Należymy do:

PIFS

Szkolenia dla Jednostek Samorządu Terytorialnego


Zobacz aktualnie realizowane szkolenia...

Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji

Program: więcej...
Świadczenia rodzinne i świadczenia wychowawcze 2018 / 2019 - aktualne problemy i proponowane zmiany

Program:
 1. Aktualne problemy dotyczące sposobu liczenia dochodu:
 • sposób ustalania dochodu z działalności opodatkowanej w formie karty podatkowej lub ryczałtu ewidencjonowanego – w jaki sposób dokonywać obliczeń oraz jak radzić sobie z kwestiami nieuregulowanymi, co z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych,
 • zasiłki dla bezrobotnych ze środków UE, jako nowy składnik dochodu,
 • katalog utraty/uzyskania dochodu – regulacje w teorii a problemy w praktyce, co nie mieści się w katalogu dochodów utraconych/uzyskanych,
 • wyłączenie możliwości zastosowania utraty i uzyskania dochodu w przypadku umów u tego samego pracodawcy/zleceniodawcy/zamawiającego dzieło lub wyrejestrowania i ponownego rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej – praktyka organów I instancji a stanowisko organów odwoławczych,
 • obowiązek weryfikacji prawa do przyznanych świadczeń po 3 mc od dnia utraty dochodu i rozszerzenie definicji nienależnych świadczeń,
 • sposób dokumentowania dochodów członków rodziny,
 • utrata prawa do świadczeń w przypadku uzyskania dochodu po roku „bazowym” – doprecyzowanie i nadal istniejące problemy w praktyce działania organów I instancji.
 1. Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego na wieloraczki – czy na pewno koniec rozbieżności między uregulowaniem ustawowym po 1.08.2017 r. a orzecznictwem sądów administracyjnych.
 2. „Becikowe” problemy interpretacyjne po nowelizacji, czyli ograniczenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka i świadczenia wychowawczego dla osób deklarujących samotne wychowywanie dziecka – jakie warunki trzeba spełnić i w jakim terminie będzie można je uzupełnić. Jak postępować w stosunku do opiekunów prawnych.
 3. Zasiłek rodzinny dla studenta a ukończenie studiów w trakcie okresu zasiłkowego.
 4. Świadczenie pielęgnacyjne w kontekście czasookresu powstania niepełnosprawności – praktyka organów odwoławczych i sądów administracyjnych w świetle orzeczenia Trybunału Konstytucjonalnego. Rezygnacja ze specjalnego zasiłku opiekuńczego na rzecz świadczenia pielęgnacyjnego – kiedy i po spełnieniu jakich warunków jest możliwa – ścieżki rozwiązań, praktyka orzecznicza.
 5. Zbieg prawa do kilku świadczeń – doprecyzowanie brzmienia art. 27 ust. 5 ustawy o świadczeniach rodzinnych a realizacja zapisu ustawy w praktyce. Relacja świadczenia rodzicielskiego do świadczenia pielęgnacyjnego – koniec wątpliwości.
 6. Instytucja ponaglenia w orzecznictwie organów odwoławczych w realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.
 7. Wezwanie do uzupełnienia wniosku o becikowe oraz o świadczenie wychowawcze przez osoby deklarujące samotne wychowanie – problemy interpretacyjne znowelizowanych przepisów – praktyka orzecznicza.
 8. Świadczenie wychowawcze a opieka naprzemienna:
 • definicja opieki naprzemiennej zawartej w definicji rodziny,
 • opieka naprzemienna a wymóg ustalenia alimentów od drugiego z rodziców w przypadku osób deklarujących samotne wychowywanie dziecka. Co z opiekunami prawnymi?
 • uproszczenie sposobu ustalenia kwoty przysługującego świadczenia wychowawczego w przypadku opieki naprzemiennej. Pojęcie opieki naprzemiennej w aktualnym orzecznictwie NSA.
 1. Weryfikacja warunku zamieszkiwania w Polsce w sprawach o świadczenie wychowawcze – w jakim zakresie, względem kogo ją stosować.
 2. Tryb postępowania w sytuacji zaistnienia zdarzenia skutkującego uznaniem, że dane świadczenie jest świadczeniem nienależnie pobranym. Kiedy nie należy uchylać decyzji przyznającej świadczenie? Kiedy wznowić postępowanie, a także jak postępować w sytuacji zaniedbania pracownika, gdy brak jest podstaw do stwierdzania nieważności decyzji?
 • rozróżnienie świadczeń nienależnych od nienależnie pobranych,
 • prowadzenie postępowania w sprawie świadczeń nienależnie pobranych w stosunku do osoby trzeciej,
 • zwrot świadczeń przez banki po śmierci osoby uprawnionej,
 • tryb orzekania w sprawie zwrotu świadczeń nienależnie analiza problemu na przykładach,
 • przesłanki i tryb żądania zwrotu świadczeń nienależnie pobranych a nienależnie wypłaconych – analiza problemu na przykładach,
 • świadczenia nienależnie wypłacone – czy i w jaki sposób żądać ich zwrotu,
 • wypłata świadczeń nienależnych w sytuacji zaniedbania pracownika – zasady zwrotu i odpowiedzialność, potrącenie nienależnie pobranego zasiłku pielęgnacyjnego – zasady i problemy praktyczne
 1. Praktyczne aspekty obowiązywania ustaw o świadczeniach rodzinnych i o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Najczęściej pojawiające się problemy i ścieżki ich rozwiązań.
 2. Panel dyskusyjny. Indywidualne konsultacje z wykładowcą.
więcej...
Samowole budowlane - regulacja sytuacji prawnej budynków i obiektów budowlanych zrealizowanych bez wymaganego pozwolenia na budowę albo zgłoszenia bądź z ich naruszeniem

