Należymy do:

PIFS

Szkolenia dla Jednostek Samorządu Terytorialnego


Zobacz aktualnie realizowane szkolenia...

Rozliczanie projektów powiatowych urzędów pracy z wykorzystaniem Centralnego Systemu Teleinformatycznego SL2014 – nowości


Cele i korzyści:
 • Uaktualnienie i poszerzenie wiedzy z zakresu rozliczania projektów pozakonkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy w ramach PO WER i RPO
 • Cele osiągnięte zostaną poprzez zapoznanie się z materiałami dydaktycznymi, wysłuchanie wykładu, udział w ćwiczeniach, warsztatach realizowanych w małych grupach, tzw. „grupach brzęczących” bądź indywidualnie w zależności od treści, poziomu skomplikowania zadania i zamierzonych do osiągnięcia efektów kształcenia.
więcej...
Dotacje oświatowe na przedszkola i szkoły po nowelizacjach

Program:

I. Zmiany w przepisach prawa:
a) definicje w systemie dotowania i doprecyzowanie przepisów regulujących dokonywanie wpisów do ewidencji szkół niepublicznych
b) podstawowa kwota dotacji i wydatków bieżących
c) rozliczenie między gminami
d) obowiązek publikacji podstawowych kwot dotacji oraz statystycznej liczby uczniów przyjętej do ich wyliczenia
e) zmiany w sposobie wykorzystania dotacji

II. Beneficjenci dotacji oświatowych: procedura wpisu szkoły/przedszkola niepublicznego do ewidencji prowadzonej przez JST oraz ubiegania się o udzielenie dotacji – obowiązki organu prowadzącego szkołę/placówkę i organu dotującego.

III. Dotacje dla nowych jednostek oświatowych:
a) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – dotowanie na podstawie wydatków gminnych oddziałów
b) przedszkola specjalne – dotowanie według subwencji oświatowej
c) rozdzielenie zasad dotowania szkół publicznych na dotowanie szkół:
– dla dzieci i młodzieży – istotna zmiana naliczania dotacji,
– dla dorosłych – nowe zasady naliczania.
d) dotacja dla uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych – według subwencji oświatowej
e) najbliższa gmina, powiat, województwo – dla obliczania dotacji poszczególnym jednostkom oświatowym
f) wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca najbliższej gminy lub powiatu.

IV. Ustalanie wysokości dotacji i jej waloryzacja – zmiany
a) rodzaje podstaw dotacji
b) podstawy ustalania wysokości dotacji
c) pojęcie wydatków bieżących
– definicja wydatków bieżących
– jednolita zasada wyliczania dotacji, na podstawie oświatowych wydatków bieżących – zaplanowanych w budżecie samorządu
– zasady obliczania nowej „podstawowej kwoty dotacji”
– rodzaje wydatków bieżących samorządu – przyjmowanych do obliczania dotacji, oraz (nowych) wydatków – wyłączanych z podstawy dotowania
d) oddzielne obliczanie, przekazywanie i rozliczanie dotacji na rzecz oddziału przedszkolnego szkoły podstawowej
e) stawki (mnożniki procentowe)
f) wniosek o udzielenie (wypłatę) dotacji rocznej i jego /budżetowe/ znaczenie
g) pojęcie najbliższej gminy/powiatu
h) zasady ustalania faktycznej liczby uczniów i sposób obliczania nowej tzw. „statystycznej liczby uczniów” – przyjmowanej do obliczania podstawowych kwot dotacji
i) subwencja oświatowej a wysokość dotacji dla dzieci niepełnosprawnych i objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju
j) waloryzacja: zmiana podstawy wydatków bieżących lub subwencji / zmiana ilości uczniów
k) wyrównanie między dotacją przekazaną a dotacją należną
l) potrącenia w trakcie roku
m) potrącenia z dotacji nowego roku kalendarzowego
n) jakie dane i dokumenty beneficjent może żądać od dotującego organu celem samodzielnego ustalenia należnej kwoty dotacji?
o) obowiązek organów dotujących ogłaszania w Biuletynie Informacji Publicznej: podstawowych kwot dotacji oraz statystycznej liczby uczniów i ich aktualizacji.

