Należymy do:

PIFS

Asystent rodziny – szkolenie, kurs kwalifikacyjny

  

Ostatnie wolne miejsca w Poznaniu – pierwszy zjazd w marcu.

 

Aktualnie prowadzimy nabór na kurs w miastach: Warszawa, Poznań, Olsztyn – formularz

Koszt całkowity: 2500 zł
Płatność za kurs po potwierdzeniu zakwalifikowania się. Możliwość płatności w 2 ratach.

Termin

 • 10 zjazdów 2-dniowych (sobota, niedziela)
 • Zajęcia odbywają się co drugi tydzień
 • Miejsce szkolenia, terminy i harmonogram godzinowy będą ustalone po zebraniu się 15 osobowej grupy

Zapisz się na kurs

 

Szansa na nowy zawód

„AKADEMIA ASYSTENTA RODZINY”.

Kontakt: tel. 22/ 460 16 89
instytut@instytutsiag.pl

Zapewniamy:

 • 230 godzin kursu
 • zajęcia prowadzone w formie zapewniającej aktywny udział uczestników
 • warsztaty prowadzone przez specjalistyczną kadrę wykładowców
 • profesjonalne materiały
 • CERTYFIKAT DAJĄCY MOŻLIWOŚĆ PRACY W CHARAKTERZE ASYTENTA RODZINY

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z UDZIAŁU W KURSIE SPECJALISTYCZNYM.
NABYCIE UMIEJĘTNOŚCI:

 • stosowania praktycznych metod skutecznych w pracy z rodziną
 • posługiwania się technikami pracy z przemocą w rodzinie m.in.:
 • mechanizmy utrudniające wychodzenie z przemocy
 • techniki edukacyjne zwiększające świadomość na temat przemocy
 • weryfikacja mitów i stereotypów społecznych
 • specyfika pracy z osobami doznającymi i stosującymi przemoc
 • wykorzystywania wiedzy na temat funkcjonowania rodziny z problemem alkoholowym oraz osób uzależnionych i współuzależnionych
 • tworzenia indywidualnych planów pracy z rodziną: identyfikowanie celów, motywowanie i weryfikowanie
 • posługiwania się podstawowymi technikami wykorzystywanymi w Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach
 • prowadzenia rozmów z osobami chorymi i zagrożonymi na temat leczenia
 • monitorowania postępów i określania etapów pracy
 • wspierania i motywowania do zmian i stosowania oddziaływań systemowych w pracy z całą rodziną
 • modelowania pozytywnego obrazu siebie
 • wzmacniania zasobów osobistych i zewnętrznych
 • zdobycie podstaw wiedzy na temat modeli sytuacji kryzysowych
 • zwiększenie skuteczności radzenia sobie z emocjami
 • rozwinięcie własnych umiejętności intra- i interpersonalnych
 • poszerzenie wiedzy o psychologii konfliktu
 • poznanie podstaw psychologii człowieka i funkcjonowania w stresie
 • poznanie podstaw mediacji rodzinnych
 • poznanie podstaw interwencji kryzysowej i pomocy psychologicznej
 • poszerzenie wiedzy na temat regulacji prawnych i najnowszych regulacji dotyczących funkcjonowania asystentów rodzinnych

PONADTO W TOKU KSZTAŁCENIA UCZESTNIK NAUCZY SIĘ:

 • właściwie rozpoznawać sytuację społeczną rodziny i jej dysfunkcje
 • inicjować i współpracować z pracownikami socjalnymi w tworzeniu projektów
 • socjalnych na rzecz rodzin objętych pomocą
 • stawiać właściwą diagnozę społeczną.