Program:

I. Postępowanie legalizacyjne, a nakaz rozbiórki w zakresie obiektów budowlanych zrealizowanych bez pozwolenia na budowę albo zgłoszenia – art. 48, 49 b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (dalej: p.b.):

1. Pojęcie samowoli budowlanej, tryby postępowania w ramach legalizacji obiektu:
a) definicje – obiekt budowlany, część obiektu budowlanego, budowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa, remont, pozwolenie na budowę, zgłoszenie;
b) postępowanie w trybie art. 48 p.b. – obiekty zrealizowane bez pozwolenia na budowę;
c) postępowanie w trybie art. 49 b p.b. – obiekty zrealizowane bez zgłoszenia albo pomimo wniesionego sprzeciwu;

2. Postępowanie w trybie art. 48 p.b. oraz w trybie art. 49 b p.b. – omówienie, wskazanie odmienności:
a) zakres stosowania;
b) organ właściwy w sprawie;
c) przebieg procedury legalizacyjnej;
d) przesłanki umożliwiające legalizację samowoli budowlanej:
zgodność z m.p.z.p. albo ostateczną decyzją WZ;

 • nie naruszanie warunków technicznych (kwestia możliwości uzyskania odstępstwa od warunków
  technicznych w trybie art. 9 p.b.)

e) art. 49 p.b. – weryfikacja spełnienia wymagań, postanowienie o obowiązku usunięcia nieprawidłowości;
f) opłata legalizacyjna:

 • tryb nałożenia, zaskarżalność postanowienia;
 • wysokość i sposób obliczenia opłaty – zróżnicowanie ze względu na kategorię oraz wielkość obiektu, tryb
 • postępowania (art. 48 albo art. 49 b p.b.);

g) nakaz rozbiórki – przesłanki;

3. Legalizacja samowoli budowlanych zrealizowanych przed datą 1 stycznia 1995 r., zastosowanie ustawy z dnia 24 października 1974 r. Prawo budowlane.

