Należymy do:

PIFS

Zmiany w pomocy społecznej wg stanu prawnego na 4.10.2019Data szkolenia: 25.10.2019
Miejsce szkolenia: BYDGOSZCZ, Sala konferencyjna Hotel BRDA, ul. Dworcowa 94

Cena podstawowa: 369 zł
Spytaj o cenę promocyjną pod numerem: 22 460 16 89

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia online lub formularza faxem na numer
22 205 09 28
bądź na adres email instytut@instytutsiag.pl

Formularze:Adresaci szkolenia:
 • Pracownicy socjalni,
 • kierownicy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej

Cele i korzyści:
 • zdobycie wiedzy z zakresu wprowadzonych i planowanych zmian w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej
 • zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do prawidłowej realizacji świadczeń pomocy społecznej,
 • podniesienie poziomu wiedzy w zakresie ustalania i weryfikacji prawa do świadczeń pomocy społecznej (pieniężnych i niepieniężnych, ustalania odpłatności za świadczenia)
 • poznanie nowych zmian w zakresie ustalania i zwalniania z odpłatności za pobyt i usługi w domu pomocy społecznej,
 • podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie rozpatrywania spraw świadczeń z pomocy społecznej,
 • zapoznanie z możliwościami rozwoju i koordynacji usług społecznych przy wykorzystaniu Centrum Usług Społecznych.

Prowadzący:

socjolog o wieloletnim doświadczeniu zawodowym w pomocy społecznej i administracji publicznej, ekspert w obszarze integracji społecznej, zatrudnienia, autor i koordynator projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, wieloletni nauczyciel Kolegium Pracowników Służb Społecznych. Autor publikacji z zakresu pomocy społecznej i zabezpieczenia społecznego. Trener i współautor kursów kwalifikacyjnych na asystenta rodziny zatwierdzonych decyzją MPIPS. Trener Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych.


Program szkolenia

I. Najnowsze regulacje w przepisach o pomocy społecznej w zakresie m.in.:

 • zniesienia wymogu zawierania kontraktu socjalnego z osobami bezdomnymi w przypadku udzielania pomocy w formie schronienia w schronisku dla bezdomnych przez gminę właściwą miejscowo ze względu na miejsce pobytu tej osoby,
 • związane z przetwarzaniem danych osobowych w sprawach pomocy społecznej,
 • poszerzenia katalogu dochodów nie podlegających wliczeniu przy ustalaniu prawa do świadczeń z pomocy społecznej,
 • rozszerzenia skutków naruszenia zasady współpracy z pracownikiem socjalnym.
 • poszerzenia kręgu osób uprawnionych do zwolnienia z partycypowania w kosztach pobytu mieszkańca w DPS,
 • zasad ustalania odpłatności za pobyt mieszkańca w DPS od osób i podmiotów zobowiązanych,
 • zwrotu OPS przez bank lub inne podmioty kwoty świadczeń pomocy społecznej przekazanych po dniu śmierci osoby uprawnionej,
 • zniesienia zakazu posiadania wspólnej siedziby w jednym budynku przez wybrane jednostki organizacyjnej pomocy społecznej z innymi jednostkami,
 • ustalenia wysokości opłat za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych albo schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi od osób, których dochód nie przekracza kwoty kryterium dochodowego,
 • częstotliwości aktualizacji wywiadu środowiskowego u osób przebywających w DPS i osób zobowiązanych do odpłatności,
 • rozszerzenia obowiązku poinformowania organu pomocy społecznej przez osoby zobowiązane do ponoszenia odpłatności za pobyt mieszkańca w DPS o zmianach sytuacji  mających wpływ na wysokość tej  odpłatności,
 • skutków ustawy z 19.07.2019 r, o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych dla praktyki funkcjonowania OPS.

innych zmian zgodnie z aktualnym stanem prawnym obowiązującymi w dacie szkolenia.

 

II. Zagadnienia praktyczne realizacji świadczeń z pomocy społecznej w świetle przepisów i orzecznictwa administracyjnego w zakresie m.in.:

 • ustalania sytuacji dochodowej,
 • naruszenia obowiązku współdziałania z pracownikiem socjalnym przy przeprowadzaniu wywiadu środowiskowego, rozwiązywania trudnej sytuacji życiowej,
 • ustalania i weryfikacji prawa do świadczeń pieniężnych i niepieniężnych,
 • zmiany wysokości odpłatności za świadczenia niepieniężne.

Szkolenie poprowadzone zostanie w formie warsztatów zakładających również  aktywność własną uczestników.


Szczegółowe informacje odnośnie szkolenia uzyskają Państwo pod numerem telefonu 22 460 16 89

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia online lub formularza faxem na numer
22 205 09 28
bądź na adres email instytut@instytutsiag.pl

Formularze:

Zgłoś się na to szkolenie

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia.
Wypełnij pola poniżej:


Cena obejmuje wykład z wykorzystaniem najnowocześniejszych technik multimedialnych; profesjonalne materiały szkoleniowe;indywidualne konsultacje z wykładowcą; kawa, herbata; obiad; certyfikat uczestnictwa. ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!

Płatności należy dokonać na podstawie otrzymanej faktury w ciągu 7 dni przelewem. Nie wymagamy płatności przed szkoleniem.

PROSIMY O WPISANIE NR FAKTURY NA DOWODACH WPŁATY oraz NIP placówki.


Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA
BANK BS w Czyżewie: 70 8747 0008 0002 7456 2000 0010

DANE DO FAKTURY:


W przypadku rezygnacji na 3 dni przed terminem szkolenia, należy przysłać pisemne zawiadomienie (telefoniczna rezygnacja nie będzie uwzględniona). W przeciwnym razie uczestnik zostanie obciążony kosztami. W przypadku jakichkolwiek zmian dotyczących szkolenia otrzymają Państwo pisemną informację z Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych. Instytut nie ponosi odpowiedzialności za nieobecność uczestnika na szkoleniu i nie zwraca opłaty w takim przypadku. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wykładowcy.


Zabezpieczenie antyspamowe. Wpisz wynik dodawania!

Wyrażamy jednocześnie zgodę na wystawienie faktury VAT bez naszego podpisu na kwotę wynikającą z kosztów odpłatności za uczestnictwo w kursie.

W trakcie wysyłania...

Formularz został wysłany.

Dziękujemy , Twoje zgłoszenie do nas dotarło.


Zapraszamy na szkolenie!Copyright © 2006 ISIAG Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA Wszystkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie lub kopiowanie tekstów i zdjęć umieszczonych na stronie może odbywać się tylko za zgod‘ autora.