Należymy do:

PIFS

Zmiana stosunków wodnych na gruncie ze szkodą dla gruntów sąsiednich – aktualne orzecznictwo i praktyka oraz planowane zmiany w tej materii i omówienie przepisów postępowania, z uwzględnieniem najnowszych zmian w K.P.A.Data szkolenia: 28.11.2017
Miejsce szkolenia: GDAŃSK, Sala konferencyjna Hotel OŁOWIANKA, ul. Ołowianka 3a

Cena podstawowa: 496 zł
Spytaj o cenę promocyjną pod numerem: 22 460 16 89

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia online lub formularza faxem na numer
22 205 09 28
bądź na adres email instytut@instytutsiag.pl

Formularze:Adresaci szkolenia:
 • Pracownicy Wydziałów Ochrony Środowiska Starostw Powiatowych
 • Pracownicy Urzędów Miast i Gmin

Cele i korzyści:
 • Szczegółowe zaznajomienie uczestników z instytucją zmiany stosunków wodnych ukazaną z zarówno z perspektywy organu I instancji, organu II instancji, jak też pełnomocnika profesjonalnego reprezentującego strony w postępowaniu;
 • Przedstawienie postępowania w sprawie wydawania decyzji o nałożeniu obowiązku przywrócenia stanu poprzedniego lub wykonania urządzeń zapobiegających szkodom – dokładne zapoznanie z poszczególnymi elementami procesu, co może przełożyć się na skuteczność prowadzonych postępowań dotyczących tych spraw;
 • Zaprezentowanie instytucji ugody, a także wskazanie praktycznych możliwości jej zastosowania;
 • Zaprezentowanie najważniejszych i najnowszych orzeczeń w sprawach z zakresu stosunków wodnych.

Prowadzący:

Członek SKO w Krakowie, zatrudniony na stanowisku radcy prawnego w Gminie Zabierzów. Prowadzi własną kancelarię obsługującą podmioty gospodarcze – ceniony w środowisku specjalista z zakresu prawa wodnego, prawa ochrony środowiska i ustawy prawo o odpadach i problematyki wydawania zaświadczeń. Trener Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA.


Program szkolenia
 1. Strony postępowania administracyjnego w postępowaniu administracyjnym o naruszenie stosunków wodnych na gruncie i trudności praktyczne z ich ustaleniem:
  • Problem wielości stron;
  • Gmina jako specyficzna strona;
  • Ograniczenie i rozszerzenie ilości stron w zależności od okoliczności faktycznych.
 2. Prawidłowe postępowanie wyjaśniające w sprawach naruszenia stosunków wodnych:
  • Oględziny;
  • Świadkowie;
  • Materiał fotograficzny;
  • Opinia biegłego;
  • Inne dowody.
 3. Problem szkody – szkoda realna czy potencjalna w świetle orzeczeń sądów administracyjnych.
 4. Związek przyczynowo skutkowy między istnieniem szkody a naruszeniem stanu wody na gruncie jako podstawa wydania nakazu.
 5. Rodzaje rozstrzygnięć kończących postępowanie w sprawie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo wodne:
  • Nałożenie obowiązku;
  • Odmowa nałożenia obowiązku;
  • Umorzenie postępowania.
 6. Elementy prawidłowej decyzji:
  • Uzasadnienie;
  • Osnowa decyzji a możliwość jej egzekucji;
  • Elementy dodatkowe.
 7. Najnowsze orzecznictwo – analiza wyroków w konkretnych sprawach z zakresu stosowania art. 29 ustawy prawo wodne.
 8. Ugoda dotycząca zmiany stanu wody na gruntach (art. 30 ustawy Prawo wodne).
 9. Zmiana prawa w zakresie objętym szkoleniem.
 10. Omówienie wybranych przepisów k.p.a. i p.p.s.a.  pod kontem postępowania w sprawie wydania decyzji z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo wodne.

Szczegółowe informacje odnośnie szkolenia uzyskają Państwo pod numerem telefonu 22 460 16 89

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia online lub formularza faxem na numer
22 205 09 28
bądź na adres email instytut@instytutsiag.pl

Formularze:

Zgłoś się na to szkolenie

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia.
Wypełnij pola poniżej:


Cena obejmuje wykład z wykorzystaniem najnowocześniejszych technik multimedialnych; profesjonalne materiały szkoleniowe;indywidualne konsultacje z wykładowcą; kawa, herbata; obiad; certyfikat uczestnictwa. ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!

Płatności należy dokonać na podstawie otrzymanej faktury w ciągu 7 dni przelewem. Nie wymagamy płatności przed szkoleniem.

PROSIMY O WPISANIE NR FAKTURY NA DOWODACH WPŁATY oraz NIP placówki.


Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA
BANK BS w Czyżewie: 70 8747 0008 0002 7456 2000 0010

DANE DO FAKTURY:


W przypadku rezygnacji na 3 dni przed terminem szkolenia, należy przysłać pisemne zawiadomienie (telefoniczna rezygnacja nie będzie uwzględniona). W przeciwnym razie uczestnik zostanie obciążony kosztami. W przypadku jakichkolwiek zmian dotyczących szkolenia otrzymają Państwo pisemną informację z Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych. Instytut nie ponosi odpowiedzialności za nieobecność uczestnika na szkoleniu i nie zwraca opłaty w takim przypadku. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wykładowcy.


Zabezpieczenie antyspamowe. Wpisz wynik dodawania!

Wyrażamy jednocześnie zgodę na wystawienie faktury VAT bez naszego podpisu na kwotę wynikającą z kosztów odpłatności za uczestnictwo w kursie.

W trakcie wysyłania...

Formularz został wysłany.

Dziękujemy , Twoje zgłoszenie do nas dotarło.


Zapraszamy na szkolenie!Copyright © 2006 ISIAG Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA Wszystkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie lub kopiowanie tekstów i zdjęć umieszczonych na stronie może odbywać się tylko za zgod‘ autora.