 

II. Postępowanie naprawcze w oparciu o art. 50 – 51 p.b. w przypadkach innych niż określone w art. 48 ust. 1 lub w art. 49b ust. 1 p.b.:

1. Postępowanie naprawcze w zależności od jego przedmiotu:
a) realizacja zamierzenia budowlanego innego niż to, o którym mowa w art. 48 oraz 49 b p.b.;
b) realizacja robót budowlanych, które wykonywane są w sposób mogący spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia bądź zagrożenie dla środowiska, albo prowadzone są w sposób istotnie odbiegający od ustaleń i warunków określonych w pozwoleniu na budowę, projekcie budowlanym lub przepisach prawa, bądź wykonywane są na podstawie nieprawidłowo dokonanego zgłoszenia;
c) realizacja zamierzenia inwestycyjnego nie będącego budową w rozumieniu art. 48 p.b., albo zamierzenia inwestycyjnego nie wymagającego zgłoszenia czy też pozwolenia na budowę;

2. Postanowienie w przedmiocie wstrzymania robót budowlanych:
a) przesłanki wydania;
b) termin wydania postanowienia;
c) konsekwencje jego wydania:

 •  dalsza realizacja inwestycji pomimo wydania postanowienia w przedmiocie wstrzymania robót budowlanych w oparciu o art. 50 p.b.;
 •  nakaz rozbiórki – art. 50 a p.b.;

3. Postępowanie naprawcze – doprowadzenie obiektu do stanu zgodnego z prawem – art. 51 p.b.:
a) przebieg procedury;
b) termin wydania decyzji;
c) rozstrzygnięcie mające na celu doprowadzenie obiektu do stanu zgodnego z prawem:

 •  zaniechanie dalszych robót budowlanych bądź rozbiórkę obiektu budowlanego lub jego części, bądź doprowadzenie obiektu do stanu poprzedniego;
 • obowiązek wykonania określonych czynności lub robót budowlanych w celu doprowadzenia wykonywanych robót budowlanych do stanu zgodnego z prawem, określając termin ich wykonania;
 • obowiązek sporządzenia i przedstawienia projektu budowlanego zamiennego;

d) weryfikacja wypełnienia obowiązków nałożonych decyzją;
e) kwestia obowiązku uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego, którego dotyczy postępowanie naprawcze;

III. Odpowiedzialność karna za zrealizowanie obiektu budowlanego bez pozwolenia na budowę albo zgłoszenia bądź z ich naruszeniem.

więcej...
Kluczowe aspekty realizacji projektów unijnych w perspektywie 2014-2020 (kwalifikowalność, luka finansowa, pomoc publiczna, trwałość i zmiany w projektach unijnych) – nowości 2018


Cele i korzyści:

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się m.in.:

 • jak unikać korekt z tytułu naruszenia zasady konkurencyjności/rozeznania rynku
 • jak podejść do tematu dochodowości projektów w perspektywie 2014-2020
 • jak traktować oszczędności w projektach
 • jak w dobie kryzysu utrzymać infrastrukturę wybudowaną przy wsparciu unijnym (wprowadzanie opłat m.in. wynajem powierzchni, parkowanie, umieszczanie reklam, korzystanie z sal
  gimnastycznych w godzinach popołudniowych i wieczornych, etc)
 • w jaki sposób umiejętnie aktualizować analizę w momencie składania wniosku o płatność końcową i nie bać się kontroli w całym okresie archiwizacji dokumentów
 • jakie działania podjąć, aby uniknąć konieczności zwracania wypracowanego dochodu
 • na jakich zasadach należy zwrócić uzyskane dofinansowanie (wysokość zwrotu, horyzont czasowy)
 • jak zachować trwałość projektu
 • jak kwalifikować podatek VAT – konsekwencje wyroku ETS
 • jakie ryzyko wiąże się z wystąpieniem pomocy publicznej w projekcie.

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu?

 • szkolenie prowadzone jest w oparciu o dokumenty, które w trakcie szkolenia są omawiane i analizowane
 • udział w szkoleniu pozwala lepiej przygotować się do sięgania po środki z UE w perspektywie 2014-2020, tak by zminimalizować ryzyko zwrotu dofinansowania w okresie trwałości lub dłuższym
 • prowadzący zachęca uczestników do aktywnego udziału w zajęciach, zadawania pytań, poruszania na bieżąco nurtujących problemów, z którymi uczestnicy mają do czynienia przy realizacji swoich projektów
więcej...
Wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie stypendium szkolnego i zasiłku po nowelizacji KPA

