecznej (pieniężnych i niepieniężnych) w związku ze zmianą kryteriów dochodowych,
 • podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie prowadzenia i dokumentowania spraw pomocy społecznej,
 • omówienie wymagań z zakresu nadzoru i kontroli nad prawidłowością sporządzania wywiadów środowiskowych, dokumentowania pracy socjalnej.
więcej...
Gmina jako strona umowy najmu i dzierżawy


Cele i korzyści:
 • Zapoznanie uczestników z aktualnym stanem prawnym w zakresie umów najmu, dzierżawy i ochrony praw lokatorów. Przedstawienie zasad zawierania/wypowiadania umów oraz eksmisji. Omówienie zapisów umownych, które powinny znaleźć się w każdej umowie. Praktyczne zapoznanie się ze sprawdzonymi metodami eksmisji uciążliwych lokatorów i technikami prowadzenia postępowania sądowego.
 • Praktyczna wiedza w zakresie konstruowania umów najmu/dzierżawy oraz postępowania eksmisyjnego i możliwości ich wykorzystania w codziennej praktyce jednostki samorządu.
więcej...
SIO - praktyczne aspekty gromadzenia danych w realizacji zadań JST z uwzględnieniem zmian w ustawie o systemie informacji oświatowej wchodzących w życie 01.09.2016 r. oraz 01.10.2016 r.


Cele i korzyści:
 • omówienie zmian w Ustawie o systemie oświaty
 • pogłębienie wiedzy w obszarze zadań jst w zakresie SIO
 • prezentacja procedury nadawania, cofania, przedłużania upoważnień do dostępu do SIO
 • prezentacja procedury postępowania w przypadku kontroli UKS w zakresie subwencji oświatowej
 • omówienie na przykładach najczęstszych błędów popełnianych przez JST
więcej...
Świadczenie wychowawcze - najbardziej aktualne problemy

Program:

1. ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE – NAJBARDZIEJ AKTUALNE PROBLEMY, W SZCZEGÓLNOŚCI:

 • świadczenie wychowawcze dla cudzoziemców,
 • warunki przyznawania, w tym zasady ustalania dochodu rodziny,
 • definicje ustawowe – w szczególności definicja rodziny, definicja pierwszego dziecka,
 • zbieg prawa rodziców do świadczenia wychowawczego,
 • opieka naprzemienna, a skład rodziny i prawo do świadczenia wychowawczego,
 • podzielność świadczenia,
 • przesłanki negatywne,

2. ŚWIADCZENIA RODZINNE – NAJBARDZIEJ AKTUALNE PROBLEMY, W SZCZEGÓLNOŚCI:

 • stosowanie przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu w brzmieniu obowiązującym do 1 kwietnia 2016 r.,
 • zasiłek rodzinny dla osoby samotnie wychowującej dziecko a alimenty w formie aktu notarialnego,
 • świadczenia opiekuńcze dla rolników – zasady opłacania składek, skutki wyrejestrowania z ubezpieczenia w KRUS z mocą wsteczną,
 • zasiłek pielęgnacyjny a dodatek pielęgnacyjny – nowe rozwiązanie – zwroty z ZUS,
 • dwa świadczenia pielęgnacyjne w jednej rodzinie – stan prawny dzisiejszy i od 1 stycznia 2017 r.,
 • świadczenia nienależnie pobrane – przypadki nienaliczania odsetek, przedawnienia,
 • świadczenie rodzicielskie – zasady przyznawania, praca rodzica a prawo do świadczenia rodzicielskiego, świadczenie rodzicielskie, a zasiłek dla bezrobotnych, zmiany zasad przyznawania wprowadzone od 1 kwietnia 2016 r.,
 • prawo do świadczeń rodzinnych a instytucja zapewniające całodobowe utrzymanie i piecza zastępcza

3. FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

 • osoby uprawnione,
 • ustalanie prawa do świadczenia z FA,
 • wysokość świadczeń,
 • kryterium dochodowe,
 • zasady ustalania dochodu,
 • kiedy nie przysługują świadczenia z funduszu alimentacyjnego?
 • procedury wobec dłużnika alimentacyjnego,
 • zwrot świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego w tym świadczenia nienależnie pobrane,
 • realizatorzy, decyzje. Organy egzekucyjne a organ właściwy,
 • słownik użytych pojęć

4. PYTANIA I ODPOWIEDZI

więcej...
Oceny oddziaływania na środowisko i decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach


