Należymy do:

PIFS

Prawidłowe przeprowadzanie i sporządzanie rodzinnego wywiadu środowiskowego w praktyce i orzecznictwieData szkolenia: 12.12.2019
Miejsce szkolenia: RZESZÓW, Sala konferencyjna Firma ASYSTEL, Pl. Jana Kilińskiego 2

Cena podstawowa: 369 zł
Spytaj o cenę promocyjną pod numerem: 22 460 16 89

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia online lub formularza faxem na numer
22 205 09 28
bądź na adres email instytut@instytutsiag.pl

Formularze:Adresaci szkolenia:
 • Pracownicy socjalni, kierownicy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, osoby odpowiedzialne za nadzór i kontrolę realizacji zadań w obszarze pomocy społecznej

Cele i korzyści:
 • wyjaśnienie powiązań rodzinnego wywiadu środowiskowego z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego
 • pogłębienie wiedzy w zakresie  przeprowadzania wywiadu u osób i rodzin ubiegających się lub korzystających ze świadczeń pieniężnych i niepieniężnych  z pomocy społecznej, świadczenia  pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia wychowawczego (500 +),
 • rozróżnienie rodzinnego wywiadu środowiskowego a wywiadu alimentacyjnego,
 • podniesienie wiedzy i umiejętności w zakresie przeprowadzania i dokumentowania wywiadu środowiskowego w sprawach m.in. osób z zaburzeniami psychicznymi, ubezpieczenia zdrowotnego, przydzielenia asystenta rodziny,
 • wyjaśnienie kwestii przeprowadzania wywiadu środowiskowego celem wydawania zaświadczeń u osób niekorzystających ze świadczeń pomocy społecznej,
 • wyjaśnienie kwestii przeprowadzania wywiadu środowiskowego w sprawach ustalania odpłatności za dom pomocy społecznej i sposobu postępowania w przypadku odmowy przeprowadzenia wywiadu u osób zobowiązanych do odpłatności po zmianie przepisów ustawy o pomocy społecznej obowiązujących od 04.10.2019 r.,
 • podniesienie poziomu wiedzy w zakresie weryfikacji prawa do świadczeń pomocy społecznej (pieniężnych i niepieniężnych ) w związku ze zmianą sytuacji dochodowej strony,
 • wymiana wiedzy i doświadczeń w sprawie przeprowadzania wywiadu środowiskowego i jego aktualizacji, w tym stosowania odpowiednich części formularza wywiadu  i jego częstotliwości,
 • poruszenie kwestii dotyczących roli pracownika socjalnego, w szczególności wobec negatywnej postawy strony w postępowaniu o przyznanie świadczeń pomocy społecznej, skutków odmowy udzielenia informacji w trakcie wywiadu środowiskowego,
 • poznanie sposobu postępowania z wnioskiem klienta o wyłączenie pracownika socjalnego z postępowania,
 • doskonalenie praktycznych umiejętności w zakresie planowania pomocy i przyznawania świadczeń z pomocy społecznej,
 • podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie prowadzenia i dokumentowania pracy socjalnej,
 • zapoznanie z najnowszym orzecznictwem w sprawie wywiadu środowiskowego,
 • możliwość zadawania pytań i dyskusji w kwestiach trudnych i wątpliwych

Prowadzący:

socjolog, wieloletnim doświadczeniem jako pracownik socjalny i kierownik ośrodka pomocy społecznej oraz dydaktyk w obszarze pracy socjalnej; ekspert w dziedzinie zabezpieczenia społecznego i administracji publicznej. Od wielu lat specjalizuje się w stosowaniu prawa pomocy społecznej w praktyce. Na bieżąco śledzi zmiany przepisów i podnosi  kompetencje zawodowe. Ponad  10 lat prowadzi szkolenia umożliwiające uczestnikom  praktykowanie zdobytej wiedzy i umiejętności. Współautorka ogólnopolskich  publikacji z zakresu zabezpieczenia społecznego. Konsultantka  i doradczyni merytoryczna wybranych ośrodków  pomocy społecznej. Trener Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych.


