Działalność wodociągowo-kanalizacyjna według nowego prawa wodnegoZobacz aktualnie realizowane szkolenia...Adresaci szkolenia:
  • regionalne zarządy gospodarki Wód Polskich;
  • zarządy zlewni Wód Polskich;
  • nadzór wodny Wód Polskich;
  • dyrektor urzędu morskiego;
  • urzędy wojewódzkie;
  • starostwa;
  • urzędy gminne.

Cele i korzyści:
  • Poznanie zakresu nowelizacji prawa wodnego – zmian w zakresie dotychczasowych narzędzi gospodarowania wodami (dotyczących m.in. pozwoleń wodnoprawnych) oraz wprowadzonych ustawą całkowicie nowych instytucji (takich jak np.usługi wodne, zgłoszenia i oceny wodnoprawne), a także systemu opłat związanych z gospodarką wodno-ściekową.
  • Przygotowanie uczestników do prowadzenia /udziału w postępowaniach mających na celu uzyskanie zgód wodnoprawnych wg nowej regulacji oraz ponoszenia związanych z tym kosztów wynikających z nowych taryf , w tym, możliwości ich zakwestionowania.

Prowadzący:

Trener / wykładowca  – od 2006r. orzeka w Samorządowym Kolegium Odwoławczego w Krakowie, Równocześnie prowadzi szkolenia z planowania przestrzennego, wydawania decyzji o warunkach zabudowy. Trener Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA.


Program szkolenia

I. Zakres przedmiotowy ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

II. Organy właściwe w sprawach gospodarowania wodami wg nowych przepisów. Struktura Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie”.

III. Nowe pojęcia ustawowe.
– Znowelizowana definicja ścieków. Konsekwencje wyłączenia wód opadowych i roztopowych z definicji ścieków.

IV. Korzystanie z wód – rodzaje i zasady korzystania z wód.
– powszechne korzystanie z wód
– zwykłe korzystanie z wód
– szczególne korzystanie z wód – nowy katalog !

V. Usługi wodne.
– Na czym polega świadczenie usług wodnych.
– Katalog usług wodnych.
– Podmioty ponoszące opłatę za usługi wodne.
– Obowiązek posiadania i stosowania przyrządów lub systemów pomiarowych do pomiaru ilości pobranych wód lub wprowadzanych ścieków – od kiedy? Konsekwencje niewypełnienia obowiązku.

A. Opłata za usługi wodne
– Rodzaje usług wodnych, za które pobierane są opłaty. Wyłączenia z pobierania opłat za usługi wodne.
– Wątpliwości co do podstawy prawnej ustalania taryf za wody opadowe i roztopowe w związku z nowelizacją definicji ścieków.
– Składowe opłaty za usługi wodne – opłata stała i zmienna; przypadki pobierania obu rodzajów opłat lub tylko jednej z nich (rolnictwo i leśnictwo, odwodnienie gruntów w granicach administracyjnych miast, elektrownie wodnych, systemy chłodzenia elektrowni lub elektrociepłowni).
a) Wysokość opłaty za usługi wodne.
– Od czego zależy wysokość opłaty za usługi wodne? Sposób obliczania wysokości opłaty za usługi wodne. Stawki opłat za usługi wodne dla poszczególnych rodzajów działalności.
b) Procedura ustalania wysokości opłaty za usługi wodne przez Wody Polskie
– Informacja/decyzja właściwego organu Wód Polskich o wysokości opłaty.
– Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o wysokości opłaty. Organy właściwe do wydania decyzji (właściwość dyrektora zarządu zlewni Wód Polskich lub wójta/burmistrza/prezydenta miasta). Wykonalność decyzji i sposób jej zaskarżenia.
c) Reklamacja wysokości opłaty za usługi wodne. Tryb złożenia reklamacji, jej rozpatrzenia oraz zaskarżenia decyzji właściwego organu ws. reklamacji.
d) Opłaty za pobór wód lub wprowadzanie ścieków na potrzeby chowu lub hodowli ryb. Wysokość opłaty, procedura jej ustalania oraz zakwestionowania.
e) Zwolnienia z opłat za usługi wodne za wprowadzanie ścieków lub wód.

B. Opłata za usługi wodne w zakresie zmniejszenia naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej ( art. 269 ust.1 pkt 1 ustawy).Odrębności proceduralne w przedmiocie ustalenia tej opłaty w stosunku do opłat pozostałych.

C. Opłata podwyższona za usługi wodne
a) Przesłanki ponoszenia opłaty podwyższonej.
b) Wysokość opłaty podwyższonej. Od czego zależy wysokość opłaty podwyższonej sposób jej obliczania. Stawki opłaty podwyższonej.
c) Procedura ustalenia opłaty podwyższonej.
– Informacja/decyzja właściwego organu Wód Polskich.
– Postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia opłaty podwyższonej. Organy właściwe do ustalania opłaty podwyższonej – kiedy właściwy dyrektor zarządu zlewni wód polskich a kiedy wojewódzki inspektor ochrony środowiska.

D. Zastosowanie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa w zakresie ponoszenia opłat za usługi wodne. Ulgi w uiszczaniu opłat i procedura ich udzielania.

E. Przymusowe ściągnięcie opłat za usługi wodne. Zastosowanie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

F. Zmiany w ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wprowadzone ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne oraz ustawą z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (dot. zasad udzielania zezwoleń na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz uchwalania regulaminu oraz zasad ustalania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Wnioski taryfowe.).

VI. Zgoda wodnoprawna.
A. Pozwolenie wodnoprawne i zgłoszenie wodnoprawne.
a) Wyłączenia z obowiązku uzyskania pozwolenia wodnoprawnego/dokonania zgłoszenia.
b) Procedura administracyjna uzyskania pozwolenia wodnoprawnego/dokonania zgłoszenia.
– Właściwość organów administracyjnych.
– Elementy wniosku o wydanie pozwolenia/ elementy zgłoszenia.
c) Ograniczenie, cofnięcie, wygaśnięcie pozwolenia wodnoprawnego.

B. Ocena wodnoprawna. Katalog działalności wymagających oceny, tryb jej uzyskania.

C. Decyzja zwalniająca z zakazów wprowadzania ścieków do wód i ziem oraz wykonywania robót lub czynności wpływających na szczelność lub stabilność wałów przeciwpowodziowych. Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji.

Szkolenie poprowadzone zostanie w formie warsztatów zakładających również  aktywność własną uczestników.


Zobacz aktualnie realizowane szkolenia...

Szczegółowe informacje odnośnie szkolenia uzyskają Państwo pod numerem telefonu 22 460 16 89


Copyright © 2006 ISIAG Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA Wszystkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie lub kopiowanie tekstów i zdjęć umieszczonych na stronie może odbywać się tylko za zgod‘ autora.