Program:
 1. Stypendia szkolne i zasiłki szkolne w świetle ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z późn. zm.):
 • Warunki przyznania stypendium.
 • Rodzaje świadczeń pomocy materialnej.
 • Postępowanie administracyjne w sprawach stypendiów szkolnych
 • Przepisy prawa miejscowego w świetle art. 90 f ustawy – stosowanie przepisów gminnego regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie danej gminy.
 • Przesłanki wydania  decyzji negatywnej
 • Zasady przyznawania zasiłku szkolnego.
 • Inne rodzaje stypendiów oraz zasady ich przyznawania.
 1. Stosowanie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego w sprawach o przyznawanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym, w tym z uwzględnieniem najnowszych zmian w Kpa:
 • Zasady ogólne prawa administracyjnego.
 • Terminy załatwiania spraw.
 • Wszczęcie postępowania administracyjnego, uwzględnieniem przepisów szczególnych.
 • Cofnięcie i wstrzymanie stypendium.
 • Decyzje administracyjne w sprawach stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych.
 • Postępowanie dowodowe w w/wymienionych sprawach.
 • Uchylenie, zmiana decyzji, stwierdzenie nieważności oraz wznowienie postępowania w sprawach stypendiów szkolnych.
 1. Najczęstsze uchybienia organów I instancji w świetle orzecznictwa Samorządowego Kolegium Odwoławczego oraz sądów administracyjnych.
 2. Ochrona danych  osobowych w sprawach o stypendia 
 3. Wpływ nowelizacji KPA na tryb wydawania decyzji administracyjnych w zakresie stypendium i zasiłku szkolnego  
 • zmiany dotyczące zasad ogólnych postępowania administracyjnego
 • przyjazna interpretacja przepisów (in dubio pro libertate – art. 7a k.p.a., zmiana w ustawie o ochronie informacji niejawnych)
 • obowiązek wskazania niespełnionych przesłanek do wydania decyzji zgodnej z żądaniem strony (art. 79a k.p.a.)
 • zrzeczenie się prawa do odwołania (art. 107 § 1, art. 127a k.p.a.)
 • zmiana terminu na uzupełnienie braków formalnych podania (art. 64 § 2 k.p.a.)
 • Pozostałe zmiany istotne w  tematyce szkolenia.
więcej...
Decyzje i czynności procesowe w postępowaniu administracyjnym w sprawach meldunków i ewidencji ludności na tle praktyki i orzecznictwa. Nowelizacja ustawy o ewidencji ludności od 2018 roku.


Cele i korzyści:
 • Pracownicy zapoznają się z regulacjami ustawy o ewidencji ludności w kontekście dotychczasowego brzmienia. Najnowsze orzecznictwo i interpretacje przepisów. Szczegółowe omówienie każdego etapu postępowania administracyjnego zwłaszcza przy wymeldowaniu.
 • W trakcie szkolenia ponadto, omówione zostaną wszystkie czynności procesowe, jakie winny być wprowadzone do metryki sprawy. Wyjaśnione zostaną skutki niedopełnienia obowiązków w zakresie prowadzenia metryki oraz bezczynności lub przewlekłości postępowania.
więcej...
Ruch kadrowy w oświacie w 2018 r. oraz organizacja szkół i przedszkoli po zmianach

Program:

