Należymy do:

PIFS

Szkolenia dla pracowników sektora polityki społecznej


Zobacz aktualnie realizowane szkolenia...

Dotacje oświatowe na przedszkola i szkoły po nowelizacjach

Program:

I. Zmiany w przepisach prawa:
a) definicje w systemie dotowania i doprecyzowanie przepisów regulujących dokonywanie wpisów do ewidencji szkół niepublicznych
b) podstawowa kwota dotacji i wydatków bieżących
c) rozliczenie między gminami
d) obowiązek publikacji podstawowych kwot dotacji oraz statystycznej liczby uczniów przyjętej do ich wyliczenia
e) zmiany w sposobie wykorzystania dotacji

II. Beneficjenci dotacji oświatowych: procedura wpisu szkoły/przedszkola niepublicznego do ewidencji prowadzonej przez JST oraz ubiegania się o udzielenie dotacji – obowiązki organu prowadzącego szkołę/placówkę i organu dotującego.

III. Dotacje dla nowych jednostek oświatowych:
a) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – dotowanie na podstawie wydatków gminnych oddziałów
b) przedszkola specjalne – dotowanie według subwencji oświatowej
c) rozdzielenie zasad dotowania szkół publicznych na dotowanie szkół:
– dla dzieci i młodzieży – istotna zmiana naliczania dotacji,
– dla dorosłych – nowe zasady naliczania.
d) dotacja dla uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych – według subwencji oświatowej
e) najbliższa gmina, powiat, województwo – dla obliczania dotacji poszczególnym jednostkom oświatowym
f) wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca najbliższej gminy lub powiatu.

IV. Ustalanie wysokości dotacji i jej waloryzacja – zmiany
a) rodzaje podstaw dotacji
b) podstawy ustalania wysokości dotacji
c) pojęcie wydatków bieżących
– definicja wydatków bieżących
– jednolita zasada wyliczania dotacji, na podstawie oświatowych wydatków bieżących – zaplanowanych w budżecie samorządu
– zasady obliczania nowej „podstawowej kwoty dotacji”
– rodzaje wydatków bieżących samorządu – przyjmowanych do obliczania dotacji, oraz (nowych) wydatków – wyłączanych z podstawy dotowania
d) oddzielne obliczanie, przekazywanie i rozliczanie dotacji na rzecz oddziału przedszkolnego szkoły podstawowej
e) stawki (mnożniki procentowe)
f) wniosek o udzielenie (wypłatę) dotacji rocznej i jego /budżetowe/ znaczenie
g) pojęcie najbliższej gminy/powiatu
h) zasady ustalania faktycznej liczby uczniów i sposób obliczania nowej tzw. „statystycznej liczby uczniów” – przyjmowanej do obliczania podstawowych kwot dotacji
i) subwencja oświatowej a wysokość dotacji dla dzieci niepełnosprawnych i objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju
j) waloryzacja: zmiana podstawy wydatków bieżących lub subwencji / zmiana ilości uczniów
k) wyrównanie między dotacją przekazaną a dotacją należną
l) potrącenia w trakcie roku
m) potrącenia z dotacji nowego roku kalendarzowego
n) jakie dane i dokumenty beneficjent może żądać od dotującego organu celem samodzielnego ustalenia należnej kwoty dotacji?
o) obowiązek organów dotujących ogłaszania w Biuletynie Informacji Publicznej: podstawowych kwot dotacji oraz statystycznej liczby uczniów i ich aktualizacji.

V. Wniosek
a) skutki uchybienia terminowi do przekazania wniosku
b) dopuszczalność uzyskania „zgody” na odstąpienie od terminu złożenia informacji

VI. Dotacje w uchwałach organu stanowiącego samorządu, projekcie budżetu, uchwale budżetowej, planie finansowym i sprawozdawczości budżetowej
a) podstawa prawna uchwał
b) zakres przedmiotowy (materia) uchwał
c) praktyka JST, orzecznictwo

VII. Zasady dysponowania środkami pochodzącymi z dotacji – terminy i zasady wydatkowania środków, dokumentowanie i rozliczanie dokonanych wydatków.
a) wydatki bieżące
b) wynagrodzenia
c) rzecznictwo, praktyka

VIII. Rozliczanie i wykorzystanie dotacji oświatowych – zmiany
a) zasada kasowego wykorzystania dotacji (według daty zapłaty) – zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych
b) podatkowanie wynagrodzenia osoby prowadzącej dotowaną jednostkę, pełniącej funkcję dyrektora – zasady opodatkowania
c) możliwości wykorzystania dotacji na kształcenie specjalne

IX. Kontrolowanie beneficjentów przez JST: prawidłowość uzyskania i wydatkowania dotacji – zakres i zasady przeprowadzania kontroli, uprawnienia osób kontrolujących, prawa i obowiązki podmiotów kontrolowanych.

