Należymy do:

PIFS

Nowe prawo ochrony danych osobowych. Zadania Inspektora Ochrony Danych Osobowych w kontekście europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Jakie zmiany czekają nas po 25 maja 2018 roku?


Data szkolenia: 28.08.2017
Miejsce szkolenia: BYDGOSZCZ, Sala konferencyjna Szkoła TEB EDUKACJA, ul. Dworcowa 71

Cena podstawowa: 496 zł
Spytaj o cenę promocyjną pod numerem: 22 460 16 89

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia online lub formularza faxem na numer
22 205 09 28
bądź na adres email instytut@instytutsiag.pl

Formularze:Adresaci szkolenia:
 • Urzędy Miast i Gmin

Cele i korzyści:
 • 25 maja 2016 r. weszły w życie przepisy unijnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które zastąpi dotychczasową ustawę o ochronie danych osobowych. Co prawda, nowe przepisy będą miały zastosowanie od 25 maja 2018 r., już teraz wiele procesów przetwarzania danych osobowych wymaga zmiany i dostosowania do nowych przepisów – jak choćby zgody na przetwarzanie danych, które od 25 maja 2016 r. musza być zbierane na nowych zasadach.
 • Celem szkolenia jest zaznajomienie uczestników z nowymi przepisami – pod kątem prawnym, informatycznym, ale i organizacyjno-technicznym takimi jak pseudonimizacja, przenoszenie danych, obowiązek informacyjny, umowy powierzeni, zadania inspektora danych osobowych itp. Dzięki temu szkoleniu dowiesz się, jakie zmiany nas czekają i jak się na nie przygotować. Dowiesz się również jakie są założenia projektu nowej ustawy o ochronie danych osobowych oraz pierwszych wytycznych do przepisów RODO.
 • Szkolenie z europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych adresowane jest do osób chcących poszerzyć swoją wiedzę na temat najważniejszych zmian w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych, ogólnych zasad przetwarzania danych osobowych, nowej roli inspektora ochrony danych oraz nowych zadań i uprawnień GIODO/UODO.
 • Ponadto udział w szkoleniu zapewni osobom w nim uczestniczącym zrealizowanie obowiązku wynikającego z przepisów UODO tj. obowiązku zapoznania  z przepisami o ochronie danych osobowych!

Korzyści z udziału w  szkoleniu:

 • skupienie się na konkretach – przekażemy Ci praktyczną wiedzę umożliwiającą samodzielne pełnie funkcji ABI ( INSPEKTORA po zmianach) w ciągu intensywnego dnia szkolenia,
 • poszkoleniowe wsparcie – możesz liczyć na naszą wiedzę i doświadczenie także po ukończeniu kursu. Dajemy Ci wsparcie bezpłatnych konsultacji do wykorzystania w dowolnej formie (mail, telefon, Skype, mail) w ciągu 6 miesięcy od uczestnictwa w kursie,
 • NOWOŚĆ! Rozporządzenie UE o ochronie danych osobowych– zaprezentujemy Ci najważniejsze zmiany oraz porady jak rozpocząć proces adaptacji do nowych regulacji,
 • praktyczny charakter kursu – nasz trener jest praktykiem, sprawuje funkcję ABI u klientów z różnych branż (administracja, placówki medyczne, PAN, firmy prywatne). Dlatego podczas szkolenia nie teoretyzujemy – każdy przepis prawa konfrontujemy z praktyką i oferujemy Ci rozwiązania, a nie kolejne wątpliwości,
 • Atrakcyjna forma przekazywania wiedzy – bardzo skutecznie tłumaczymy z języka prawniczego na język „ludzki”. Prezentację opieramy na życiowych i praktycznych przykładach. Stosujemy nowoczesne formy prezentacji. Trener nawiązuje żywy kontakt z uczestnikami poprzez to nadaje szkoleniu formę dialogu z uczestnikami.
 • certyfikat– po szkoleniu otrzymasz certyfikat potwierdzający uczestnictwo w kursie. Certyfikat jest jedną z podstaw do legitymowania się przez ABI odpowiednią wiedzą z zakresu ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 39a znowelizowanej ustawy,
 • wzory dokumentacji – otrzymasz wzory prawem wymaganej dokumentacji. Otrzymasz: Politykę bezpieczeństwa, Instrukcję zarządzania systemami informatycznymi, klauzule informacyjne, umowy powierzenia, upoważnienia, klauzule zgód na przetwarzanie danych osobowych, Jawny Rejestr Zbiorów ABI, szkolenie dla pracowników w formie prezentacji, formularz zgłoszenia oraz odwołania ABI i ASI, wykaz obowiązków ABI, sprawozdanie, plan sprawdzeń.