I. Zmiany w organizacji szkół i przedszkoli – zmiany w organizacji szkół i przedszkoli Według projektu z dnia 24 stycznia 2018 r. Rozporządzenia zmieniającego Rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli- nazwa szkoły i przedszkola- liczba uczniów w oddziale, podział oddziału, – nowe elementy arkusza organizacyjnego- terminarz opiniowania i zatwierdzania arkusza organizacji.
II. Nawiązanie stosunku pracy – zmiany po nowelizacji KN1. Nauczyciel w Ustawie – Prawo oświatowe: definicja, priorytety, rozszerzenie obowiązków nauczyciela po noweli KN2. Niekaralność – zmiany w Karcie Nauczyciela w obowiązku przedstawiania zaświadczenia z KRK 3. Kwalifikacje wymagane od nauczycieli na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli4.Warunki zatrudnienia nauczyciela  na podstawie umowy o pracę na czas określony – zmiany dla nauczycieli stażystów5. Likwidacja stanowiska asystenta nauczyciela lub asystenta wychowawcy świetlicy – przepisy przejściowe, tryb ustania stosunku pracy (wypowiedzenie czy wygaśnięcie stosunku pracy na podstawie przepisów prawa)6. Zatrudnienie nauczycieli do 31.08.2023 r.- informacja do kuratora oświaty o wolnych stanowiskach pracy- pierwszeństwo w zatrudnieniu7. Okresowe skierowanie do innej szkoły (art. 19 KN) w okresie przejściowym.
III. Rozwiązanie i wygaśnięcie stosunku pracy / stan nieczynny nauczyciela w 2018 r.  – zasady, terminarz1. Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielami dotychczasowego gimnazjum lub zespołu szkół, którzy nie posiadają kwalifikacji do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole podstawowej.2. Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem w przypadku braku oświadczenia oświadczenie o odmowie przejścia w stan nieczynny lub zgody na ograniczenie wymiaru zatrudnienia3. Przeniesienie w stan nieczynny (Przepisy wprowadzające Prawo Oświatowe) czy art. 20 Karty Nauczyciela?4. Nauczyciel wygaszanego gimnazjum- redukcja zatrudnienia- stan nieczynny- ograniczenie zatrudnienia- odprawa: wysokość, obowiązek wypłaty- korzystanie z urlopu dla poratowania zdrowia- tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych- odpis na ZFŚS
IV. Stan nieczynny nauczyciela ze szczególnym uwzględnieniem przenoszenia w stan nieczynny na podstawie Przepisów wprowadzających Prawo oświatowe – zasady, terminarz w 2018 r. – warunki przeniesienia w stan nieczynny- stan nieczynny a wypowiedzenie stosunku pracy- prawa i obowiązki nauczyciela w stanie nieczynnym- stan nieczynny w okresie przejściowym w okresie do dnia 31 sierpnia 2023 r. – przepisy szczególne
V. Kwalifikacje i rozwój zawodowy nauczycieli ze szczególnym uwzględnieniem stażu nauczycieli gimnazjów z uwzględnieniem Rozporządzenia z dnia 01 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli – omówienie zmian2. Warunki nadania kolejnego stopnia awansu – wydłużenie okresów uzyskiwania kolejnych stopni awansu zawodowego, skrócenie okresu stażu, egzamin dla nauczyciela stażysty, wymóg co najmniej dobrej oceny warunkiem nadania nauczycielowi kolejnego stopnia awansu zawodowego3. Zmiana zakresu obowiązków opiekuna stażu – opinia o dorobku zawodowym w miejsce projektu oceny dorobku zawodowego4. Zmiana składu komisji egzaminacyjnej. 5. Nadzór nad postępowaniem awansowym