V. Wniosek
a) skutki uchybienia terminowi do przekazania wniosku
b) dopuszczalność uzyskania „zgody” na odstąpienie od terminu złożenia informacji

VI. Dotacje w uchwałach organu stanowiącego samorządu, projekcie budżetu, uchwale budżetowej, planie finansowym i sprawozdawczości budżetowej
a) podstawa prawna uchwał
b) zakres przedmiotowy (materia) uchwał
c) praktyka JST, orzecznictwo

VII. Zasady dysponowania środkami pochodzącymi z dotacji – terminy i zasady wydatkowania środków, dokumentowanie i rozliczanie dokonanych wydatków.
a) wydatki bieżące
b) wynagrodzenia
c) rzecznictwo, praktyka

VIII. Rozliczanie i wykorzystanie dotacji oświatowych – zmiany
a) zasada kasowego wykorzystania dotacji (według daty zapłaty) – zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych
b) podatkowanie wynagrodzenia osoby prowadzącej dotowaną jednostkę, pełniącej funkcję dyrektora – zasady opodatkowania
c) możliwości wykorzystania dotacji na kształcenie specjalne

IX. Kontrolowanie beneficjentów przez JST: prawidłowość uzyskania i wydatkowania dotacji – zakres i zasady przeprowadzania kontroli, uprawnienia osób kontrolujących, prawa i obowiązki podmiotów kontrolowanych.

X. Windykacja zwrotu dotacji oświatowej, w tym dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem i odpowiedzialność za naruszenie prawa dotacyjnego.

XI. Dyskusja, odpowiedzi na pytania i problemy.

więcej...
Karta Dużej Rodziny wg przepisów i w praktyce z uwzględnieniem najnowszych i planowanych zmian w tym zakresie


Cele i korzyści:
 • podniesienie wiedzy uczestników z zakresu Karty Dużej Rodziny obowiązujących przepisów,
 • doskonalenie praktycznej umiejętności wdrożenia i stosowania obowiązujących przepisów w tym zakresie
więcej...
Realizacja Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o Świadczeniach Rodzinnych oraz zasady zmiany wysokości świadczeń z funduszu alimentacyjnego


Cele i korzyści:

Na warsztacie będą udzielane wyjaśnienia na wszystkie przedstawione przez Państwa pytania z zakresu świadczeń rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz indywidualne konsultacje.

więcej...
Kodeks Urbanistyczno-Budowlany jako rewolucyjny, wieloetapowy program zmian w polskim prawie budowlanym

Program:

1. Założenia Kodeksu urbanistyczno – budowlanego (filozofia kodeksu):
– prawo zabudowy nie jest elementem prawa własności,
– wolność budowlana – każdy może realizować inwestycję zgodnie z przepisami miejscowymi, z poszanowaniem interesów osób trzecich,
– wypełnienie luk w zabudowie poza planem miejscowym,
– przewidywalne zasady finansowania urbanizacji,
– dostosowanie procedur do „ciężaru gatunkowego” inwestycji,
– inwestycje publiczne – zachowanie dotychczasowej sprawności, przy większym poszanowaniu ładu przestrzennego i społeczności lokalnych.

2. Zakres regulacji i cel kodeksu urbanistyczno-budowlanego:
a) zakres:
– planowanie przestrzenne,
– przygotowanie terenu inwestycji oraz przygotowanie i realizacja inwestycji,
– nabywanie praw do nieruchomości przeznaczonych na cele publiczne,
– utrzymanie obiektów budowlanych,
– postępowanie w przypadku katastrofy budowlanej oraz naruszenia przepisów Kodeksu.
b) zmienione przepisy dotyczą:
– planowanie i zagospodarowanie przestrzenne,
– prawo budowlane,
– gospodarka nieruchomościami,
– prawo geodezyjne i kartograficzne,
– specustawy inwestycyjne,
– polityka rozwoju, ocena oddziaływania na środowisko, ewidencje i zbiory danych.
c) cel:
– przywrócenie i utrwalenie ładu przestrzennego,
– usprawnienia procesów inwestycyjno-budowlanych,
– zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji procesów inwestycyjnych.

3. Relacje pomiędzy prawem budowlanym, a przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:
a) dotychczasowy stan prawny – wielość dokumentów i procedur:
– decyzja o warunkach zabudowy,
– zgłoszenie / zgłoszenie z projektem,
– pozwolenie na budowę,
– zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania,
– podział nieruchomości.
b) jedna zgoda inwestycyjna:
– jej charakter,
– procedura wydawania,
– stopień skomplikowania w zależności od kategorii obiektu.

4. Przepisy ogólne:
a) inwestycje celu publicznego:
– definicja i ich zakres,
– lokalizacja inwestycji celu publicznego.
b) zasady realizacji inwestycji,
c) nowe zasady sytuowanie obiektów budowlanych.