 

Kurs realizowany będzie według programu zatwierdzonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej decyzją nr 13/2014/Ar.
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkoleń na asystenta rodziny. Na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887)  zarządza się, co następuje:

§ 2. 1. Zakres programowy szkolenia obejmuje:

 1. wybrane zagadnienia z prawa rodzinnego, administracyjnego, karnego, cywilnego, zabezpieczenia społecznego oraz prawa pracy;
 2. wybrane elementy pedagogiki, psychologii rozwojowej i wychowawczej, z uwzględnieniem problemów dotyczących rozwoju dziecka i wpływu sytuacji kryzysowych w rodzinie na zachowanie i rozwój dziecka;
 3. regulacje prawne w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
 4. zadania i uprawnienia asystenta rodziny;
 5. etykę pracy asystenta rodziny;
 6. analizę własnych możliwości i ograniczeń w wykonywaniu zadań asystenta rodziny;
 7. komunikację interpersonalną;
 8. metodykę pracy asystenta;
 9. definicje rodziny, jej strukturę, funkcje oraz potrzeby i problemy;
 10. charakterystykę problemów rodziny, w tym:
  a. problemów destrukcyjnych zachowań dziecka i rodziców,
  b. nieprawidłowych postaw rodzicielskich,
  c. problemów wychowawczych,
  d. problemów w pełnieniu ról społecznych, bezrobocia, uzależnienia, choroby psychicznej;
 11. analizę potrzeb i problemów rodziny;
 12. sporządzanie planu pracy z rodziną;
 13. doskonalenie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny, umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stwarzających trudności wychowawcze oraz w wypełnianiu ról społecznych;
 14. problemy wynikające z opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem;
 15. organizowanie wspomagania rozwoju dziecka z problemami emocjonalnymi i zaburzeniami zachowania;
 16. problematykę mediacji w rodzinie;
 17. elementy ekonomii i organizacji gospodarstwa domowego;
 18. zagadnienia dotyczące uprawnień w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych;
 19. edukację zdrowotną;
 20. problematykę interwencji kryzysowej w rodzinie;
 21. organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży;
 22. pielęgnację niemowląt i dzieci;
 23.  pomoc w funkcjonowaniu rodziny w środowisku lokalnym;
 24. współpracę asystenta z rodzinami oraz służbami wspierającymi rodzinę;
 25. zapoznanie się z systemem funkcjonowania instytucji prowadzącej pracę z rodziną, w formie praktyk w tej instytucji.

 

 


Kurs realizowany będzie według programu zatwierdzonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Szanowni Państwo!
Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A. zaprasza na kurs kwalifikacyjny pn.
„AKADEMIA ASYSTENTA RODZINY”
wszystkie osoby, chcące zmienić lub podnieść posiadane kwalifikacje zawodowe.
Art. 12. 1. Asystentem rodziny może być osoba, która:

 1. posiada:
  1. wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub
  2. wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziecmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziecmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmujacymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust. 3 i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
  3. wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;
 2. nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
 3. wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
 4. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

2. Asystent rodziny jest obowiązany do systematycznego podnoszenia swoich kwalifikacji w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną, w szczególności przez udział w szkoleniach oraz samokształcenie.

 

Obowiązujące przepisy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jedn.: Dz. U z 2013 r. poz.135) – dalej u.w.r.s.p.z., wskazują, że na stanowisku asystenta rodziny nie można zatrudniać osób, które nie spełniają wymogów kwalifikacyjnych do wykonywania tego zawodu.

Osoba ze średnim wykształceniem może zostać asystentem rodziny pod warunkiem ukończenia szkolenia z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkoleń na asystenta rodziny (Dz. U. Nr 272 poz. 1608) i udokumentowania co najmniej 3-letniego staż pracy z dziećmi lub rodziną. Niezależnie od poziomu wykształcenia od kandydata na stanowisko asystenta rodziny wymaga się, aby była to osoba, która nie jest lub nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona; wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego oraz nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011r. w sprawie szkoleń na asystenta rodziny

Aby uzyskać więcej inforamcji wyślij do nas zapytanie, bądź zadzwoń pod numer:
22 460 16 89.

 


Prosimy podać swoje dane do kontaktu – oddzwonimy.

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon kontaktowy

Adres email

Temat

Treść wiadomości

Zabezpieczenie antyspamowe - wpisz wynik


Copyright © 2006 ISIAG Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA Wszystkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie lub kopiowanie tekstów i zdjęć umieszczonych na stronie może odbywać się tylko za zgod‘ autora.