Należymy do:

PIFS

Ekonomia społeczna – szkolenia

 

Szanowni Państwo!

Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA zaprasza Państwa do współpracy w zakresie działań realizowanych przy udziale środków unijnych w ramach krajowego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, jak również Regionalnych Programów Operacyjnych.

 

EKONOMIA SPOŁECZNA

 

SZKOLENIE: „EKONOMIA SPOŁECZNA W PRAKTYCE”

Adresaci:

 • Jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne realizujące zadania w obszarze włączenia społecznego;
 • Szkoły średnie, zawodowe działające jako jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego;
 • Podmioty ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwa społeczne i podmioty o charakterze reintegracyjnym – CIS, KIS, ZAZ, WTZ;
 • Otoczenie ekonomii społecznej OWES.

Cele i korzyści:

 • przygotowanie merytoryczne samorządów do tworzeniu warunków do rozwoju ekonomii społecznej,
 • wsparcie procesu aplikowania o środki unijne na rozwój ekonomii społecznej,
 • umożliwienie samorządom korzystania z wiedzy, doświadczenia oraz bazy kontaktów związanych z ekonomią społeczną,
 • pomoc w tworzeniu formalnych platform współpracy samorządu województwa z samorządami lokalnymi i ich jednostkami organizacyjnymi w zakresie realizacji działań z obszaru włączenia społecznego,
 • pomoc w tworzeniu lokalnych planów rozwoju ES,
 • pomoc w nawiązaniu współpracy pomiędzy samorządami lokalnymi z terenu województwa z Ośrodkami Wsparcia Ekonomii Społecznej działających w subregionach, podmiotami ekonomii społecznej oraz PES o charakterze reintegracyjnym, a także organizacjami pozarządowymi,
 • pomoc w pisaniu projektów mających na celu pozyskanie środków z obszaru ES.

 

SZKOLENIE: „ZAKŁADANIE I PROWADZENIE PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ. POZYSKIWANIE ŚRODKÓW NA DZIAŁALNOŚĆ.

Adresaci:

 • Jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne realizujące zadania w obszarze włączenia społecznego;
 • Podmioty ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwa społeczne i podmioty o charakterze reintegracyjnym – CIS, KIS, ZAZ, WTZ;

Cele i korzyści:

 • wprowadzenie w problematykę sektora ekonomii społecznej,
 • zdobycie wiedzy i umiejętności na temat funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej,
 • zdobycie wiedzy na temat źródeł i możliwości finansowania działalności podmiotów ekonomii społecznej.

 

SZKOLENIE: „OPRACOWANIE PROJEKTÓW I PRZYGOTOWANIE WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE. METODOLOGIA PROJEKTÓW SPOŁECZNYCH.”

Adresaci:

 • Jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne realizujące zadania w obszarze włączenia społecznego;
 • Podmioty ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwa społeczne i podmioty o charakterze reintegracyjnym – CIS, KIS, ZAZ, WTZ;

Cele i korzyści:

 • pozyskanie wiedzy na temat planowania, wdrażania i realizacji projektów społecznych,
 • zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu logiki projektowej.

 

SZKOLENIE: „TWORZENIE PARTNERSTW LOKALNYCH. ANIMACJA LOKALNA.”

Adresaci:

 • Jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne realizujące zadania w obszarze włączenia społecznego;
 • Podmioty ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwa społeczne i podmioty o charakterze reintegracyjnym – CIS, KIS, ZAZ, WTZ;

Cele i korzyści:

 • zdobycie umiejętności w zakresie zakładania partnerstw lokalnych i animacji lokalnej,
 • przydatność partnerstw lokalnych w rozwiązywaniu problemów i zaspokajaniu potrzeb lokalnych

 

SZKOLENIE: „WDRAŻANIE I STOSOWANIE KLAUZUL SPOŁECZNYCH.”

Adresaci:

 • Jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne realizujące zadania w obszarze włączenia społecznego;
 • Podmioty ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwa społeczne i podmioty o charakterze reintegracyjnym – CIS, KIS, ZAZ, WTZ;

Cele i korzyści:

 • wprowadzenie w problematykę upowszechniania stosowania klauzul społecznych,
 • wskazanie możliwości zastosowania klauzul społecznych.

 

SZKOLENIE: „TWORZENIE I AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI STRATEGICZNEJ.”

Adresaci:

 • Jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne realizujące zadania w obszarze włączenia społecznego;
 • Podmioty ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwa społeczne i podmioty o charakterze reintegracyjnym – CIS, KIS, ZAZ, WTZ;

Cele i korzyści:

 • zapoznanie z tematyką planowania strategicznego i aktualizacji dokumentów strategicznych,
 • nabycie umiejętności tworzenia strategii, planów współpracy i planów rozwoju.

 

KOMPLEKSOWA REALIZACJA USŁUG SZKOLENIOWYCH

Realizując usługę szkoleniową w zależności od Państwa potrzeb zapewniamy:

 • Trenerów (psychologów, terapeutów, doradców zawodowych, prawników, mediatorów)
 • Rekrutację uczestników szkolenia
 • Zakwaterowanie uczestników szkolenia
 • Pełne wyżywienie dla uczestników szkolenia
 • Sale szkoleniowe wyposażone w sprzęt multimedialny
 • Komplet materiałów szkoleniowych dla każdego uczestnika
 • Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia
 • Prowadzenie dokumentacji (listy obecności, dzienniki zajęć, ankiety ewaluacyjne itp.)
 • Transport uczestników szkolenia
 • Obsługę logistyczna szkolenia (opiekuna szkolenia)
 • Ubezpieczenie uczestników szkolenia

Szkolenia realizowane przez Instytut, prowadzone są w formie warsztatów, ćwiczeń, miniwykładów i dyskusji sięgającej do doświadczeń uczestników szkoleń.

Wykwalifikowana kadra prowadząca szkolenia to przede wszystkim specjaliści, trenerzy, psycholodzy kliniczni, certyfikowani psychoterapeuci, posiadający wieloletnie doświadczenie zawodowe.

Szkolenia oraz warsztaty prowadzone są na podstawie autorskich programów przygotowywanych pod kątem indywidualnych oczekiwań naszych klientów przez kadrę Instytutu.

Autorskie materiały szkoleniowe zapewniane przez Instytut przygotowywane są przez trenera oraz opracowywane w naszym studiu graficznym. W zależności od Państwa potrzeb możliwe jest umieszczenie w materiałach oraz na certyfikatach logo, emblematów oraz innych znaków graficznych zwianych z realizacją usług w ramach konkretnego projektu współfinansowanego ze środków unijnych.

Jednocześnie informujemy, iż zespół Instytutu oczekuje na Państwa sugestie. Dołożymy wszelkich starań aby stworzyć indywidualną ofertę pod kątem Państwa potrzeb, również dla innych grup odbiorców bądź innych usług.


Copyright © 2006 ISIAG Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA Wszystkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie lub kopiowanie tekstów i zdjęć umieszczonych na stronie może odbywać się tylko za zgod‘ autora.