5. Planowanie przestrzenne:
a) zakres nowych regulacji,
b) wyważenie interesu publicznego i prywatnego,
c) wiążąca moc studium przy braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
d) inwestowanie dla obszarów bez miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
– obszar porządku przestrzennego,
– obszar siedliskowy,
– pozostałe obszary
e) obowiązek sporządzania planów dla terenów o istotnych walorach,
f) wyeliminowane z obrotu prawnego decyzji o warunkach zabudowy:
– ocena dopuszczalności inwestycji w przypadku jej braku,
– umowy inwestycyjne zawierane przez podmioty publiczne z inwestorami jako nowe rozwiązanie zastępujące decyzję o warunkach zabudowy.
g) udział społeczeństwa oraz zakres jej realizacji.

6. Proces inwestycyjny:
a) uczestnicy procesu inwestycyjnego,
b) przygotowanie inwestycji,
c) realizacja inwestycji:
– zgoda inwestycyjna,
– procedura uzależniona od kategorii inwestycji,
– zmiana zgody inwestycyjnej,
– brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
– decyzja zintegrowana dla inwestycji celu publicznego,
– realizacja inwestycji,
– przystąpienie do użytkowania.

7. Utrzymanie obiektów budowlanych. Katastrofa budowlana.

8. Postępowanie administracyjne w sprawach objętych kodeksem urbanistyczno-budowlanym:
a) właściwość organu,
b) precyzyjne zdefiniowanie stron postępowania.

więcej...
Wydawanie, cofanie oraz stwierdzanie wygaśnięcia zezwoleń na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych z uwzględnieniem orzecznictwa sądów administracyjnych oraz zmian obowiązujących od 2018r.

Program:

I. Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
a) wymogi wniosku,
b) postępowanie opiniodawcze przed gminną komisją rozwiązywania problemów alkoholowych,
c) uchwały rady gminy wydane w oparciu o art. 12 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
d) postępowanie przed organem właściwym do udzielenia zezwolenia, kryteria wyboru wniosków,
e) postępowanie w sprawie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w związku z organizacją przyjęć.

II. Cofanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
a) przesłanki cofnięcia zezwolenia:
– sprzedaż nieletnim, nietrzeźwym na kredyt lub pod zastaw,
– sprzedaż z naruszeniem zakazów określonych w art. 14 ust. 3 i 4,
– inne przypadki nieprzestrzegania zasad sprzedaży,
– nieprzestrzeganie warunków sprzedaży napojów alkoholowych,
– zakłócanie porządku publicznego,
– inne przesłanki cofnięcia zezwolenia,
b) postępowanie w sprawie cofnięcia zezwolenia:
– omówienie zasad postępowania dowodowego.

III. Wygaszanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
a) przesłanki wygaśnięcia zezwolenia,
b) stwierdzanie wygaśnięcia zezwolenia,
c) skutki wygaszenia zezwolenia.

IV. Dyskusja.
– omówienie szczegółowych zagadnień związanych z tematyką szkolenia, zgłoszonych przez uczestników szkolenia organizatorowi w drodze mailowej.

więcej...
Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu


Cele i korzyści:

Szkolenie obejmuje także projektowane na marzec – kwiecień 2018 r. zmiany w ustawach objęte projektem ustawy z dnia 20 września 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z uproszczeniem procesu inwestycyjno–budowlanego

więcej...
Zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów. Kary za zniszczenie zieleni i usunięcie drzew i krzewów.

Program:

1. Najnowsze zmiany w ustawie, m. in.

 •  system zgłoszeń w miejsce braku zezwoleń dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej
 • charakter zgłoszenia, treść podania, wydawanie zaświadczeń o możliwości usunięcia drzew
 • postępowanie w sprawie rozpatrywania zgłoszeń, możliwość złożenia sprzeciwu
 • charakter sprzeciwu, składniki, forma, przesłanki negatywne
 • postępowanie w sprawie drzew po wydaniu sprzeciwu, skutki nie wystąpienia ze zgłoszeniem, decyzja w sprawie opłat,
 • drzewa na terenach gospodarstw rolnych
 • nowe zasady zezwoleń na drogach publicznych, powrót uzgodnień z RDOŚ
 • odpowiedzialność w przypadku wykorzystania nieruchomości na cele związane z dzielnością gospodarczą w ciągu 3 lat od usunięcia drzew na zasadach zgłoszenia.