Cele i korzyści:
 • Wskazanie procedur realizowania trzech grup zagadnień z ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
 • Po pierwsze postępowania w zakresie przeprowadzania ocen oddziaływania na środowisko w postępowaniu związanym z wydawaniem decyzji środowiskowych. Zakres właściwości, postępowanie wyjaśniające, ocena oddziaływania na środowisko w zakresie nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Prawidłowe prowadzenie postępowania oraz kształtowanie treści decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Główny nacisk będzie położony na sprawy proceduralne.
 • Po drugie omówienie postępowania z udziałem społeczeństwa – etapy postępowania analiza uwag i wniosków i ich rola w tworzeniu uzasadnienia decyzji.
 • Po trzecie zasady prowadzenia publicznie dostępnego wykazu informacji o środowisku oraz udostępnianie informacji oraz odmowa udostępnienia.

Korzyści wynikające z udziału w szkoleniu:

 • Uczestnicy poznają na przekładach schematy postępowania w przypadku decyzji z obowiązkiem przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz z możliwością nałożenia takiego obowiązku. Począwszy od wszczęcia postępowania, ustalania kręgu stron, opiniowania zakresu raportu, uzgadniania decyzji, rozpatrywania uwag i wniosków społeczeństwa. Omówione zostaną też zasady postępowania dowodowego i wyjaśniającego w tym oceny raporty oddziaływania na środowisko.
 • Wskazane zostaną uczestnikom najczęściej powtarzające się uchybienia i błędy w postępowaniu oraz w decyzjach o środowiskowych uwarunkowaniach na podstawie analizy orzecznictwa sądów NSA i WSA oraz orzeczeń SKO.
więcej...
Nowe przepisy kodeksu pracy i ustawy o pracownikach samorządowych z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 2016 r.


Cele i korzyści:
 • omówienie najnowszych zmian w Kodeksie pracy i ustawie o pracownikach samorządowych,
 • usystematyzowanie i utrwalenie wiedzy dotyczącej nawiązania, istnienia i rozwiązania stosunku pracy,
 • omówienie problemów powstałych na gruncie zatrudniania pracowników,
 • poznanie rozwiązań prawnych, które pozwolą ochronić interes pracownika i pracodawcy,
 • omówienie aktualnego orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów powszechnych ilustrującego możliwe zastosowania instytucji wykreowanych w kodeksie pracy i ustawach okołokodeksowych,
 • przedstawienie przebiegu postępowań sądowych w sprawach z zakresu prawa pracy i taktyki procesowej.
więcej...
Program rodzina 500 plus w praktyce, czyli problemy ze stosowaniem ustawy

Program:
 1. „Rodziny patchworkowe”, osoby samotnie wychowujące dzieci, rodziny wychowujące dzieci jako rodzice biologiczni, rodziny zastępcze, opiekunowie prawni, cudzoziemcy – komu i na jakiej podstawie przyznać świadczenie wychowawcze zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wyhodowywaniu dzieci i rozporządzenia Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze.
 2. Naprzemienne wychowywanie dziecka przez rodziców – komu i w jakiej wysokości przyznawać świadczenie – podzielność świadczenia wychowawczego – kiedy w rzeczywistości można ją zastosować. Instytucja zbiegu prawa do świadczenia wychowawczego. Rola ośrodków pomocy społecznej.
 3. Sposób liczenia dochodu, czyli problemy praktyczne z uzyskaniem i utratą dochodu – problemy z wyliczeniem dochodu przy uwzględnieniu stanowiska sądów administracyjnych i doktryny.
 4. Problemy w toku postępowania w sprawach przyznawania i wypłacania świadczenia wychowawczego. Przesłanki nabycia prawa do świadczenia wychowawczego. Obowiązki świadczeniobiorców. Kiedy zachodzą przesłanki do wstrzymania lub ograniczenia wypłaty świadczenia wychowawczego w trakcie jego realizacji – rola ośrodków pomocy społecznej
 5. Praktyczne zasady weryfikacji świadczenia wychowawczego – w jakim zakresie można dokonywać kontroli środków wydatkowanych przez rodziców oraz w jakim trybie i w jaki sposób zamienić formę pieniężną świadczenia na inną
 6. Problem pobierania świadczeń przez oboje rodziców zamieszkujących w dwóch różnych częściach Polski, wpisywanie tego samego dziecka do dwóch składów rodziny i inne czyli problem nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego. Procedura postępowania przez organy I instancji w sytuacji zaistnienia nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego – postępowanie „krok po kroku”. Konsekwencje błędu podmiotu realizującego świadczenia wychowawcze. Kiedy wznowić postępowanie a kiedy stwierdzić nieważność decyzji przyznającej świadczenie wychowawcze? Jak egzekwować takie świadczenie jeżeli jest nienależnie pobrane?
 7. Rodzina 500 + najczęstsze przyczyny uchyleń decyzji przez organy odwoławcze.
więcej...
Praktyczne problemy ze stosowaniem ustawy o świadczeniach rodzinnych w świetle ostatnich zmian


