Należymy do:

PIFS

Szkolenia dla pracowników sektora polityki społecznej


Zobacz aktualnie realizowane szkolenia...

Świadczenia rodzinne - praktyczne aspekty obowiązywania ustawy

Cele i korzyści:
 • Podstawowym celem szkolenia jest przybliżenie uczestnikom zagadnień teoretycznych i praktycznych z zakresu świadczeń rodzinnych
więcej...Zadania asystenta rodziny w związku z Ustawą z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

Cele i korzyści:
 • Zaznajomienie z nowymi zadaniami asystenta rodziny.
 • Ugruntowanie wiedzy w zakresie funkcjonowania asystenta rodziny.
 • Usytuowanie asystenta rodziny w systemie wspierania rodziny i pomocy społecznej.
 • Nowe spojrzenie na pracę z rodziną.
 • Zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu zadań asystenta rodzinnego.
 • Przegląd i analiza metod i form starych i nowych w pracy z rodziną.
 • Poszerzenie wiedzy z zakresu komunikacji w sytuacjach problemowych.
 • Nabycie umiejętności dokumentowania prowadzonej pracy z rodziną.
 • Zdobycie i poszerzenie wiedzy na temat pomocy świadczonej przez właściwe instytucje rządowe, samorządowe i organizacje pozarządowe.
 • Udoskonalenie warsztatu pracy.
 • Poszerzenie umiejętności komunikacyjnych w pracy z trudnym klientem.
 • Poszerzenie umiejętności potrzebnych do prowadzenia poradnictwa i edukacji w obszarze ekonomii i organizacji gospodarstwa domowego dla rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej.
 • Nabycie umiejętności praktycznych i skutecznych metod w pracy z rodziną.
 • Rozwój  kompetencji niezbędnych w bieżącej pracy asystenta rodziny celem adekwatnego, skutecznego i efektywnego wspierania rodziny w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych oraz w realizacji funkcji opiekuńczo-wychowawczej.
więcej...Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach dodatków energetycznych i dodatków mieszkaniowych po nowelizacji KPA 2017 według stanu prawnego na dzień 1 czerwca 2017r.

Cele i korzyści:
 • Nabycie umiejętności lub ich doskonalenie w sprawach orzekania o prawach do dodatku energetycznego i mieszkaniowego oraz wyjaśnienie wątpliwości powstałych w praktyce
 • Prezentacja naliczenia krok po kroku dodatku mieszkaniowego wraz z ewentualnymi ryczałtami np. w oparciu o akta sprawy udostępnione i wybrane przez kursantów lub dowolnie wybrany stan faktyczny.
więcej...


Stypendia i zasiłki szkolne 2017 po nowelizacji KPA - warsztat praktyczny

Cele i korzyści:
 • pogłębienie wiedzy w obszarze regulacji ustawowych w zakresie form pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
 • prezentacja postępowania w zakresie przyznawania świadczeń np. weryfikacja prawa do stypendium w kontekście zmiany sytuacji dochodowej, cofnięcia, wstrzymania stypendium, podwyższenia i obniżenia kwoty stypendium,
 • omówienie prawidłowości gromadzenia dokumentacji stanowiącej podstawę do ustalenia uprawnień do stypendiów i zasiłków szkolnych,
 • stosowanie przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego z uwzględnieniem znanego w tym zakresie orzecznictwa

Korzyści wynikające z uczestnictwa w szkoleniu:

 • podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie prowadzenia i dokumentowania spraw pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, w tym w zakresie weryfikacji prawa do stypendium,
 • możliwość praktycznej wymiany doświadczeń w kwestiach trudnych i wątpliwych,
 • uczestnicy otrzymują certyfikaty ukończenia szkolenia potwierdzające nabycie kwalifikacji oraz materiał szkoleniowy z wzorami  przydatnych pism.
więcej...


Seksualność osób niepełnosprawnych

Cele i korzyści:
 • Pogłębienie wiedzy o potrzebach osób niepełnosprawnych, w tym potrzebach seksualnych.
 • Rozszerzenie tolerancji wobec związków partnerskich.
 • Przygotowanie do realizacji programów autorskich we własnych placówkach
 • Zdobycie wiedzy o praktycznych możliwościach rozwiązywania problemów seksualnych

Dzięki szkoleniu uczestnicy:

 • Będą potrafili tworzyć programy na dorosłość.
 • Wskażą możliwości realizowania projektów na spełnianie marzeń osób niepełnosprawnych.
więcej...


Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej i aktów wykonawczych 2017r.