X. Windykacja zwrotu dotacji oświatowej, w tym dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem i odpowiedzialność za naruszenie prawa dotacyjnego.

XI. Dyskusja, odpowiedzi na pytania i problemy.

więcej...
Karta Dużej Rodziny wg przepisów i w praktyce z uwzględnieniem najnowszych i planowanych zmian w tym zakresie


Cele i korzyści:
 • podniesienie wiedzy uczestników z zakresu Karty Dużej Rodziny obowiązujących przepisów,
 • doskonalenie praktycznej umiejętności wdrożenia i stosowania obowiązujących przepisów w tym zakresie
więcej...
Realizacja Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o Świadczeniach Rodzinnych oraz zasady zmiany wysokości świadczeń z funduszu alimentacyjnego


Cele i korzyści:

Na warsztacie będą udzielane wyjaśnienia na wszystkie przedstawione przez Państwa pytania z zakresu świadczeń rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz indywidualne konsultacje.

więcej...
Karta Dużej Rodziny 2018 w świetle proponowanych zmian

Program:

1. Krąg podmiotów uprawnionych do Karty Dużej Rodziny.
a) definicja rodziny wielodzietnej,
b) definicja członka rodziny wielodzietnej,
c) zmiany statusu członków rodziny a prawo do Karty Dużej Rodziny.
2. Warunki uprawniające do przyznania Karty Dużej Rodziny.
3. Odmowa wydania Karty Dużej Rodziny.
4. Postępowanie w sprawie przyznania Karty Dużej Rodziny.
a) upoważnienie do realizacji zadań z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,
b) utrzymywanie dziecka jako przesłanka ubiegania się rodzica o Kartę Dużej Rodziny,
c) spełnianie warunków uprawniających do przyznania Karty.
5. Postępowanie dowodowe niezbędne dla przyznania Karty Dużej Rodziny.
6. Ochrona danych osobowych przy realizacji zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny.
7. Ustalanie lub weryfikacja przez organ przesłanek uprawniających do wydania Karty Dużej Rodziny po 1 lipca 2017r.
8. Decyzje administracyjne w sprawie Karty Dużej Rodziny.
9. Procedura wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny.
10. Unieważnienie Karty Dużej Rodziny.
11. Proponowane zmiany w Karcie Dużej Rodziny, w związku z rozszerzeniem kręgu osób uprawnionych – zniżki dla członków rodzin „Trzy plus” .
12. Zmiany w KDR:
a. wprowadza się od 01.01.2018r. karty (KDR) elektroniczne, aplikacje mobilne, system teleinformatyczny do obsługi kart
b. zmienia się system finansowania i obsługi kosztów KDR
c. zmiana w obrębie wniosku i oświadczeń do wniosku
d. zmiana dot. zmiany właściwości Wójta właściwego dla realizacji KDR
e. odpłatność za KDR
f. poszerzenie kręgu uprawnionych
g. zmiana w zakresie długości przyznania karty dzieciom do 25 roku szkolnego uczącym się.
13. Panel dyskusyjny. Studium przypadku.

To najważniejsze zmiany, które weszły w życie 01.01.2018r., a niektóre wchodzą 01.01.2019r.

więcej...
Agresja i autoagresja u osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz chorych psychicznie. Profilaktyka i terapia.


Cele i korzyści:
 • poszerzenie i usystematyzowanie wiedzy dotyczącej agresji i autoagresji osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz chorujących psychicznie oraz mechanizmów powstawania zachowań agresywnych
 • rozwijanie umiejętności obserwacji funkcjonowania i oceny potrzeb podopiecznych jako elementu profilaktyki zachowań niepożądanych
 • przybliżenie doskonalenie metod przeciwdziałania agresji i postępowania wobec ataku agresji wśród podopiecznych
 • dostarczenie wiedzy na temat metod terapii zachowań agresywnych

Korzyści ze szkolenia

 1. Wzrost kompetencji w zakresie pracy  opiekuńczo – terapeutycznej z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie.
 2. Po odbytym szkoleniu uczestnik powinien:
 • mieć umiejętność oceny potrzeb psychicznych jako determinantów zachowań agresywnych,
 • znać uwarunkowania zachowań nietypowych i sposoby radzenia sobie z nimi, umieć poszukiwać rozwiązań dla pojawiających się problemów w pracy opiekuńczej i terapeutycznej
 • mieć podstawową wiedzę o możliwych do wykorzystania metodach pracy terapeutycznej stosowanych w profilaktyce i terapii zachowań agresywnych
 • znać zasady postępowanie w przypadku ataku agresji
 1. Możliwość wymiany własnych doświadczeń i wątpliwości.
 2. Materiały zawierające treści prezentowane w trakcie szkolenia.
więcej...
Zmiany w ochronie danych osobowych. Nowe procedury i zadania.