Program szkolenia

1. Definicja i cele rodzinnego wywiadu środowiskowego w świetle przepisów.
2. Rozróżnienie rodzinnego wywiadu środowiskowego a wywiadu alimentacyjnego.
3. Sposób i terminy przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego.
4. Stosowanie odpowiednich części kwestionariusza wywiadu.
5. Zasady wypełniania poszczególnych pól kwestionariusza wywiadu środowiskowego, ze szczególnym uwzględnieniem sporządzania diagnozy sytuacji życiowej oraz pracy socjalnej.
6. Wywiad środowiskowy jako dowód mający wpływ na rozstrzygnięcie sprawy administracyjnej z zakresu pomocy społecznej:
a) powiązanie rodzinnego wywiadu środowiskowego z przepisami KPA,
b) zawiadomienie o terminie przeprowadzenia wywiadu,
c) wezwanie do złożenia, uzupełniania dokumentów stanowiących załączniki do wywiadu i skutki ich niedostarczenia,
d) wniosek klienta o wyłączenie pracownika socjalnego z postepowania,
e) brak możliwości złożenia własnoręcznego podpisu przez osobę udzielająca informacji podczas przeprowadzania wywiadu,
f) niemożliwość przeprowadzenia wywiadu, a możliwość przyznania pomocy,
g) wyjaśnienie wątpliwości dotyczących przeprowadzania wywiadu środowiskowego w celu wydawania zaświadczeń u osób niekorzystających ze świadczeń pomocy społecznej
7. Zagadnienia praktyczne wywiadu środowiskowego.
a) Gospodarstwo domowe: samodzielne/odrębne gospodarstwo domowe i prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego
b) Ustalanie sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej osoby lub rodziny
c) Wywiad środowiskowy z opiekunem prawnym, kuratorem.
d) Wywiad środowiskowy z osobą z zaburzeniami psychicznymi
e) Brak zgody na przeprowadzenie wywiadu
f) Gromadzenie dokumentacji w sprawie
g) Naruszenie obowiązku współdziałania przy przeprowadzaniu środowiskowego
h) Konsekwencje odmowy przeprowadzenia wywiadu środowiskowego, udzielenia informacji w trakcie wywiadu środowiskowego, szczególnie w sprawach odpłatności za DPS.
8. Wywiad środowiskowy w sprawach dotyczących świadczeń.
a) Świadczenia pielęgnacyjnego
b) Specjalnego zasiłku opiekuńczego
c) Świadczenia wychowawczego.
d) Ubezpieczenia zdrowotnego.
9. Weryfikacja prawa do świadczeń pomocy społecznej w sytuacji zmiany sytuacji osobistej, dochodowej i majątkowej.
10. Dokumentowanie pracy socjalnej.

Szkolenie z użyciem aktywizujących metod dydaktycznych w formie dyskusji, zadawania pytań, rozwiązywania trudnych i codziennych przypadków


Szczegółowe informacje odnośnie szkolenia uzyskają Państwo pod numerem telefonu 22 460 16 89

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia online lub formularza faxem na numer
22 205 09 28
bądź na adres email instytut@instytutsiag.pl

Formularze:

Zgłoś się na to szkolenie

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia.
Wypełnij pola poniżej:


Cena obejmuje wykład z wykorzystaniem najnowocześniejszych technik multimedialnych; profesjonalne materiały szkoleniowe;indywidualne konsultacje z wykładowcą; kawa, herbata; obiad; certyfikat uczestnictwa. ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!

Płatności należy dokonać na podstawie otrzymanej faktury w ciągu 7 dni przelewem. Nie wymagamy płatności przed szkoleniem.

PROSIMY O WPISANIE NR FAKTURY NA DOWODACH WPŁATY oraz NIP placówki.


Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA
BANK BS w Czyżewie: 70 8747 0008 0002 7456 2000 0010

DANE DO FAKTURY:


W przypadku rezygnacji na 3 dni przed terminem szkolenia, należy przysłać pisemne zawiadomienie (telefoniczna rezygnacja nie będzie uwzględniona). W przeciwnym razie uczestnik zostanie obciążony kosztami. W przypadku jakichkolwiek zmian dotyczących szkolenia otrzymają Państwo pisemną informację z Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych. Instytut nie ponosi odpowiedzialności za nieobecność uczestnika na szkoleniu i nie zwraca opłaty w takim przypadku. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wykładowcy.


Zabezpieczenie antyspamowe. Wpisz wynik dodawania!

Wyrażamy jednocześnie zgodę na wystawienie faktury VAT bez naszego podpisu na kwotę wynikającą z kosztów odpłatności za uczestnictwo w kursie.

W trakcie wysyłania...

Formularz został wysłany.

Dziękujemy , Twoje zgłoszenie do nas dotarło.


Zapraszamy na szkolenie!Copyright © 2006 ISIAG Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA Wszystkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie lub kopiowanie tekstów i zdjęć umieszczonych na stronie może odbywać się tylko za zgod‘ autora.