VI. Ocena pracy nauczyciela i dyrektora po nowelizacji Karty Nauczyciela1. Ocena pracy nauczyciela po nowelizacji Karty Nauczyciela2. Terminy przeprowadzania oceny pracy.3. Inicjatywa i wniosek o przeprowadzenie oceny.4. Odwołanie od oceny – procedura, termin, konsekwencje5. Kryteria oceny, regulamin wskaźników oceny
VII. Czas pracy nauczyciela ze szczególnym uwzględnieniem nowelizacji Karty Nauczyciela w 2018 r.1. Pensum łączone – wprowadzenie jednolitego sposobu ustalania tzw. pensum łączonego – od 1 września 2018 r.  2. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych3. Obligatoryjne obniżenie wymiaru zajęć dla nauczycieli ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – od 1 września 2018 r.4. Godziny ponadwymiarowe dyrektora i wicedyrektora według nowych zasad5. Obowiązek zwiększenia wymiaru etatu po ograniczeniu zatrudnienia6. Ograniczenie zatrudnienia ze szczególnym uwzględnieniem nauczycieli gimnazjum w latach 2017/2018 oraz 2018/2019
VIII. Urlop wypoczynkowy nauczyciela: wynagrodzenie za czas urlopu, urlop wychowawczy a urlop wypoczynkowy1. Urlop wypoczynkowy – placówki feryjne: wymiar, zobowiązanie do wykonywania innych czynności2. Urlop wypoczynkowy – placówki nieferyjne: wymiar3. Urlop wypoczynkowy nauczyciela zatrudnionego w placówce feryjnej i nieferyjnej według nowych zasad4. Urlop wypoczynkowy dyrektora po nowelizacji Karty Nauczyciela.5. Zasady udzielania urlopu na żądanie.6. Urlop uzupełniający za urlop dla poratowania zdrowia7. Zasady korzystania z urlopu w placówkach nieferyjnych: wprowadzenie do Karty Nauczyciela zasad przesunięcia urlopu oraz udzielenia urlopu wypoczynkowego w późniejszym terminie dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach nieferyjnych
IX. Urlop na poratowanie zdrowia według nowych zasad obowiązujących od 01.01.2018 r. 1. Nowe przesłanki udzielenia urlopu na żądanie2. Definicja nieprzerwanego zatrudnienia.3. Czym są choroba zagrażająca wystąpieniem choroby zawodowej oraz choroba, w której powstaniu czynniki środowiska pracy lub sposób wykonywania pracy odgrywają istotną rolę4. Procedura udzielenia urlopu na poratowanie zdrowia według nowych zasad
X. Wynagrodzenie i uprawnienia socjalne nauczyciela – nowela Karty Nauczyciela przyznająca dodatek za wyróżniającą pracę i ograniczająca uprawnienia nauczyciela1. Kryteria przyznania dodatku za wyróżniającą pracę2. Wysokość dodatku – w tym w okresie przejściowym3. Uchylone przepisy Karty Nauczyciela przyznające szczególne uprawnienia nauczycielom (m.in. dodatek mieszkaniowy, mieszkanie w budynkach szkolnych, zasiłek na zagospodarowanie)
XI. Nauczyciel – rodzic po noweli Karty Nauczyciela1. Wykluczenie możliwości skorzystania przez nauczycieli ze zwolnienia z tytułu opieki nad dzieckiem w wymiarze godzinowym – od 1 stycznia 2018 r.  (nowa podstawa prawna udzielenia zwolnienia)2. Obniżenie etatu w okresie prawa do urlopu wychowawczego z zachowaniem mianowania

