Należymy do:

PIFS

Oceny oddziaływania na środowisko i decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach. Nowelizacja Ustawy z 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.Data szkolenia: 28.03.2018
Miejsce szkolenia: ŁÓDŹ, Sala Konferencyjna Ośrodek Kształcenia Zawodowego CREATOR, Plac Wolności 12/201

Cena podstawowa: 465 zł
Spytaj o cenę promocyjną pod numerem: 22 460 16 89

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia online lub formularza faxem na numer
22 205 09 28
bądź na adres email instytut@instytutsiag.pl

Formularze:

Nowelizacja Ustawy z 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Omówienie zmian, które wejdą od 1.01.2017 r.Adresaci szkolenia:
 • Urzędy miast i gmin
 • Starostwa powiatowe

Cele i korzyści:
 • Wskazanie procedur realizowania trzech grup zagadnień z ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
 • Po pierwsze postępowania w zakresie przeprowadzania ocen oddziaływania na środowisko w postępowaniu związanym z wydawaniem decyzji środowiskowych. Zakres właściwości, postępowanie wyjaśniające, ocena oddziaływania na środowisko w zakresie nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Prawidłowe prowadzenie postępowania oraz kształtowanie treści decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Główny nacisk będzie położony na sprawy proceduralne.
 • Po drugie omówienie postępowania z udziałem społeczeństwa – etapy postępowania analiza uwag i wniosków i ich rola w tworzeniu uzasadnienia decyzji.
 • Po trzecie zasady prowadzenia publicznie dostępnego wykazu informacji o środowisku oraz udostępnianie informacji oraz odmowa udostępnienia.

Korzyści wynikające z udziału w szkoleniu:

 • Uczestnicy poznają na przekładach schematy postępowania w przypadku decyzji z obowiązkiem przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz z możliwością nałożenia takiego obowiązku. Począwszy od wszczęcia postępowania, ustalania kręgu stron, opiniowania zakresu raportu, uzgadniania decyzji, rozpatrywania uwag i wniosków społeczeństwa. Omówione zostaną też zasady postępowania dowodowego i wyjaśniającego w tym oceny raporty oddziaływania na środowisko.
 • Wskazane zostaną uczestnikom najczęściej powtarzające się uchybienia i błędy w postępowaniu oraz w decyzjach o środowiskowych uwarunkowaniach na podstawie analizy orzecznictwa sądów NSA i WSA oraz orzeczeń SKO.

Prowadzący:

Dariusz Matuk – magister prawa, radca prawny, etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, wykładowca  z zakresu prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego i prawa samorządu terytorialnego. Trener Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych.


Program szkolenia

A

 1. Oceny oddziaływania na środowisko – zakres przedmiotowy.
 2. Omówienie zakresu nowelizacji przepisów od 1.01.2017 r.
 3. Nakładanie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
 4. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – składniki, tryb i zasady sporządzania.
 5. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach – nowy charakter i zakres.
 6. Postępowanie w sprawach wymagających wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
 • właściwość organów,
 • Rodzaje inwestycji i przedsięwzięć, w stosunku do których wymagana jest ocena oddziaływania na środowisko
 • Uzgodnienia i opinia w toku postępowania z innymi organami terminy uzgadniania decyzji.
 • Udział stron i organizacji ekologicznych w postępowaniu,
 • Składniki decyzji treść uzasadnienia
 • Funkcja decyzji w systemie inwestycyjnym.
 1. Ponowne przeprowadzanie oceny oddziaływania na środowisko – zasady i podstawy prawne.
 2. Ocena oddziaływania środowisko na obszary Natura 2000 – cechy charakterystyczne postępowania.

B

 1. Udział społeczeństwa w postępowaniach w zakresie ochrony środowiska ZASADY I ZAKRES.
 2. udział społeczeństwa w procedurze administracyjnej przy wydawaniu decyzji.
 3. Uwagi i wnioski.
 4. Organizacje ekologiczne – zasady udziału w postępowaniu.

C. Dostęp do informacji o środowisku i jego ochronie.

Szkolenie poprowadzone zostanie w formie warsztatów zakładających również  aktywność własną uczestników.


Szczegółowe informacje odnośnie szkolenia uzyskają Państwo pod numerem telefonu 22 460 16 89

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia online lub formularza faxem na numer
22 205 09 28
bądź na adres email instytut@instytutsiag.pl

Formularze:

Zgłoś się na to szkolenie

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia.
Wypełnij pola poniżej:


Cena obejmuje wykład z wykorzystaniem najnowocześniejszych technik multimedialnych; profesjonalne materiały szkoleniowe;indywidualne konsultacje z wykładowcą; kawa, herbata; obiad; certyfikat uczestnictwa. ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!

Płatności należy dokonać na podstawie otrzymanej faktury w ciągu 7 dni przelewem. Nie wymagamy płatności przed szkoleniem.

PROSIMY O WPISANIE NR FAKTURY NA DOWODACH WPŁATY oraz NIP placówki.


Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA
BANK BS w Czyżewie: 70 8747 0008 0002 7456 2000 0010

DANE DO FAKTURY:


W przypadku rezygnacji na 3 dni przed terminem szkolenia, należy przysłać pisemne zawiadomienie (telefoniczna rezygnacja nie będzie uwzględniona). W przeciwnym razie uczestnik zostanie obciążony kosztami. W przypadku jakichkolwiek zmian dotyczących szkolenia otrzymają Państwo pisemną informację z Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych. Instytut nie ponosi odpowiedzialności za nieobecność uczestnika na szkoleniu i nie zwraca opłaty w takim przypadku. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wykładowcy.


Zabezpieczenie antyspamowe. Wpisz wynik dodawania!

Wyrażamy jednocześnie zgodę na wystawienie faktury VAT bez naszego podpisu na kwotę wynikającą z kosztów odpłatności za uczestnictwo w kursie.

W trakcie wysyłania...

Formularz został wysłany.

Dziękujemy , Twoje zgłoszenie do nas dotarło.


Zapraszamy na szkolenie!Copyright © 2006 ISIAG Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA Wszystkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie lub kopiowanie tekstów i zdjęć umieszczonych na stronie może odbywać się tylko za zgod‘ autora.