Uczestnicy warsztatów otrzymają w formie elektronicznej wszystkie nowe, niezbędne wzory prawem wymaganej dokumentacji oraz wzory planu sprawdzeń,  sprawozdań, wewnętrznego rejestru, przykładowe wystąpienia GIODO do ABI  i wielu innych.


Prowadzący:

Prawnik, praktyk (pełni funkcję ABI w różnych podmiotach), audytor, trener i wykładowca na licznych seminariach (w tym w debatach z udziałem GIODO), szkoleniach otwartych i zamkniętych z zakresu ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji. Konsultant wiodących kancelarii prawnych, specjalista z zakresu ochrony danych osobowych świadczący usługi kompleksowej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych, jak i jednostek sektora administracji publicznej, trener z wieloletnim doświadczeniem, które przekłada się na umiejętność przystępnego przekazywania i wyjaśniania skomplikowanych zagadnień prawnych. W ramach obsługi prawnej opracowuje oraz wdraża systemy ochrony danych osobowych  w różnych podmiotach. Jest cenionym konsultantem ds. ochrony danych osobowych  w uczelniach, jednostkach administracji placówkach oświatowych i medycznych. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie wdrażania polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym oraz systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji, współpracownik Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych.


Program szkolenia

I. WPROWADZENIE

 • Dlaczego ochrona danych osobowych jest ważna? – krótka historia i przyczyny wprowadzenia uregulowań prawnych związanych z ochroną danych osobowych.
 • Jak kształtował się proces reformy ochrony danych osobowych w UE?
 • RODO – na jakim etapie wdrożenia unijnych przepisów jesteśmy i do czego dążymy?
 • UODO a RODO – co czeka przepisy krajowe (UODO i akty wykonawcze) po 25 maja 2018 r. (zastosowanie RODO).
 • Pozycja prawna ABI w organizacji.

II. PODSTAWOWE POJĘCIA

 • Jak UODO definiuje kluczowe terminy (przypomnienie)? – podstawy i terminologia według UODO.
 • Jak podstawowe pojęcia i terminy definiuje RODO?
 • zmiany w podstawowych definicjach
 • nowe definicje i terminy w RODO
 • Inspektor Ochrony Danych (IOD) vs. Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI):
 • Podobieństwa i różnice:
 • Na czym polega pseudonimizacja?
 • Co to jest przenoszenie danych według RODO?
 • Przesłanki legalności przetwarzania danych według RODO.
 • Zasady przetwarzania danych według RODO.

III. UMOWY POWIERZENIA A PRAWO DO KONTROLI PROCESORA TERAZ I W RODO
IV. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY TERAZ I WEDŁUG RODO
V. ZAPEWNIENIA ZAPOZNANIA OSÓB PRZETWARZAJĄCYCH DANE OSOBOWE Z PRZEPISAMI-ŚWIADOMOŚĆ PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Według UODO (przypomnienie):

 • Ustawowy obowiązek zapoznania z przepisami z zakresu ochrony danych osobowych.
 • Rola Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI) w organizowaniu szkoleń i podnoszeniu świadomości.

2. Według RODO:

 • Szkolenia organizowane przez Inspektora Ochrony Danych (IOD).
 • Budowanie świadomości zagrożeń i odpowiedzialności.
 • Privacy by default, privacy by design: udział IOD już na etapie planowania rozwiązań związanych z przetwarzaniem danych, świadomość roli IOD w organizacji.

VI. ZABEZPIECZENIA TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE
1. Zabezpieczenia według UODO (przypomnienie):

 • zabezpieczenia techniczne: IT oraz fizyczne
 • zabezpieczenia organizacyjne: polityka bezpieczeństwa, instrukcja zarządzania, wyznaczenie ABI i Administratora Systemów Informatycznych (ASI)
 • upoważnienia do przetwarzania danych osobowych

2. Zabezpieczenia według RODO:

 • zabezpieczenia organizacyjne (polityki bezpieczeństwa, wyznaczenie Inspektora Ochrony Danych)
 • ocena skutków dla ochrony danych
 • zabezpieczenia IT według wewnętrznych polityk lub wytycznych regulatora
 • deregulacja na rzecz regulatorów oraz EROD. Regulator wydaje zalecenia i wzory dobrych praktyk upoważnienia do przetwarzania danych osobowych
 • certyfikacja i kodeksy postępowania
 • rejestrowanie czynności przetwarzania

