Należymy do:

PIFS

Dotacje oświatowe na 2020 rokData szkolenia: 21.02.2020
Miejsce szkolenia: KRAKÓW, Sala konferencyjna Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki, ul. Św. Filipa 17

Cena podstawowa: 369 zł
Spytaj o cenę promocyjną pod numerem: 22 460 16 89

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia online lub formularza faxem na numer
22 205 09 28
bądź na adres email instytut@instytutsiag.pl

Formularze:Adresaci szkolenia:
 • pracownicy wydziałów oświaty (edukacji) urzędów gmin (miast) i starostw powiatowych;
 • pracownicy zespołów obsługi oświaty w gminie i w powiecie jeśli jednostki te obsługują dotacje oświatowe z budżetu gminy lub budżetu powiatu
 • organy prowadzące niepubliczne szkoły, przedszkola lub placówki dotowane z budżetów samorządów;
 • podmioty zapewniające obsługę finansową dla osób fizycznych i osób prawnych prowadzących szkoły, przedszkola lub placówki – dotowane z budżetów samorządów

Prowadzący:

radca prawny, LL.M. (Waszyngton D.C.). Wieloletni współpracownik polskich kancelarii oraz międzynarodowych. Doświadczony wykładowca prawa oświatowego oraz ochrony danych osobowych. Obecnie doktorant Uniwersytetu Jagiellońskiego.. Trener Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA.


Program szkolenia

Beneficjenci dotacji oświatowych: procedura wpisu szkoły/przedszkola niepublicznego do ewidencji prowadzonej przez JST oraz ubiegania się o udzielenie dotacji – obowiązki organu prowadzącego szkołę/placówkę i organu dotującego.

Dotacje dla nowych jednostek oświatowych:

 • Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – dotowanie na podstawie wydatków gminnych oddziałów.
 • Przedszkola specjalne – dotowanie według subwencji oświatowej.
 • Rozdzielenie zasad dotowania szkół publicznych na dotowanie szkół: /dla dzieci i młodzieży – istotna zmiana naliczania dotacji /dla dorosłych – nowe zasady naliczania.
 • dotacja dla uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych – według subwencji oświatowej
 • najbliższa gmina, powiat, województwo – dla obliczania dotacji poszczególnym jednostkom oświatowym
 • wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca najbliższej gminy lub powiatu.

 Ustalanie wysokości dotacji i jej waloryzacja

 • nowe rozporządzenia MEN w sprawie podziału subwencji oświatowej na 2020 rok
 • standard A na jednego ucznia
 • zmiana sposobu obliczania wskaźnika korygującego dla niektórych jst
 • dodatkowa subwencja dla szkół publicznych w klasach o średniej liczbie powyżej 18 uczniów (dt. gmin o obniżonej dochodowości),
 • dodatkowa subwencja – zasada liczenia
 • subwencja na uczniów szkół branżowych II stopnia od 1 września 2020 r.
 • rodzaje podstaw dotacji
 • podstawy ustalania wysokości dotacji,
 • pojęcie wydatków bieżących /definicja wydatków bieżących / jednolita zasada wyliczania dotacji, na podstawie oświatowych wydatków bieżących – zaplanowanych w budżecie samorządu/ zasady obliczania nowej „podstawowej kwoty dotacji” / rodzaje wydatków bieżących samorządu – przyjmowanych do obliczania dotacji, oraz (nowych) wydatków – wyłączanych z podstawy dotowania
 • oddzielne obliczanie, przekazywanie i rozliczanie dotacji na rzecz oddziału przedszkolnego szkoły podstawowej
 • stawki (mnożniki procentowe),
 • wniosek o udzielenie (wypłatę) dotacji rocznej i jego /budżetowe/ znaczenie,
 • pojęcie najbliższej gminy/powiatu,
 • zasady ustalania faktycznej liczby uczniów i sposób obliczania tzw. „statystycznej liczby uczniów” – przyjmowanej do obliczania podstawowych kwot dotacji
 • subwencja oświatowej a wysokość dotacji dla dzieci niepełnosprawnych i objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju.
 • Waloryzacja
 • wyrównanie między dotacją przekazaną a dotacją należną
 • potrącenia w trakcie roku
 • potrącenia z dotacji nowego roku kalendarzowego
 • jakie dane i dokumenty beneficjent może żądać od dotującego organu celem samodzielnego ustalenia należnej kwoty dotacji?
 • obowiązek organów dotujących ogłaszania w Biuletynie Informacji Publicznej: podstawowych kwot dotacji oraz statystycznej liczby uczniów i ich aktualizacji.

