Należymy do:

PIFS

Wpływ zmian we wzorach ofert i wzorach sprawozdań oraz korekt w ramowych wzorach umów na praktyczne stosowanie od marca 2019 roku procedur konkursowych oraz trybu uproszczonegoData szkolenia: 27.06.2019
Miejsce szkolenia: POZNAŃ, Sala konferencyjna KOCHTEX, Biurowiec DELTA, ul. Towarowa 35

Cena podstawowa: 465 zł
Spytaj o cenę promocyjną pod numerem: 22 460 16 89

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia online lub formularza faxem na numer
22 205 09 28
bądź na adres email instytut@instytutsiag.pl

Formularze:Adresaci szkolenia:
 • Urzędy Miast i Gmin
 • Starostwa powiatowe

Prowadzący:

Trener, wykładowca z zakresu zamówień publicznych, Członek Kolegium RIO, Członek Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Współautor książek pt. “Pożytek publiczny i wolontariat – komentarz obowiązujących przepisów“ oraz “Gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie“ Trener Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych


Program szkolenia

a/ nowe elementy ogłoszenia

 •  określanie celów jakie organ administracji publicznej zamierza uzyskać w wyniku zlecenia zadania
 •  możliwość odstąpienia przez zlecającego od wymogu dotyczącego określania przez oferenta zakładanych rezultatów wraz z podaniem ich mierników oraz sposobu weryfikacji uzyskanych wielkości wskaźników – przesłanki zastosowanie takiego odstąpienia
 •  określanie zakresu i skali dopuszczalnych przesunięć pomiędzy poszczególnymi rodzajami kosztów
 •  powierzenie a wsparcie realizacji zadania – możliwość pozostawienia wyboru oferentowi
 •  określanie kryteriów wyboru ofert
 •  terminy publikacji ogłoszeń – realizacja zadań wieloletnich

b/ zmiany we wzorach ofert

 •  rezygnacja z powiązania poszczególnych wydatków ze źródłami ich finansowania w procedurze konkursowej (rozszerzenie dotychczasowych obowiązków w tym zakresie w procedurze uproszczonej)
 •  obowiązki wykazania przez oferenta komplementarności proponowanych działań
 •  zawartość planu działań i harmonogramu
 •  ograniczenie wymogów określania wysokości wkładu własnego oferenta do informowania wyłącznie o wysokości wkładu finansowego i pozafinansowego
 •  określanie planowanej wysokości środków pozyskanych od uczestników projektu
 •  dopuszczalność formułowania przez zlecającego wykazu wydatków które nie mogą być finansowane z dotacji lub wykazu wydatków dopuszczalnych
 •  ocena oferty z punktu widzenia zakładanych rezultatów jakie zostaną – zdaniem oferenta , osiągnięte w wyniku realizacji zadania
 •  co jest działaniem a co jego rezultatem
 •  ocena powiązania działań i rezultatów z zakładanym celem
 •  sposób określenia celu a prawidłowe zdefiniowanie rezultatu
 •  rezultaty twarde i miękkie
 •  metody pomiaru rezultatów
 •  wskaźniki
 •  poziom bazowy i poziom docelowy
 •  metody weryfikacji poziomu wskaźników – źródła informacji
 •  przesłanki pozwalające określić ofertę złożoną w trybie uproszczonym za celową – w warunkach konieczności dokonywania , już na poziomie analizy złożonej oferty, oceny rezultatów proponowanych działań

c/korekty kształtu umowy

 •  dopuszczalność modyfikacji wewnętrznej struktury elementów wkładu własnego oferenta
 •  tryb przekazywania dotacji
 •  dopuszczalność określania w umowie udziału dotacji w koszcie ogółem – w tym formułowania warunków zmian tego poziomu
 •  decyzje w sprawie określenia wkładu pozafinansowego (ewentualnej wyceny wkładu rzeczowego)
 •  obowiązki informacyjne oferenta
 •  zasady dokonywania zmian w umowie, rozwiązania umowy i odstąpienia od umowy

d/ zmiany w sprawozdawczości

 •  przesłanki pozwalające zaakceptować sprawozdanie oraz uznać że dotacja została rozliczona – w przypadku konkursów ogłoszonych po 1 marca 2019 oraz w przypadku ofert składanych w trybie uproszczonym po tej dacie
 •  weryfikacja spełnienia wymogów w zakresie zrealizowanych działań
 •  weryfikacja osiągnięcia deklarowanych w ofercie rezultatów tych działań
 •  ocena wiarygodności źródeł informacji potwierdzających spełnienie powyższych wymogów
 •  przesłanki dopuszczenia wyjaśnień do złożonego sprawozdania
 •  uproszczenie obowiązków sprawozdawczych – konieczność intensyfikacji działań kontrolnych obejmujących między innymi prowadzenie odpowiedniej dokumentacji księgowej , opłacania faktur i rachunków zgodnie z terminami realizacji zadań, prowadzenia analityki kosztów odnoszących się do poszczególnych zadań , prowadzenia działalności odpłatnej lub gospodarczej
 •  zwrot dotacji – przesłanki
 •  zwrot przychodów uzyskanych przez oferenta w trakcie realizacji zadania

Szkolenie poprowadzone zostanie w formie wykładu z czynnym udziałem słuchaczy


Szczegółowe informacje odnośnie szkolenia uzyskają Państwo pod numerem telefonu 22 460 16 89

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia online lub formularza faxem na numer
22 205 09 28
bądź na adres email instytut@instytutsiag.pl

Formularze:

Zgłoś się na to szkolenie

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia.
Wypełnij pola poniżej:


Cena obejmuje wykład z wykorzystaniem najnowocześniejszych technik multimedialnych; profesjonalne materiały szkoleniowe;indywidualne konsultacje z wykładowcą; kawa, herbata; obiad; certyfikat uczestnictwa. ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!

Płatności należy dokonać na podstawie otrzymanej faktury w ciągu 7 dni przelewem. Nie wymagamy płatności przed szkoleniem.

PROSIMY O WPISANIE NR FAKTURY NA DOWODACH WPŁATY oraz NIP placówki.


Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA
BANK BS w Czyżewie: 70 8747 0008 0002 7456 2000 0010

DANE DO FAKTURY:


W przypadku rezygnacji na 3 dni przed terminem szkolenia, należy przysłać pisemne zawiadomienie (telefoniczna rezygnacja nie będzie uwzględniona). W przeciwnym razie uczestnik zostanie obciążony kosztami. W przypadku jakichkolwiek zmian dotyczących szkolenia otrzymają Państwo pisemną informację z Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych. Instytut nie ponosi odpowiedzialności za nieobecność uczestnika na szkoleniu i nie zwraca opłaty w takim przypadku. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wykładowcy.


Zabezpieczenie antyspamowe. Wpisz wynik dodawania!

Wyrażamy jednocześnie zgodę na wystawienie faktury VAT bez naszego podpisu na kwotę wynikającą z kosztów odpłatności za uczestnictwo w kursie.

W trakcie wysyłania...

Formularz został wysłany.

Dziękujemy , Twoje zgłoszenie do nas dotarło.


Zapraszamy na szkolenie!Copyright © 2006 ISIAG Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA Wszystkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie lub kopiowanie tekstów i zdjęć umieszczonych na stronie może odbywać się tylko za zgod‘ autora.