Należymy do:

PIFS

Decyzje i czynności procesowe w postępowaniu administracyjnym w sprawach meldunków i ewidencji ludności na tle praktyki i orzecznictwa. Nowelizacja ustawy o ewidencji ludności od 2018 roku.



Zobacz aktualnie realizowane szkolenia...



Adresaci szkolenia:
 • Urzędy miast i gmin

Cele i korzyści:
 • Pracownicy zapoznają się z regulacjami ustawy o ewidencji ludności w kontekście dotychczasowego brzmienia. Najnowsze orzecznictwo i interpretacje przepisów. Szczegółowe omówienie każdego etapu postępowania administracyjnego zwłaszcza przy wymeldowaniu.
 • W trakcie szkolenia ponadto, omówione zostaną wszystkie czynności procesowe, jakie winny być wprowadzone do metryki sprawy. Wyjaśnione zostaną skutki niedopełnienia obowiązków w zakresie prowadzenia metryki oraz bezczynności lub przewlekłości postępowania.

Prowadzący:

Magister prawa, radca prawny, etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, wykładowca  z zakresu prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego i prawa samorządu terytorialnego. Trener Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA.


Program szkolenia
 1. Nowelizacja ustawy o ewidencji ludności; wprowadzenie możliwości dopełnienia obowiązku meldunkowego w formie elektronicznej oraz przez pełnomocnika.
 2. Elementy postępowania administracyjnego:
  • zasady postępowania – rozstrzyganie wątpliwości na korzyść strony, zasady równego traktowania i transparentności,
  • wszczęcie postępowania – tryb i skuteczność dokonanych czynności,
  • bezczynność i przewlekłość, PONAGLENIE,
  • doręczenia ze szczególnym uwzględnieniem doręczeń dla osób nieobecnych i nieznanych z miejsca pobytu oraz przebywających za granicą,
  • poświadczania za zgodność dokumentów – Nowe regulacje,
  • przedstawiciel dla osoby nieobecnej – procedura ustalania,
  • postępowanie dowodowe – zasady przesłuchiwania świadków i stron, oględziny,
  • decyzja administracyjna – składniki, nowe elementy pouczenia,
  • postępowanie odwoławcze, nowe zasady postępowania dowodowego w II instancji,
  • instytucja zrzeczenia się odwołania,
  • wzruszanie ostatecznych decyzji – stwierdzanie nieważności, wznowienie postępowania.
 3. Zamieszkanie a pobyt stały – zakres pojęć, różnice.
 4. Etapy procesowe dokonywania czynności zameldowania.
  • składanie wniosku,
  • potwierdzanie przebywania w lokalu przez osobę uprawnioną,
  • pojęcie tytułu prawnego do lokalu,
  • potwierdzanie przebywania w lokalu przez organ administracji.
 5. Przesłanki wymeldowania osoby z pobytu stałego – zakres i okoliczności – Nowe brzmienie przepisów.
  • strona postępowania,
  • przesłanki wymeldowania,
 6. Omówienie najczęściej powtarzających się uchybień na tle orzecznictwa naczelnego Sądu Administracyjnego.

Szkolenie konsultacyjne na praktycznych przykładach.


Zobacz aktualnie realizowane szkolenia...

Szczegółowe informacje odnośnie szkolenia uzyskają Państwo pod numerem telefonu 22 460 16 89


Copyright © 2006 ISIAG Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA Wszystkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie lub kopiowanie tekstów i zdjęć umieszczonych na stronie może odbywać się tylko za zgod‘ autora.