Należymy do:

PIFS

Gospodarka odpadami po nowelizacji. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw.Data szkolenia: 14.11.2018
Miejsce szkolenia: OLSZTYN, Centrum Szkoleniowe EDUGIKA , ul. Warmińska 14/5

Cena podstawowa: 465 zł
Spytaj o cenę promocyjną pod numerem: 22 460 16 89

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia online lub formularza faxem na numer
22 205 09 28
bądź na adres email instytut@instytutsiag.pl

Formularze:Adresaci szkolenia:
 •  urzędy gmin
 •  starostwa powiatowe

Prowadzący:

Od 2006r. orzeka w Samorządowym Kolegium Odwoławczego w Krakowie, Równocześnie prowadzi szkolenia z planowania przestrzennego, wydawania decyzji o warunkach zabudowy. Trener Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA.


Program szkolenia

I. Wprowadzenie – Zasady ogólne gospodarki odpadami

II. Postępowanie z odpadami niebezpiecznymi

III. Zbieranie i transport odpadów

 •  Konsekwencje niewłaściwego transportu odpadów w świetle nowych przepisów – art. 24a i 24 b. ustawy. Miejsce
  magazynowania odpadów wyznaczone w wojewódzkim planie gospodarki odpadami. Zadania starosty.

IV. Magazynowanie odpadów (nowelizacja)

 • Zmiany w zakresie: terminu magazynowania, maksymalnej łącznej masy wszystkich rodzajów odpadów itd.
 •  Nowe obowiązki posiadacza odpadów.
  – wizyjny system kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów. Wymagania techniczne, udostępnianie
  służbom, przechowywanie zapisu.

V. Zakaz składowania lub magazynowania odpadów w miejscu do tego nieprzeznaczonym.

 • Decyzja wójta, burmistrz lub prezydent miasta/rdoś nakazująca usunięcie odpadów

VI. Wstrzymywanie działalności posiadacza odpadów

A. Przesłanki wydania decyzji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska:

 • Fakultatywnej – stwierdzenie zagrożenia dla środowiska, życia lub zdrowia ludzi,
 • Obligatoryjnej (nowelizacja): działalność bez zezwolenia, „recydywa” w zakresie kary administracyjnej

B. Postępowanie administracyjne ws. wstrzymania działalności posiadacza odpadów

 •  Wszczęcie postępowania, zawieszenie postępowania, uprawnienia posiadacza odpadów w toku postępowania.
 •  Decyzja o wstrzymaniu działalności posiadacza odpadów –treść decyzji, środki zaskarżenia

VI. Wniosek o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów i zezwolenia na przetwarzanie odpadów.

A. Obligatoryjna zawartość wniosku. Dodatkowe elementy po nowelizacji.

 •  Miejsce, masa odpadów.
 •  Załączniki dot.niekaralności
 •  Deklaracja zabezpieczenia roszczeń
 •  Kiedy posiadacz odpadów, dołącza dokument potwierdzający prawo własności lub prawo użytkowania wieczystego do terenu?
 •  Operat przeciwpożarowy. Kiedy konieczny? Uzgodnienie operatu przez Straż Pożarną – procedura.

B. Braki wniosku i skutki ich nieuzupełnienia.

C. Zabezpieczenie roszczeń w zakresie kosztów wykonania zastępczego usunięcia odpadów (nowelizacja).

 •  Obliczanie wysokości zabezpieczenia, sposoby udzielania zabezpieczenia. Postanowienie organu o zabezpieczeniu.
 •  Konsekwencje braku zabezpieczenia, zabezpieczenia niezgodnego z postanowieniem, nieutrzymywania zabezpieczenia.
 •  Egzekucja zabezpieczenia
 •  Zwrot zabezpieczenia.

V. Zezwolenie na zbieranie odpadów i zezwolenie na przetwarzanie odpadów (nowelizacja)

A. Wiadomości wstępne

 •  Organy właściwe do wydania zezwolenia
 •  Opinia wójta/burmistrza/prezydenta miasta. Kiedy jest obowiązkowa? Treść opinii, tryb wydania opinii.
 •  Kiedy gospodarujący odpadami musi być właścicielem lub użytkownikiem wieczystym terenu?

B. Kontrola instalacji przeznaczonej do przetwarzania odpadów ( nowelizacja)

 •  Kontrola WIOŚ
 •  Kontrola Straży Pożarnej – kiedy obowiązkowa?
 •  Tryb przeprowadzenia kontroli. Postanowienie WIOŚ, postanowienie Komendanta Straży Pożarnej.
 •  Kontrola w razie istotnej zmiany zezwolenia.
 •  Konsekwencje negatywnej opinii pokontrolnej dla wydania zezwolenia na działalność.

C. Elementy treści zezwoleń po nowelizacji.

D. Odmowa wydania zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów – nowe przesłanki odmowy !!!

E. Cofnięcie zezwolenia po nowelizacji – dodatkowe przesłanki.

 •  Nowe obowiązki posiadacza odpadów po cofnięciu zezwolenia. Usuwanie negatywnych skutków i szkód w środowisku.

VI. Składowanie odpadów po nowelizacji. Skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko środowisku jako przesłanka uniemożliwiająca powadzenie działalności.

 

Szkolenie poprowadzone zostanie w formie warsztatów zakładających również aktywność własną uczestników.


Szczegółowe informacje odnośnie szkolenia uzyskają Państwo pod numerem telefonu 22 460 16 89

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia online lub formularza faxem na numer
22 205 09 28
bądź na adres email instytut@instytutsiag.pl

Formularze:

Zgłoś się na to szkolenie

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia.
Wypełnij pola poniżej:


Cena obejmuje wykład z wykorzystaniem najnowocześniejszych technik multimedialnych; profesjonalne materiały szkoleniowe;indywidualne konsultacje z wykładowcą; kawa, herbata; obiad; certyfikat uczestnictwa. ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!

Płatności należy dokonać na podstawie otrzymanej faktury w ciągu 7 dni przelewem. Nie wymagamy płatności przed szkoleniem.

PROSIMY O WPISANIE NR FAKTURY NA DOWODACH WPŁATY oraz NIP placówki.


Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA
BANK BS w Czyżewie: 70 8747 0008 0002 7456 2000 0010

DANE DO FAKTURY:


W przypadku rezygnacji na 3 dni przed terminem szkolenia, należy przysłać pisemne zawiadomienie (telefoniczna rezygnacja nie będzie uwzględniona). W przeciwnym razie uczestnik zostanie obciążony kosztami. W przypadku jakichkolwiek zmian dotyczących szkolenia otrzymają Państwo pisemną informację z Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych. Instytut nie ponosi odpowiedzialności za nieobecność uczestnika na szkoleniu i nie zwraca opłaty w takim przypadku. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wykładowcy.


Zabezpieczenie antyspamowe. Wpisz wynik dodawania!

Wyrażamy jednocześnie zgodę na wystawienie faktury VAT bez naszego podpisu na kwotę wynikającą z kosztów odpłatności za uczestnictwo w kursie.

W trakcie wysyłania...

Formularz został wysłany.

Dziękujemy , Twoje zgłoszenie do nas dotarło.


Zapraszamy na szkolenie!Copyright © 2006 ISIAG Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA Wszystkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie lub kopiowanie tekstów i zdjęć umieszczonych na stronie może odbywać się tylko za zgod‘ autora.