VII. NOWE UJĘCIE OBOWIĄZKÓW PODMIOTÓW PRZETWARZAJĄCYCH DANE OSOBOWE

 • porównanie dotychczasowych obowiązków administratorów danych z obowiązkami wynikającymi z przepisów nowego rozporządzenia
 • analiza poszczególnych obowiązków administratorów danych, w tym:
 • rejestrowanie czynności przetwarzania
 • ocena skutków przetwarzania danych
 • projektowanie ochrony danych osobowych i domyślna ochrona danych osobowych
 • obowiązki informacyjne
 • obowiązek usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych
 • zgłaszanie naruszeń ochrony danych osobowych
 • obowiązki podmiotów przetwarzających dane

VIII. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH (dawniej ABI)

 • Wyznaczenie Inspektora ochrony danych (Data Protection Officer „DPO”).
 • Czy wyznaczenie Inspektora ochrony danych osobowych jest obowiązkowe? Kto musi wyznaczyć inspektora a kto nie?
 • Wyznaczenie Inspektora ochrony danych osobowych dla grupy przedsiębiorstw.
 • Wymagania dla kandydatów na stanowisko Inspektora ochrony danych osobowych.
 • Podstawy zatrudnienia Inspektora ochrony danych osobowych i gwarancje trwałości stosunku prawnego.
 • Status Inspektora ochrony danych:
 • Niezależność
 • Podległość kierownictwu ADO
 • Tajemnica zawodowa.
 • Zadania Inspektora ochrony danych:
 • Informowanie o obowiązkach wynikających z przepisów prawa
 • Nadzór nad przestrzegania przepisów prawa
 • Szkolenia
 • Audyty
 • Współpraca z organem nadzorczym
 • Pełnie funkcji punktu kontaktowego
 • Konsultacje w zakresie oceny skutków dla ochrony danych
 • Odpowiedzialność Inspektora ochrony danych.
 • Różnice i podobieństwa pomiędzy Inspektorem ochrony danych a Administratorem bezpieczeństwa informacji.

IX. ALTERNATYWA: POWOŁANIE INNEJ FUNKCJI ZWIĄZANEJ Z OCHRONĄ DANYCH OSOBOWYCH NP. PEŁNOMOCNIKA LUB KOORDYNATORA DS. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
X. SANKCJE WEDŁUG RODO
XI. KONSULTACJE INDYWIDUALNE Z TRENEREM

Wykład połączony z analizą przypadków w połączeniu z warsztatami


Szczegółowe informacje odnośnie szkolenia uzyskają Państwo pod numerem telefonu 22 460 16 89

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia online lub formularza faxem na numer
22 205 09 28
bądź na adres email instytut@instytutsiag.pl

Formularze:

Zgłoś się na to szkolenie

Podstawą wpisania na listę uczestników jest przysłanie zgłoszenia.
Wypełnij pola poniżej:


Cena obejmuje wykład z wykorzystaniem najnowocześniejszych technik multimedialnych; profesjonalne materiały szkoleniowe;indywidualne konsultacje z wykładowcą; kawa, herbata; obiad; certyfikat uczestnictwa. ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!

Płatności należy dokonać na podstawie otrzymanej faktury w ciągu 7 dni przelewem. Nie wymagamy płatności przed szkoleniem.

PROSIMY O WPISANIE NR FAKTURY NA DOWODACH WPŁATY oraz NIP placówki.


Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA
BANK BS w Czyżewie: 70 8747 0008 0002 7456 2000 0010

DANE DO FAKTURY:


W przypadku rezygnacji na 3 dni przed terminem szkolenia, należy przysłać pisemne zawiadomienie (telefoniczna rezygnacja nie będzie uwzględniona). W przeciwnym razie uczestnik zostanie obciążony kosztami. W przypadku jakichkolwiek zmian dotyczących szkolenia otrzymają Państwo pisemną informację z Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych. Instytut nie ponosi odpowiedzialności za nieobecność uczestnika na szkoleniu i nie zwraca opłaty w takim przypadku. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wykładowcy.


Zabezpieczenie antyspamowe. Wpisz wynik dodawania!

Wyrażamy jednocześnie zgodę na wystawienie faktury VAT bez naszego podpisu na kwotę wynikającą z kosztów odpłatności za uczestnictwo w kursie.

W trakcie wysyłania...

Formularz został wysłany.

Dziękujemy , Twoje zgłoszenie do nas dotarło.


Zapraszamy na szkolenie!Copyright © 2006 ISIAG Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA Wszystkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie lub kopiowanie tekstów i zdjęć umieszczonych na stronie może odbywać się tylko za zgod‘ autora.