Cele i korzyści:

1) pogłębienie wiedzy z zakresu wprowadzonych zmian w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 930 z późn. zm.), tj.:
– zmian obowiązujących od 2 września 2016r. w zakresie rozszerzenia katalogu świadczeń niepodlegających wliczeniu do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z pomocy społecznej ( Dz. U. z 2016 r. poz. 753),
– zmian obowiązujących od 5 września w zakresie udzielania pomocy w formie posiłku, odzieży, schronienia, w tym w schroniskach dla osób bezdomnych i obowiązku zawierania kontraktu socjalnego z tymi osobami oraz udzielania ww. form pomocy doraźne (Dz. U. z 2015 r. poz. 1310) – zmian obowiązujących od 11 września w zakresie możliwości przeprowadzania wywiadu środowiskowego w formie elektronicznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1359),
– zmian obowiązujących od 15 października 2016r. w zakresie ograniczeń możliwości łączenia i lokalizacji jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i systemu pieczy zastępczej, które mogą funkcjonować na dotychczasowych zasadach do dnia 31 grudnia 2019r., (Dz. U. z 2016 r. poz. 1583),
2) poznanie obowiązków ośrodków pomocy społecznej wynikających z wejścia w życie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (druk sejmowy nr 970 -A uchwalony 04-11-2016r., podpisany przez Prezydenta RP, oczekujący na publikację w Dz. U.)
3) zdobycie wiedzy z zakresu zmian, których wejście w życie zaplanowano z dniem 01.01.2017r. dotyczących możliwości przyznawania zasiłku z pomocy społecznej wstecz, czyli za okres sprzed uzyskania orzeczenia powiatowego zespołu stwierdzającego stopień niepełnosprawności lub orzeczeń o całkowitej niezdolności do pracy oraz wprowadzenia zasiłku okresowego dla osób oczekujących na orzeczenie; celem projektu jest wdrożenie wyroku TK z 06-10-2015 r. (syg. akt 19/14); projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej (druk sejmowy nr 1001),
4) zdobycie wiedzy z zakresu zmian, które są procedowane, i których wejście w życie zaplanowano w terminie 30 dni od daty ogłoszenia w Dz. U. dotyczących:
– poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz zmianie ustawy o pomocy społecznej (druk sejmowy nr 908) w zakresie wsparcia dla osób biorących w 1944 r. czynny udział w Powstaniu Warszawskim, którzy potrzebują całodobowej opieki w domach pomocy społecznej,
– poselskiego projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej (druk sejmowy nr 810, po I czytaniu, pozytywnie zaopiniowany przez rząd) w zakresie możliwości prowadzenia rodzinnych domów pomocy społecznej i mieszkań chronionych,
5) zdobycie wiedzy z zakresu aktów wykonawczych do ustawy o pomocy społecznej będących w toku legislacyjnym Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczących rozporządzenia w sprawie standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych i ogrzewalni; zmiany rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej; rozporządzenia w sprawie superwizji pracy socjalnej,
6) pogłębienie wiedzy i umiejętności niezbędnych do prawidłowej realizacji świadczeń pomocy społecznej,
7) podniesienie poziomu wiedzy w zakresie ustalania i weryfikacji prawa do świadczeń pomocy społecznej (pieniężnych i niepieniężnych)
8) podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie prowadzenia i dokumentowania spraw pomocy społecznej,
9) możliwość praktycznej wymiany doświadczeń w kwestiach trudnych i wątpliwych dotyczących prowadzenia i sporządzania wywiadu środowiskowego, zawierania kontraktów socjalnych, przyznawania świadczeń pieniężnych i niepieniężnych pomocy społecznej
10) szkolenie z użyciem aktywizujących metod dydaktycznych w formie dyskusji, zadawania pytań, rozwiązywania trudnych i codziennych przypadków

więcej...Procedura odebrania dziecka. Interdyscyplinarna pomoc dziecku krzywdzonemu w świetle nowelizacji ustawy - kodeks rodzinny i opiekuńczy, która weszła w życie 30.04.2016r.

Cele i korzyści:
 • Przybliżenie wiedzy z zakresu krzywdzenia oraz diagnozy przemocy wobec dziecka.
 • Uporządkowanie metod, zadań oraz obowiązków postępowania poszczególnych służb i instytucji w zakresie reagowania w sytuacji wystąpienia przemocy wobec dziecka i rodziny.
 • Uczestnicy będą mieli okazję nabyć bądź też utrwalić sposoby postępowania wobec sprawców przemocy podczas procedury odebrania dziecka z uwzględnieniem realizacji procedury Niebieska Karta.
 • Omówiony będzie art. 539 i orzeczenie o odbiorze dzieci.
więcej...Zobacz aktualnie realizowane szkolenia...

Strona 1 z 1412345...10...Ostatnia »


Copyright © 2006 ISIAG Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA Wszystkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie lub kopiowanie tekstów i zdjęć umieszczonych na stronie może odbywać się tylko za zgod‘ autora.