Należymy do:

PIFS

Proceduralne i materialne aspekty udzielenia odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane, w zakresie wynikającym z rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania (wraz z planowaną nowelizacją).Data szkolenia: 23.01.2018
Miejsce szkolenia: OSTROŁĘKA, Sala konferencyjna Wyższa Szkoła Administracji Publicznej, ul. Korczaka 73

Cena podstawowa: 496 zł
Spytaj o cenę promocyjną pod numerem: 22 460 16 89

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia online lub formularza faxem na numer
22 205 09 28
bądź na adres email instytut@instytutsiag.pl

Formularze:

Nowelizacja przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – prawo budowlane dokonane ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców.Adresaci szkolenia:
 • Starostwa Powiatowe
 • Urzędy Miast i Gmin

Prowadzący:

Radca prawny specjalista w zakresie prawa budowlanego. Przez okres 3 lat pracował jako orzecznik w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego. Od ponad 4 lat prowadzi Kancelarię Radcy Prawnego specjalizującą się w obsłudze podmiotów gospodarczych (firmy budowlane i deweloperskie) i osób fizycznych w zakresie prawa budowlanego.  Jest świetnym specjalistą z zakresu prawa budowlanego (sam konsultuje z nim trudniejsze tematy) i najczęściej sądy przyznają mu rację. Trener z zakresu prawa budowlanego obejmującego ustawę Prawo budowlane. Ponadto jest współautorem programu szkoleń przygotowywanego przez Ministerstwo Budownictwa i Infrastruktury na cele szkoleń wydziałów architektur i nadzorów budowlanych.. Trener Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych.


Program szkolenia

I. Warunki techniczne – ogólne warunki i zasady sytuowania budynków w myśl Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (dalej: rozporządzenie):

 1. Znaczenie warunków technicznych, konieczność realizacji każdej inwestycji w zgodzie z nimi, możliwość odstępstwa na podstawie art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (dalej: p.b.).
 2. Przykładowe warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie:
 1. Zasady, sytuowanie budynku, odległość od granicy działki.
 2. Wyjątki od zasad sytuowania budynku wynikających z § 12 ust. 1 rozporządzenia. Zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jako wyjątek od zasad sytuowania budynków wynikającego z rozporządzenia.
 3. Dojścia i dojazdy do budynków.
 4. Miejsca postojowe dla samochodów osobowych.
 5. Oświetlenie i nasłonecznienie, ze szczególnym naciskiem na dyspozycję § 13 i 60 rozporządzenia.
 6. Szczególne wymagania dotyczące mieszkań w budynkach wielorodzinnych.
 7. Garaże dla samochodów osobowych.
 8. Bezpieczeństwo pożarowe.
 1. Planowane zmiany na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 6 marca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie:
 1. Zakres zmian, przyczyny nowelizacji, zakres i znaczna obszerność zmian (dotyka niemal wszystkich rozdziałów rozporządzenia).
 2. Przykładowe omówienie zmian.
 3. Stanowisko Stowarzyszenia Architektów Polskich.

II. Odstępstwo od warunków technicznych:

 

 1. Materialnoprawne przesłanki uzyskania zgody na odstępstwo od warunków technicznych:
 1. 9 p.b.
 2. „przypadki szczególnie uzasadnione”.
 3. „brak zagrożenia dla życia, osób i mienia”.
 4. „nie pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych i użytkowych, a także stanu środowiska”.
 1. Procedura związana z uzyskaniem odstępstwa:
 1. Organ właściwy w sprawie – prowadzący postępowanie i występujący ze zgodą na odstępstwo.
 2. Zgoda na odstępstwo od warunków technicznych.
 3. Wniosek w sprawie upoważnienia do udzielenia zgody na odstępstwo od warunków technicznych.
 4. Przebieg procedury.
 1. Możliwość uzyskania odstępstwa od warunków technicznych na etapie postępowania legalizacyjnego i naprawczego (art. 48, 49b, 50 – 51 p.b.).

III. Zmiany przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane dokonane ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców:

 1. Wprowadzenie, cel zmiany.
 2. Zmiany doprecyzowujące.
 3. Zmiany materialnoprawne:
 1. Zniesiony wymóg zgłoszenia niektórych obiektów.
 2. Zmiany dotyczące obiektów tymczasowych.
 3. Termin wniesienia sprzeciwu na dokonane zgłoszenie, zaświadczenie o braku sprzeciwu.
 4. Ujednolicenie przepisów dotyczących legalizacji samowoli budowlanej (tryb art. 48 i 49 b p.b.)

Szkolący preferuje metodę prowadzenia szkoleń polegającą na zachęcaniu uczestników do wymiany uwag i spostrzeżeń w celu wzmocnienia praktycznego waloru szkoleń


Szczegółowe informacje odnośnie szkolenia uzyskają Państwo pod numerem telefonu 22 460 16 89

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia online lub formularza faxem na numer
22 205 09 28
bądź na adres email instytut@instytutsiag.pl

Formularze:

Zgłoś się na to szkolenie

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia.
Wypełnij pola poniżej:


Cena obejmuje wykład z wykorzystaniem najnowocześniejszych technik multimedialnych; profesjonalne materiały szkoleniowe;indywidualne konsultacje z wykładowcą; kawa, herbata; obiad; certyfikat uczestnictwa. ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!

Płatności należy dokonać na podstawie otrzymanej faktury w ciągu 7 dni przelewem. Nie wymagamy płatności przed szkoleniem.

PROSIMY O WPISANIE NR FAKTURY NA DOWODACH WPŁATY oraz NIP placówki.


Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA
BANK BS w Czyżewie: 70 8747 0008 0002 7456 2000 0010

DANE DO FAKTURY:


W przypadku rezygnacji na 3 dni przed terminem szkolenia, należy przysłać pisemne zawiadomienie (telefoniczna rezygnacja nie będzie uwzględniona). W przeciwnym razie uczestnik zostanie obciążony kosztami. W przypadku jakichkolwiek zmian dotyczących szkolenia otrzymają Państwo pisemną informację z Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych. Instytut nie ponosi odpowiedzialności za nieobecność uczestnika na szkoleniu i nie zwraca opłaty w takim przypadku. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wykładowcy.


Zabezpieczenie antyspamowe. Wpisz wynik dodawania!

Wyrażamy jednocześnie zgodę na wystawienie faktury VAT bez naszego podpisu na kwotę wynikającą z kosztów odpłatności za uczestnictwo w kursie.

W trakcie wysyłania...

Formularz został wysłany.

Dziękujemy , Twoje zgłoszenie do nas dotarło.


Zapraszamy na szkolenie!Copyright © 2006 ISIAG Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA Wszystkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie lub kopiowanie tekstów i zdjęć umieszczonych na stronie może odbywać się tylko za zgod‘ autora.