Cele i korzyści:
 • Znowelizowana  ustawy o ochronie danych osobowych nakłada na Administratora Danych Osobowych (ADO) obowiązek wprowadzenia nowych procedur i dokumentacji, które mają  na celu właściwą realizację ustawowych obowiązków.
 • W  trakcie szkolenia zostaną przedstawione nowe zadania do wykonania w 2017 roku i sposób ich realizacji.
 • Ponadto zostaną przedstawione  dotychczasowe zasady realizacji zadań  a także zmiany w przepisach i nowe wzory dokumentów związanych ze zmianami w przepisach i nowymi procedurami.
więcej...
Świadczenia rodzinne - praktyczne aspekty obowiązywania ustawy


Cele i korzyści:
 • Podstawowym celem szkolenia jest przybliżenie uczestnikom zagadnień teoretycznych i praktycznych z zakresu świadczeń rodzinnych
więcej...
Przemoc i agresja dzieci i młodzieży

Program:
 1. Różnice pomiędzy agresją a przemocą.
 2. Agresywne zachowania dzieci i młodzieży – formy agresji.
 3. Uwarunkowania zachowań agresywnych:
  • potrzeby dziecka
  • cechy indywidualne
  • kontekst rodzinny
  • szkoła
  • grupa rówieśnicza
 4. Przyczyny i skutki agresji.
 5. Psychologiczny portret agresora i osoby dotkniętej agresją lub przemocą.
 6. Zapobieganie agresji w domu i w szkole:
  • rola szkoły w rozpoznawaniu przemocy rówieśniczej
  • współpraca szkoły z rodzicami uczniów
 7. Nagrody i kary w procesie oduczania zachowań agresywnych.
 8. Opiekun wobec agresji wśród dzieci i młodzieży – jak reagować w sytuacjach agresji i przemocy.
 9. Aspekty prawne przemocy rówieśniczej.
więcej...
Świadczenia rodzinne realizacja zadań w zakresie świadczeń opiekuńczych w 2017 r.


Cele i korzyści:
 • Poznanie aktualnego stanu prawnego po nowelizacjach ustawy o świadczeniach rodzinnych i kodeksu postępowania administracyjnego.
 • Podniesienie kwalifikacji zawodowych i praktycznych umiejętności związanych z prowadzeniem postępowań administracyjnych w sprawach świadczeń opiekuńczych.
więcej...
Świadczenia pomocy materialnej dla studentów i doktorantów z elementami wyliczania dochodu – aktualny stan prawny (2017)

Program:

Szkolenie obejmuje zagadnienia objęte najnowszą nowelizacją ustawy – prawo o szkolnictwie wyższym

1. Przepisy regulujące sprawy związane z udzielaniem pomocy materialnej.
2. Rodzaje świadczeń pomocy materialnej:

 • stypendium socjalne oraz zwiększone stypendium socjalne,
 • stypendium specjalne dla niepełnosprawnych,
 • zapomoga,
 • stypendium rektora dla najlepszych studentów oraz stypendium dla
 • najlepszych doktorantów (aktualny stan prawny),
 • stypendium ministra dla studentów oraz dla doktorantów

3. Określenie składu rodziny studenta (doktoranta):

 • skład rodziny studenta, który nie jest samodzielny finansowo,
 • skład rodziny studenta samodzielnego finansowo,
 • kryteria samodzielności finansowej (aktualny stan prawny).

4. Zakres regulacji uczelnianych regulaminów pomocy materialnej oraz podział dotacji na pomoc materialną.
5. Dokumentowanie sytuacji materialnej – zaświadczenia, czy oświadczenia ?
6. Zasady wyliczania dochodu rodziny studenta (doktoranta) – najważniejsze zagadnienia:

 • dochody opodatkowane na zasadach ogólnych,
 • dochody z działalności gospodarczej,
 • dochody nieopodatkowane, w tym dochody z rolnictwa,
 • dochód utracony i uzyskany,
 • czego nie wliczamy do dochodu ? (aktualny stan prawny).

7. Zasady przyznawania świadczeń pomocy materialnej – z elementami postępowania administracyjnego.
8. Wybrane zagadnienia z orzecznictwa sądów administracyjnych w zakresie pomocy materialnej i świadczeń rodzinnych.
9. Obliczanie dochodu rodziny studenta (doktoranta) – przykład; konsultacje indywidualne.

więcej...

Zobacz aktualnie realizowane szkolenia...

Strona 1 z 1512345...10...Ostatnia »


Copyright © 2006 ISIAG Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA Wszystkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie lub kopiowanie tekstów i zdjęć umieszczonych na stronie może odbywać się tylko za zgod‘ autora.