Cele i korzyści:
 • W dniu 1.05.2014 r. wchodzi w życie ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, która normuje na nowo kwestie przyznawania i wypłaty świadczeń pielęgnacyjnych, które wygasły z dniem 30.06.2013 r.
więcej...
Kluczowe aspekty realizacji projektów unijnych w perspektywie 2014-2020 (kwalifikowalność, luka finansowa, pomoc publiczna, trwałość i zmiany w projektach unijnych)


Cele i korzyści:

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się m.in.:

 • jak podejść do tematu dochodowości projektów w perspektywie 2014-2020
 • jak traktować oszczędności w projektach,
 • jak w dobie kryzysu utrzymać infrastrukturę wybudowaną przy wsparciu unijnym (wprowadzanie opłat m.in. wynajem powierzchni, parkowanie, umieszczanie reklam, korzystanie z sal gimnastycznych w godzinach popołudniowych i wieczornych, etc),
 • w jaki sposób  umiejętnie aktualizować analizę w momencie składania wniosku o płatność końcową i nie bać się kontroli w całym okresie archiwizacji dokumentów,
 • jakie działania podjąć, aby uniknąć konieczności zwracania wypracowanego dochodu,
 • na jakich zasadach należy zwrócić uzyskane dofinansowanie (wysokość zwrotu, horyzont czasowy),
 • jak zachować trwałość projektu,
 • jak kwalifikować podatek VAT – konsekwencje wyroku ETS,
 • jakie ryzyko wiąże się z wystąpieniem pomocy publicznej w projekcie.

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu?

 • szkolenie prowadzone jest w oparciu o dokumenty, które w trakcie szkolenia są omawiane i analizowane,
 • udział w szkoleniu pozwala lepiej przygotować się do sięgania po środki z UE w perspektywie 2014-2020, tak by zminimalizować ryzyko zwrotu dofinansowania w okresie trwałości lub dłuższym,
 • prowadzący zachęca uczestników do aktywnego udziału w zajęciach, zadawania pytań, poruszania na bieżąco nurtujących problemów, z którymi uczestnicy mają do czynienia przy realizacji swoich projektów.
więcej...
Kontrola prawidłowości gospodarki finansowej w placówkach oświatowych

Program:

1. Rozdziały 80149 i 80150 w 2016 r.:

 • obowiązek planowania wydatków i dochodów
 • jakie wydatki należy wyodrębnić w rozdziałach 80149 i 80150
 • możliwe konsekwencje niewydatkowania środków przewidzianych w subwencji

2. Zmiany w klasyfikacji budżetowej:

 • nowe rozdziały: 80151
 • nowe paragrafy: 066
 • zmiany objaśnień: par. 067, 068

3. Kontrola prawidłowości gospodarki finansowej placówki oświatowej:

 • jak przygotować się do kontroli
 • kontrola operacji finansowych
 • kontrola dokumentów księgowych
 • kontrola prawidłowości zapisów na kontach księgowych
 • zapisy ustawy o rachunkowości a Polityka rachunkowości

4. Kontrola prawidłowości funkcjonowania w placówce oświatowej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych:

 • błędy w regulaminach ZFŚS
 • rodzaje przyznawanych świadczeń
 • finansowanie z ZFŚS wyjazdów integracyjnych

5. Kontrola sprawozdawczości placówki oświatowej:

 • błędy w sprawozdaniach budżetowych
 • błędy w sprawozdaniach z zakresu operacji finansowych
 • na co zwrócić uwagę sporządzając sprawozdania

6. Kontrola poprawności inwentaryzacji:

 • zasady przeprowadzania inwentaryzacji
 • terminy inwentaryzacji
 • wyniki inwentaryzacji

7. Reforma zasad funkcjonowania zespołów obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – przekształcenie w centrum usług

więcej...

Zobacz aktualnie realizowane szkolenia...

Copyright © 2006 ISIAG Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA Wszystkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie lub kopiowanie tekstów i zdjęć umieszczonych na stronie może odbywać się tylko za zgod‘ autora.