więcej...
Ewidencja ludności w kontekście zmian obowiązujących od 1 stycznia 2018r. oraz orzecznictwa sądów administracyjnych


Cele i korzyści:
 • omówienie aktualnego stanu prawnego dotyczącego ewidencji ludności z uwzględnieniem praktyki orzeczniczej sądów administracyjnych. W szkoleniu uwzględniono zmiany wprowadzone nowelizacją ustawy o ewidencji ludności, która weszła w życie w dniu 01 stycznia 2018 r., a która w szczególności: uchyliła przepis znoszący obowiązek meldunkowy, zmodyfikowała procedury meldunkowe oraz wprowadziła zasadę nadawania nr PESEL wszystkim cudzoziemcom przebywającym na terenie RP.
więcej...
Zmiany w obszarze przyznawania Karty Dużej Rodziny od 2018 r.

Program:
 1. Postępowanie wnioskowe w sprawie wydawania Karty Dużej Rodziny – wymogi proceduralne. Zasady przyznawania Karty.
 2. Uprawnienie do posiadania Karty przysługujące członkom rodziny wielodzietnej.
 3. Nowe rozszerzenie kręgu osób mających prawo do posiadania Karty.
 4. Wydawanie karty jako czynność materialno-techniczna.
 5. Odmowa wydania karty w postępowaniu administracyjnym w formie decyzji administracyjnej.
 6. Pozostawanie na utrzymaniu oraz pozostawanie we wspólnym gospodarstwie domowym.
 7. Zmiana składu rodziny. Ustalanie składu rodziny.
 8. Właściwość organów.
 9. Postępowanie z dokumentacją.
 10. Nowa elektroniczna forma karty.
 11. Wnioskowanie o kartę – sposoby składania wniosku, postępowania informatyczne. Nowe wymogi przy elektronicznej formie karty. Nowe wymogi wniosku Korekta w zakresie wymaganych załączników. Uwierzytelnianie wniosku przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 lub 2 ustawy z 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
 12. Zbieranie dokumentacji.
 13. Utrata uprawnień wynikających z karty.
 14. Wydawanie kart na czas określony i nieokreślony.
 15. Zmiana w zakresie terminu ważności Karty.
 16. Unieważnianie kart. Nowe pouczenia.
 17. Nowe regulacje dotyczące przetwarzania danych.
 18. Nowy system teleinformatyczny zapewniający Kartę w formie dokumentu elektronicznego.
 19. Inne zmiany. Działania informacyjno-promocyjne w ramach Karty Dużej Rodziny. Rozszerzenie katalogu finansowanych z budżetu Państwa czynności gminy. Zmiana limitów kwot na realizację ustawy o KDR.
  Przepisy przejściowe , wejście w życie regulacji.
więcej...
Ustalanie opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej - art. 269 ust.1 pkt 1 Ustawy Prawo Wodne

Program:

I. Zakres przedmiotowy ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

II. Organy właściwe w sprawach gospodarowania wodami wg nowych przepisów. Struktura Państwowego Gospodarstwa Wodnego “Wody Polskie”.

III. Nowe pojęcia ustawowe.
– Znowelizowana definicja ścieków. Konsekwencje wyłączenia wód opadowych i roztopowych z definicji ścieków.

IV. Korzystanie z wód – rodzaje i zasady korzystania z wód.
– powszechne korzystanie z wód
– zwykłe korzystanie z wód
– szczególne korzystanie z wód
– wykonywanie na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej – jako nowy rodzaj szczególnego korzystania z wód.

V. Usługi wodne.
– Wiadomości ogólne.
– Na czym polega świadczenie usług wodnych. Katalog usług wodnych
– Rodzaje usług wodnych, za które pobierane są opłaty.

VI. Opłata z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.
A. Podmioty ponoszące opłatę
B. Wyłączenia z obowiązku ponoszenia opłaty
C. Wysokość opłaty
– Od czego zależy ? Wielkość powierzchni uszczelnionej, kompensacja retencyjna.
– Sposób obliczania wysokości opłaty, jednostkowe stawki opłaty, okres rozliczeniowy.
D. Ustalenie opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.
– Obowiązki wójta/burmistrza/prezydenta miasta jako organu właściwego.
E. Procedura ustalania wysokości opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.
a) Informacja o wysokości opłaty.
– Forma i konieczne elementy treści informacji.
– Wymogi prawidłowego doręczenia informacji – zakres zastosowania przepisów k.p.a.
b) Reklamacja wysokości opłaty za usługi wodne.
– Przypadki, kiedy reklamacja przysługuje i dopuszczalna częstotliwość jej składania.
– Procedura rozpatrzenia reklamacji.
– Forma i skutki uznania reklamacji.
– Decyzja o nieuznaniu reklamacji. Sposób zaskarżenia decyzji i jego wpływ na jej wykonalność.
c) Decyzja o wysokości opłaty. Kiedy wydawana?
– Treść decyzji o wysokości opłaty.
– Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o wysokości opłaty.
– Wszczęcie postępowania, termin do wydania decyzji, uprawnienia zobowiązanego do poniesienia opłaty jako strony postępowania.
– Wykonalność decyzji i sposób jej zaskarżenia.
d) Termin i sposób uiszczenia opłaty przez zobowiązanego.

F. Podział wpływów za opłaty z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej między organy gospodarujące wodami.

G. Zastosowanie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa w zakresie ponoszenia opłat za usługi wodne. Ulgi w uiszczaniu opłat i procedura ich udzielania.

H. Przymusowe ściągnięcie opłat za usługi wodne. Zastosowanie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

więcej...

Zobacz aktualnie realizowane szkolenia...

Copyright © 2006 ISIAG Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA Wszystkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie lub kopiowanie tekstów i zdjęć umieszczonych na stronie może odbywać się tylko za zgod‘ autora.