Pokrywanie wynagrodzenia dyrektorów, nauczycieli i innych pracowników z dotacji – zmiany od 01.01.2020 r.

Wniosek

 • skutki uchybienia terminowi do przekazania wniosku,
 • dopuszczalność uzyskania “zgody” na odstąpienie od terminu złożenia informacji;

Dotacje w uchwałach organu stanowiącego samorządu, projekcie budżetu, uchwale budżetowej, planie finansowym i sprawozdawczości budżetowej

 • podstawa prawna uchwał
 • zakres przedmiotowy (materia) uchwał;
 • praktyka JST, orzecznictwo

Zasady dysponowania środkami pochodzącymi z dotacji – terminy i zasady wydatkowania środków, dokumentowanie i rozliczanie dokonanych wydatków.

 • wydatki bieżące
 • wynagrodzenia
 • rzecznictwo, praktyka

Rozliczanie i wykorzystanie dotacji oświatowych – zasada kasowego wykorzystania dotacji (według daty zapłaty) – zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych.

 • podatkowanie wynagrodzenia osoby prowadzącej dotowaną jednostkę, pełniącej funkcję dyrektora – zasady opodatkowania
 • możliwości wykorzystania dotacji na kształcenie specjalne

Kontrolowanie beneficjentów przez JST: prawidłowość uzyskania i wydatkowania dotacji – zakres i zasady przeprowadzania kontroli, uprawnienia osób kontrolujących, prawa i obowiązki podmiotów kontrolowanych.

Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji na kształcenie specjalne

 • dokumentowanie i prowadzenie kształcenia specjalnego
 • limity wydatków wspólnych dt uczniów niepełnosprawnych – sposoby obliczania
 • wydatki kształcenia specjalnego finansowane dotacją na kształcenie specjalne – zakres i wysokość
 • kontrola wysokości i sposobu dokumentowania wydatków kształcenia specjalnego

Windykacja zwrotu dotacji oświatowej, w tym dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem i odpowiedzialność za naruszenie prawa dotacyjnego.

Dyskusja, odpowiedzi na pytania i problemy.

Szkolenie ma charakter warsztatów szkoleniowych z elementami dyskusji i pytań uczestników


Szczegółowe informacje odnośnie szkolenia uzyskają Państwo pod numerem telefonu 22 460 16 89

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia online lub formularza faxem na numer
22 205 09 28
bądź na adres email instytut@instytutsiag.pl

Formularze:

Zgłoś się na to szkolenie

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia.
Wypełnij pola poniżej:


Cena obejmuje wykład z wykorzystaniem najnowocześniejszych technik multimedialnych; profesjonalne materiały szkoleniowe;indywidualne konsultacje z wykładowcą; kawa, herbata; obiad; certyfikat uczestnictwa. ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!

Płatności należy dokonać na podstawie otrzymanej faktury w ciągu 7 dni przelewem. Nie wymagamy płatności przed szkoleniem.

PROSIMY O WPISANIE NR FAKTURY NA DOWODACH WPŁATY oraz NIP placówki.


Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA
BANK BS w Czyżewie: 70 8747 0008 0002 7456 2000 0010

DANE DO FAKTURY:


W przypadku rezygnacji na 3 dni przed terminem szkolenia, należy przysłać pisemne zawiadomienie (telefoniczna rezygnacja nie będzie uwzględniona). W przeciwnym razie uczestnik zostanie obciążony kosztami. W przypadku jakichkolwiek zmian dotyczących szkolenia otrzymają Państwo pisemną informację z Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych. Instytut nie ponosi odpowiedzialności za nieobecność uczestnika na szkoleniu i nie zwraca opłaty w takim przypadku. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wykładowcy.


Zabezpieczenie antyspamowe. Wpisz wynik dodawania!

Wyrażamy jednocześnie zgodę na wystawienie faktury VAT bez naszego podpisu na kwotę wynikającą z kosztów odpłatności za uczestnictwo w kursie.

W trakcie wysyłania...

Formularz został wysłany.

Dziękujemy , Twoje zgłoszenie do nas dotarło.


Zapraszamy na szkolenie!Copyright © 2006 ISIAG Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA Wszystkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie lub kopiowanie tekstów i zdjęć umieszczonych na stronie może odbywać się tylko za zgod‘ autora.