Należymy do:

PIFS

Jak przygotować się do “nowego”…? Plan pracy z rodziną i dzieckiem. Wytyczne do tworzenia nowego narzędzia pracy asystenta rodziny i pracownika socjalnegoData szkolenia: 24.01.2020
Miejsce szkolenia: KATOWICE, Sala konferencyjna Centrum Szkoleniowe FRR, ul. Moniuszki 4, lok. 8

Cena podstawowa: 369 zł
Spytaj o cenę promocyjną pod numerem: 22 460 16 89

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia online lub formularza faxem na numer
22 205 09 28
bądź na adres email instytut@instytutsiag.pl

Formularze:Adresaci szkolenia:
 • asystenci rodziny, koordynatorzy działów asystentury rodzinnej, koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, pracownicy socjalni, kierownicy ośrodków

Cele i korzyści:
 • Zaznajomienie się z nowym modelem planu pracy z dzieckiem i rodziną.
 • Ugruntowanie wiedzy w zakresie funkcjonowania asystenta rodziny.
 • Usytuowanie asystenta rodziny w systemie wspierania rodziny i pomocy społecznej.
 • Zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu zadań asystenta rodzinnego.
 • Poszerzenie wiedzy z zakresu komunikacji w sytuacjach problemowych.
 • Nabycie umiejętności dokumentowania prowadzonej pracy z rodziną.
 • Nabycie i poszerzenie wiedzy na temat zapisów w wywiadzie środowiskowym pracownika socjalnego.
 • Udoskonalenie warsztatu pracy.
 • Poszerzenie umiejętności komunikacyjnych ze współpracownikami.
 • Nabycie i poszerzenie umiejętności tworzenia planu pracy z rodziną i dzieckiem.
 • Nabycie umiejętności praktycznych i skutecznych metod w pracy z rodziną.

Prowadzący:

magister pedagogiki o specjalności pedagogika resocjalizacyjna. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu mediacji i negocjacji społecznych. Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. profilaktyki i leczenia uzależnień od alkoholu i narkomanii. Posiada doświadczenie w pracy z osobami doznającymi przemocy, uzależnionymi, osadzonymi odbywającymi karę pozbawienia wolności oraz z ich rodzinami. Od kilku lat przygotowuje programy profilaktyczne, edukacyjne i szkoleniowe. Prowadzi szkolenia adresowane do kadry integracji i pomocy społecznej, kadry systemu edukacji, Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespołów Interdyscyplinarnych, osób niepełnosprawnych, osób bezrobotnych, dzieci, młodzieży; pracowników, wolontariuszy, członków organizacji pozarządowych itp. Ukończyła wiele szkoleń z zakresu mediacji, pracy z rodziną wieloproblemową, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, profilaktyki uzależnień oraz wiele innych. Uczestnik Szkoły Trenerów MERITUM. Wieloletni pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Kierownik projektu Trening w rodzinach niewydolnych pod względem opiekuńczo-wychowawczym, którego podstawą pracy był wywiad środowiskowy oraz kontrakt socjalny. Nadal podwyższa swoje kwalifikacje na kursach, szkoleniach oraz warsztatach. Trener Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych


Program szkolenia
 1. Nowelizacja Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – zapisy odnośnie planu pracy z rodziną i dzieckiem.
 2. Zadania asystenta rodziny.
 3. Wywiad środowiskowy jako podstawowe narzędzie pracownika socjalnego. Zapisy w wywiadzie środowiskowym dot. asystenta rodziny.
 4. Diagnoza sytuacji rodziny. Praca na zasobach.
 5. Narzędzia diagnostyczne do pracy z rodziną.
 6. Wytyczne do tworzenia planu pracy z rodziną i dzieckiem. Założenia metodyczne przy tworzeniu planu.
 7. Plan pracy z rodziną i dzieckiem w sytuacji umieszczenia dziecka w systemie pieczy zastępczej.
 8. Klient i jego cele.
 9. Wskazówki do współpracy asystenta rodziny z pracownikiem socjalnym.
 10. Kiedy i jak zakończyć pracę z rodziną.
 11. Metody pracy z klientem w pomocy społecznej.

Szkolenie z użyciem aktywizujących metod dydaktycznych w formie dyskusji, zadawania pytań, rozwiązywania trudnych i codziennych przypadków


Szczegółowe informacje odnośnie szkolenia uzyskają Państwo pod numerem telefonu 22 460 16 89

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia online lub formularza faxem na numer
22 205 09 28
bądź na adres email instytut@instytutsiag.pl

Formularze:

Zgłoś się na to szkolenie

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia.
Wypełnij pola poniżej:


Cena obejmuje wykład z wykorzystaniem najnowocześniejszych technik multimedialnych; profesjonalne materiały szkoleniowe;indywidualne konsultacje z wykładowcą; kawa, herbata; obiad; certyfikat uczestnictwa. ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!

Płatności należy dokonać na podstawie otrzymanej faktury w ciągu 7 dni przelewem. Nie wymagamy płatności przed szkoleniem.

PROSIMY O WPISANIE NR FAKTURY NA DOWODACH WPŁATY oraz NIP placówki.


Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA
BANK BS w Czyżewie: 70 8747 0008 0002 7456 2000 0010

DANE DO FAKTURY:


W przypadku rezygnacji na 3 dni przed terminem szkolenia, należy przysłać pisemne zawiadomienie (telefoniczna rezygnacja nie będzie uwzględniona). W przeciwnym razie uczestnik zostanie obciążony kosztami. W przypadku jakichkolwiek zmian dotyczących szkolenia otrzymają Państwo pisemną informację z Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych. Instytut nie ponosi odpowiedzialności za nieobecność uczestnika na szkoleniu i nie zwraca opłaty w takim przypadku. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wykładowcy.


Zabezpieczenie antyspamowe. Wpisz wynik dodawania!

Wyrażamy jednocześnie zgodę na wystawienie faktury VAT bez naszego podpisu na kwotę wynikającą z kosztów odpłatności za uczestnictwo w kursie.

W trakcie wysyłania...

Formularz został wysłany.

Dziękujemy , Twoje zgłoszenie do nas dotarło.


Zapraszamy na szkolenie!Copyright © 2006 ISIAG Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA Wszystkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie lub kopiowanie tekstów i zdjęć umieszczonych na stronie może odbywać się tylko za zgod‘ autora.