2. Przepisy przejściowe. Obowiązywanie nowych i dotychczasowych regulacji.
3. Ogólne zasady i pojęcia

 • definicji pojęć
 • kręgu podmiotów uprawnionych do wystąpienia o zezwolenie
 • składników wniosku
 • warunku nasadzeń zastępczych
 • nowe sytuacje wyłączeń z systemu zezwoleń
 • opłat za usunięcie drzew
 • kar za usunięcie drzew lub krzewów bez zezwolenia

4. System zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów w przepisach prawa – wyłączenia obowiązku.
5. Obowiązki gminy w zakresie ochrony zieleni w tym drzew na nieruchomościach komunalnych oraz monitorowanie takiej ochrony na innych nieruchomościach – Zasady prowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych.
6. Procedura wydawania zezwoleń dla służebności przesyłu – orzekanie o odszkodowaniu.
7. Status właściciela i posiadacza nieruchomości w postępowaniu w sprawie zezwoleń i kar za niewłaściwą pielęgnację zieleni. Wzajemna zależność. Doprecyzowanie pozycji użytkownika wieczystego. Spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe.
8. Właściwe oznaczenie strony w postępowaniu o wydanie zezwolenia i w decyzji nakładającej karę za usunięcie lub zniszczenie drzew i krzewów.
9. Starosta jako organ właściwy do wydania zezwolenia i nałożenia kary za zniszczenie drzew i krzewów rosnących na nieruchomościach gminnych.
10. Postępowanie wyjaśniające poprzedzające wydanie zezwolenia:

 • wniosek o wydanie zezwolenia – dokumenty i załączniki, Metryka sprawy, zakładanie, wpisywanie danych.
 • postępowanie wyjaśniające w tym w zakresie gatunków chronionych w obrębie zadrzewień
 • oględziny i opinie biegłych, świadkowie

11. Drzewa w pasie drogowym – nowe zasady wydawania zezwoleń.
12. Kary za zniszczenie i uszkodzenie zieleni – NOWE ZASADY. Kary za usunięcie drzew bez zgłoszenia, i za usunięcie drzew po wniesieniu sprzeciwu.
13. Administracyjne kary pieniężne za zniszczenie zieleni a odpowiedzialność karna.
14. Okoliczności mające wpływ na wysokość kary. Stosowanie ulg. Stan wyższej konieczności.
15. Typowe błędy merytoryczne i proceduralne popełniane przez organy administracji w procesie stosowania administracyjnych kar pieniężnych nakładanych za zniszczenie zieleni na tle orzecznictwa Samorządowych Kolegiów Odwoławczych i sądów administracyjnych.

więcej...
Ochrona zabytków w gminie

Program:
 1. System ochrony zabytków w Polsce.
 1. Zagadnienia podstawowe.
 2. Katalog form ochrony zabytków.
 1. Rola gminy w systemie ochrony zabytków. Podział kompetencji między administrację rządową i samorządową.
 2. Zabytki w planowaniu przestrzennym.
 1. Ustalenia ochrony miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 2. Strefy ochrony konserwatorskiej w planowaniu przestrzennym,
 3. Najczęstsze błędy w ustaleniach planów miejscowych,
 4. Ustalenia ochrony w decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenów,
 5. Problemy tzw. starych wpisów – brak załączników graficznych, brak jednoznacznych wpisów itp.
 1. Gminna ewidencja zabytków.
 1. Charakter prawny gminnej ewidencji zabytków.
 2. Skutki wpisu do gminnej ewidencji zabytków.
 3. Błędy w gminnej ewidencji zabytków.
 1. Gminny program opieki nad zabytkami.
 2. Zagadnienia proceduralne związane z decyzjami wydawanymi przez organy ochrony zabytków.
 3. Przegląd orzeczeń sądowych w zakresie ochrony zabytków w gminie.
 4. Dyskusja.
więcej...
Wybrane zagadnienia z planowania przestrzennego przegląd najnowszego orzecznictwa i rozstrzygnięć nadzorczych po zmianach w latach 2017-2018

Program:
 1. Podstawy stwierdzenie nieważności aktów planistycznych – właściwość organu, tryb, zasady sporządzania – ostatnie zmiany.
 2. Uchylenie aktu planistycznego w trybie autokontroli przez radę gminy.
 3. Cmentarze w planowaniu przestrzennym.
 4. Drogi wewnętrzne w planie miejscowym.
 5. Lokalizacja infrastruktury technicznej w terenach rolnych i leśnych.
 6. Scalanie i podział w planowaniu przestrzennym.
 7. Określenie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu.
 8. Uzasadnienie do projektu planu. Rola oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planów miejscowych.
 9. Linie zabudowy.
 10. Inne najczęściej pojawiające się problemy w praktyce sporządzania aktów planistycznych gminy.
więcej...

Zobacz aktualnie realizowane szkolenia...Strona 1 z 1712345...10...Ostatnia »


Copyright © 2006 ISIAG Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA Wszystkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie lub kopiowanie tekstów i zdjęć umieszczonych na stronie może odbywać się tylko za zgod‘ autora.