Jeżeli jesteś zainteresowany którymś z czterech obszarów tematycznych debaty, wypełnij poniższy formularz.

Proszę o wybór jednej sesji tematycznej:

1.Zintegrowany System Kwalifikacji w regionach2.Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji i inne narzędzia wspierające rozwój kompetencji i kwalifikacji3.Rola interesariuszy w rozwoju ZSK4.Podejście branżowe i sektorowe do kwalifikacji

Opisy powyższych sesji tematycznych:

1. ZINTEGROWANY SYSTEM KWALIFIKACJI W REGIONACH

Dominika Bagińska – Chyłek, Magdalena Kamieniecka, Instytut Badań Edukacyjnych

Sesja poświęcona będzie dyskusji wokół efektywnego wykorzystania rozwiązań i narzędzi Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie regionalnym. Pod dyskusję poddane zostaną zagadnienia m.in. dot. działań IBE względem zapotrzebowania na ZSK w regionach, diagnozowaniu potrzeby w tym obszarze, obecności ZSK w strategiach rozwoju regionalnego a także wykorzystaniu istniejących rozwiązań ZSK na rzecz aktywizacji zawodowej w regionach.

2. ZINTEGROWANY REJESTR KWALIFIKACJI I INNE NARZĘDZIA WSPIERAJĄCE ROZWÓJ KOMPETENCJI I KWALIFIKACJI

Marek Kopyt, Instytut Badań Edukacyjnych

W trakcie sesji poruszone zostaną zagadnienia związane z rolą Rejestru jako ośrodka monitorowania poszczególnych obszarów ZSK z różnych perspektyw. Pod dyskusję poddane zostaną także powiązania ZRK z innymi narzędziami systemowymi wspierającymi rozwój kwalifikacji takich jak ESCO czy standardy kompetencji zawodowych. Uczestnicy sesji będą mieli także okazję porozmawiać o możliwościach rozwoju ZRK w kolejnych latach i jego projektowanych nowych funkcjonalnościach.

3. ROLA INTERESARIUSZY W ROZWOJU ZSK
Elżbieta Lechowicz, Katarzyna Trawińska – Konador, Instytut Badań Edukacyjnych

W trakcie sesji pod dyskusję poddane będą zagadnienia związane ze znaczeniem i zasadami współpracy środowisk zainteresowanych integracją i rozwojem kwalifikacji w ZSK oraz wspieraniem polityki publicznej państwa na rzecz uczenia się przez całe życie.

4. PODEJŚCIE BRANŻOWE I SEKTOROWE DO KWALIFIKACJI
Andrzej Żurawski, Instytut Badań Edukacyjnych

W trakcie sesji poruszone zostaną zagadnienia związane z rozwijaniem i modernizowaniem kwalifikacji branżowych (sektorowych) w kontekście m.in. działalności sektorowych rad ds. kompetencji. Pod dyskusję poddane zostaną także aspekty związane z rolą organizacji sektorowych w integrowaniu systemu kwalifikacji z formalnym kształceniem branżowym. Uczestnicy sesji będą mieli także możliwość dyskusji i podzielenia się swoimi doświadczeniami i opiniami w odniesieniu do roli sektorowych ram kwalifikacji we wzmacnianiu branżowych systemów kwalifikacji.Tak* KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Instytut Badań Edukacyjnych, ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa, informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, z siedzibą w Warszawie przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa. Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: kancelaria@miir.gov.pl lub pisemnie, przekazując korespondencję na adres siedziby Administratora.
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: iod@miir.gov.pl lub pisemnie, przekazując korespondencję na adres siedziby Administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Administrator powierzył przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie projektu, Instytutowi Badań Edukacyjnych. Może się Pani/Pan również skontaktować z inspektorem ochrony danych Instytutu Badań Edukacyjnych, podmiotu który realizuje projekt Nr UDA-POWR.02.13.00-00-0001/18 (nr umowy w IBE 5/2018/P); projekt pozakonkursowy: „Wspieranie realizacji II etapu wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje i zapewniające jakość nadawania kwalifikacji.” poprzez adres poczty elektronicznej: iod@ibe.edu.pl.
3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 odbywa się w związku z art. 6 ust. 1 pkt c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO na podstawie:
-rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17.12.2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.Urz.UE.L.2013.347.320, z późn. zm.);
-rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz.Urz.UE.L.2013.347.470) oraz załączników I i II do tego rozporządzenia;
-rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących
do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi (Dz. Urz. UE L 286 z 30.09.2014);
-ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, 1475, 2433).
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu,
w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
5. Podanie danych jest wymogiem niezbędnym do realizacji ww. celu, o którym mowa
w pkt. 4. Konsekwencje niepodania danych osobowych wynikają z przepisów prawa, w tym uniemożliwiają udział w projekcie realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
6. Pani/Pana dane osobowe zostały powierzone Instytucji Pośredniczącej, Ministerstwu Edukacji Narodowej, al. J. Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa, beneficjentowi realizującemu projekt, Instytutowi Badań Edukacyjnych, ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu
Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II 27, 00-867, Warszawa. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjenta ewaluacje, kontrole i audyt w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
7. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione organom upoważnionym zgodnie
z obowiązującym prawem.
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
9. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, o którym mowa
w pkt. 4, do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego
z przepisów prawa.
10. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
11. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych, przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
12. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą profilowane.

* pola wymagane

Zabezpieczenie antyspamowe - wpisz wynik.